Naglis Puteikis siūlo NPD prilyginti minimaliai algai
Sie­kiant pa­leng­vin­ti mo­kes­ti­nę naš­tą ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­tiems gy­ven­to­jams, me­ti­nį ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­dį (NPD) siū­lo­ma pa­kel­ti 840 eu­rų iki 4560 eu­rų.

Tai reiš­kia, kad mė­ne­sio NPD bū­tų pri­ly­gin­tas mi­ni­ma­liai mė­ne­sio al­gai (MMA), da­bar sie­kian­čiai 380 eu­rų.

N.Pu­tei­kis: gy­ven­to­jų pa­ja­mas pa­di­dė­tų iki 10,5 eu­rų per mėnesį

Tai nu­ma­tan­čią Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­są Sei­me re­gis­tra­vęs par­la­men­ta­ras Nag­lis Pu­tei­kis sa­ko, kad NPD su­ly­gi­nus su mi­ni­ma­lia al­ga gy­ven­to­jo pa­ja­mos „į ran­kas“ mak­si­ma­liai pa­di­dė­tų iki 10,5 eu­rų per mė­ne­sį.

„Taip pat pa­di­dė­tų ri­ba iki ku­rios tai­ko­mas NPD. Šiuo me­tu jis tai­ko­mas, jei­gu gy­ven­to­jo pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 1 tūkst. eu­rų per mė­ne­sį, o NPD su­ly­gi­nus su da­bar­ti­niu MMA dy­džiu, NPD bū­tų tai­ko­mas, jei pa­ja­mos ne­vir­šy­tų 1140 eu­rų per mė­ne­sį“, – sa­ko N.Pu­tei­kis.

Pa­sak jo, NPD su­sie­jus su MMA ma­žė­tų skur­das ir ne­pro­por­cin­gas dar­bo pa­ja­mų ap­mo­kes­ti­ni­mas. N.Pu­tei­kis prog­no­zuo­ja, kad tai leis­tų su­ma­žin­ti ir biu­dže­to iš­lai­das par­amai, ku­rią gau­na dir­ban­tys, ta­čiau iš dar­bo už­mo­kes­čio ne­pra­gy­ve­nan­tys, skurs­tan­tys ir ki­ti so­cia­li­nę par­amą gau­nan­tys gy­ven­to­jai.

N.Pu­tei­kio ver­ti­ni­mu, pri­ta­rus jo siū­ly­mui, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tai ne­tek­tų apie 94 mln. eu­rų gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) pa­ja­mų.

Nuo 2017 me­tų sau­sio įsta­ty­mas lei­džia ne di­des­nį kaip 3720 eu­rų me­ti­nį ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­dį. Mak­si­ma­lus mė­ne­sio NPD tai­ko­mas, jei gy­ven­to­jo pa­ja­mos ne­vir­ši­ja MMA 380 eu­rų, o kai vir­ši­ja, pa­grin­di­nis NPD ati­tin­ka­mai ma­ži­na­mas.

S.Ja­ke­liū­nas: pir­miau­siai rei­kia pert­var­ky­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mokestį

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to va­do­vas Sta­sys Ja­ke­liū­nas BNS N.Pu­tei­kio idė­ją va­di­na ne­blo­ga ir svars­ty­ti­na, bet ti­ki­na, kad NPD di­di­ni­mas „to­kiais mas­tais“ ga­li su­kel­ti grės­mę vals­ty­bės biu­dže­tui.

Be to, pa­sak jo, rei­kia įver­tin­ti nau­jo­sios val­džios ža­da­mas per­mai­nas ir jų ga­li­mas pa­sek­mes biu­dže­tui.

„Svars­to­me GPM pert­var­ką: prie jo pri­jung­ti svei­ka­tos drau­di­mą, o darb­da­vio mo­ka­mas „Sod­ros“ įmo­kas su vi­sais kom­po­nen­tais – prie dar­buo­to­jo at­ly­gi­ni­mo, taip pat ba­zi­nės pen­si­jos fi­nan­sa­vi­mą per­kel­ti iš „Sod­ros“ į biu­dže­tą. Tie da­ly­kai leis­tų keis­ti GPM ta­ri­fą, to­dėl kiek­vie­nas žings­nis tu­ri bū­ti ver­ti­na­mas. (....)NPD bū­tų ga­li­ma svars­ty­ti iš­plės­ta­me jau pri­im­tų spren­di­mų kon­teks­te, ar tu­ri­me ga­li­my­bę kaip ir ka­da to­liau di­din­ti NPD“, – kal­bė­jo S.Ja­ke­liū­nas.

Miš­riai Sei­mo na­rių frak­ci­jai pri­klau­san­ti Auš­ra Mal­dei­kie­nė tei­gė, kad at­ski­rai NPD pri­ly­gi­ni­mas MMA ne­ga­li bū­ti dis­ku­tuo­ja­mas.

„Kai kas gau­tų ke­liais eu­rais dau­giau, bet vi­sai sis­te­mai ga­li kai­nuo­ti bran­giau“, – tei­gė A.Mal­dei­kie­nė.

Pa­sak jos, NPD dar la­biau di­din­ti bū­tų ga­li­ma, jei­gu Lie­tu­vo­je veik­tų prog­re­si­nė mo­kes­čių sis­te­ma.

„Nor­ma­lio­se ša­ly­se, ku­rios tu­ri nor­ma­lias tvar­kin­gas prog­re­si­nes mo­kes­čių sis­te­mas, iki me­dia­nos, Lie­tu­vo­je tai bū­tų apie 600 eu­rų, žmo­nės mo­kes­čių ne­mo­ka vals­ty­bei. Taip yra Ame­ri­ko­je, Vo­kie­ti­jo­je“, – BNS aiš­ki­no A.Mal­dei­kie­nė.

Su­ma­žė­tų pa­ja­mos į biudžetą

Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius sa­ko, kad toks siū­ly­mas bu­vo įra­šy­tas Tė­vy­nės są­jun­gos– Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų rin­ki­mų prog­ra­mo­je.

„Bet ne­siū­lo­me ir ne­re­gis­truo­ja­me pa­tai­sų, nes ma­no­me, kad to­kio mas­to mo­kes­čių pert­var­ką rei­kia da­ry­ti sis­te­miš­kai, nes tiek pa­di­di­nus NPD, ga­na ženk­liai pa­ja­mos su­ma­žė­tų į biu­dže­tą ir ta­da rei­kė­tų ieš­ko­ti, kuo tą ne­tek­tį pa­deng­ti. Skai­čius yra ge­ras, bet pri­nci­pas, kaip siū­lo­ma, yra blo­gas. Ir ka­žin, ar jį ga­li­ma svars­ty­ti“, – tei­gė A.Ku­bi­lius.

Par­la­men­ta­ras ne­su­tin­ka, kad biu­dže­to ne­tek­tį bū­tų ga­li­ma kom­pen­suo­ti pa­ja­mo­mis, ku­rios įplauk­tų dėl pa­di­dė­ju­sio var­to­ji­mo.

„Tiek ne­si­kom­pen­suo­tų, kiek su­ma­žė­tų pa­ja­mos (biu­dže­te – BNS) dėl NPD pa­di­di­ni­mo“, – tei­gė A.Ku­bi­lius.

Mak­si­ma­lus mė­ne­sio NPD tai­ko­mas, jei gy­ven­to­jo pa­ja­mos ne­vir­ši­ja MMA – 380 eu­rų, o jei vir­šys MMA, pa­grin­di­nis NPD ati­tin­ka­mai ma­ži­na­mas.

Nuo šių me­tų NPD pa­di­dė­jo iki 310 eu­rų, o šei­moms, au­gi­nan­čioms vai­kus, pa­pil­do­mas NPD pa­di­dė­jo iki 200 eu­rų už kiek­vie­ną vai­ką.