Nacionalinis vėžio institutas lieka ŠMM
Na­cio­na­li­nis vė­žio ins­ti­tu­tas kol kas lie­ka pa­val­dus Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai (ŠMM), ta­čiau bū­ti­na ras­ti bū­dų bran­gią įran­gą jam pirk­ti iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) val­do­mų lė­šų, nu­spren­dė val­dan­tie­ji.

Iš po­li­ti­nės dar­bot­var­kės vis ne­dings­tan­tis Na­cio­na­li­nio vė­žio ins­ti­tu­to pa­val­du­mo klau­si­mas vėl svars­ty­tas po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je penk­ta­die­nį.

„Tai bu­vo tik Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos no­ras. Pa­gal įsta­ty­mą, sa­vi­nin­ko tei­ses įgy­ven­di­na Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja. Pri­im­tas spe­cia­lu­sis Na­cio­na­li­nio vė­žio ins­ti­tu­to įsta­ty­mas, ir to­kių klau­si­mų ne­ky­la“, – po po­sė­džio BNS sa­kė Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Ju­ras Po­že­la pa­tvir­ti­no, jog su­tar­ta kol kas ne­teik­ti Vy­riau­sy­bei svars­ty­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­to, kad šio ins­ti­tu­to da­li­nin­ko ir sa­vi­nin­ko tei­sės bei par­ei­gos per­duo­da­mos SAM.

Ta­čiau J.Po­že­la pa­brė­žė, kad jo va­do­vau­ja­ma mi­nis­te­ri­ja ne­ga­li skir­ti sa­vo lė­šų me­di­ci­nos įran­gai pirk­ti jai ne­pa­val­džiai įstai­gai.

„Dvie­jų li­ni­ji­nių grei­tin­tu­vų ga­ran­ti­ja ki­tą­met bai­gia­si. (...) Mes tu­ri­me ga­na daug lė­šų on­ko­lo­gi­jos prog­ra­mai, ta­čiau Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja sa­ko, kad ne­ga­li­me fi­nan­suo­ti ne sa­vo įstai­gos“, – BNS tei­gė mi­nis­tras.

D.Mi­ku­tie­nė tvir­ti­no, kad anks­čiau SAM Vė­žio ins­ti­tu­tui yra sky­ru­si pi­ni­gų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų.

„Po­li­ti­nės ta­ry­bos me­tu bu­vo pa­ti­kin­ta, kad taip, kaip fi­nan­suo­ta iš 2007–2013 me­tų fi­nan­si­nės pers­pek­ty­vos, taip ir da­bar Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ti­krai ga­li tai da­ry­ti ir net pri­va­lė­tų tai da­ry­ti, ka­dan­gi įstai­ga tei­kia svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas ir tu­ri su­tar­tį su Li­go­nių ka­sa ir tu­ri li­cen­ci­ją ši­toms pa­slau­goms teik­ti“, – tvir­ti­no ko­mi­te­to va­do­vė.

Anot jos, prem­je­ras įpa­rei­go­jo ŠMM, SAM ir ją pa­čią su­si­tik­ti su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja bei su­tar­ti dėl in­ves­ti­ci­jų. D.Mi­ku­tie­nė sa­kė, kad Na­cio­na­li­niam vė­žio ins­ti­tu­tui rei­kia la­bai bran­gios įran­gos, nes tu­ri­ma jau yra „mo­ra­liai pa­se­nu­si“.

J.Po­že­la tei­gėė ir to­liau esąs įsi­ti­ki­nęs, kad to­kia įstai­ga, kaip Na­cio­na­li­nis vė­žio ins­ti­tu­tas, „ne­ga­li bū­ti ne SAM ži­nio­je“.

Vy­riau­sy­bė 2014 me­tų lie­pą Vil­niaus uni­ver­si­te­to On­ko­lo­gi­jos ins­ti­tu­tą per­va­di­no į Na­cio­na­li­nį vė­žio ins­ti­tu­tą ir pa­ve­dė ins­ti­tu­to sa­vi­nin­ko tei­ses bei par­ei­gas įgy­ven­din­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai.

Prieš tai Sei­mas pri­ėmė įsta­ty­mą, pa­gal ku­rį Vy­riau­sy­bė bu­vo įpa­rei­go­ta at­lik­ti mi­nė­tą reor­ga­ni­za­ci­ją.

Pa­gal įsta­ty­mą, Na­cio­na­li­nis vė­žio ins­ti­tu­tas at­lie­ka moks­li­nius ty­ri­mus, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms tei­kia me­to­do­lo­gi­nę, me­to­di­nę ir ki­tą pa­gal­bą vė­žio kon­tro­lės klau­si­mais, koor­di­nuo­ja vė­žio kon­tro­lės veik­lą, die­gia on­ko­lo­gi­jos moks­li­nių ty­ri­mų ir eks­pe­ri­men­ti­nės plė­tros re­zul­ta­tus į kas­die­nę pra­kti­ką, tei­kia aukš­čiau­sio ly­gio spe­cia­li­zuo­tas ir in­di­vi­dua­li­zuo­tas on­ko­lo­gi­jos as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas gy­ven­to­jams, tvar­ko Vė­žio re­gis­trą ir pan.

Tuo pa­čiu ins­ti­tu­tas tu­ri li­go­ni­nę ir tei­kia gy­dy­mo pa­slau­gas.