Nacionalinio stadiono statyba kainuotų arti 100 mln. eurų
Vy­riau­sy­bė ban­do gai­vin­ti ne­sėk­min­gai sta­ty­tą ir da­bar už­kon­ser­vuo­tą Na­cio­na­li­nio sta­dio­no Vil­niu­je pro­jek­tą - skel­bia­ma, kad tai bus dau­gia­funk­ci­nis ob­jek­tas, ku­ria­me įsi­kurs tiek pri­va­čios, tiek vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, sa­ko prem­je­ras. 

Vy­riau­sy­bė ban­do gai­vin­ti ne­sėk­min­gai sta­ty­tą ir da­bar už­kon­ser­vuo­tą Na­cio­na­li­nio sta­dio­no Vil­niu­je pro­jek­tą - skel­bia­ma, kad tai bus dau­gia­funk­ci­nis ob­jek­tas, ku­ria­me įsi­kurs tiek pri­va­čios, tiek vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, sa­ko prem­je­ras. Pa­sak Al­gir­do But­ke­vi­čiaus, vie­šo­sios ir pri­va­čios par­tne­rys­tės bū­du įgy­ven­di­na­mo ob­jek­to sta­ty­ba, kaip pa­skai­čia­vo dar­bo gru­pė, kai­nuo­tų apie 94 mln. eu­rų, o Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis bū­tų ga­li­ma fi­nan­suo­ti iki 75 proc. jo ver­tės.

„Bend­ra aps­kai­čiuo­ta in­ves­ti­ci­jų ver­tė apie 94 mln. eu­rų,pre­li­mi­na­riai tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų su­ma iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų - nuo 50 iki 70 mln. eu­rų. Tu­riu pa­brėž­ti, kad dėl eksp­loa­ta­vi­mo, ar­ba veik­los iš­lai­dų fi­nan­sa­vi­mo - ke­ti­na­ma per­kel­ti ir kai ku­rias vals­ty­bi­nes įstai­gas“, - ket­vir­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jis aiš­ki­no, kad kai ku­rios ins­ti­tu­ci­jos yra įsi­kū­ru­sio­se ne­tin­ka­mo­se pa­tal­po­se, to­dėl bū­tų per­kel­tos į pa­sta­tus ap­link sta­dio­ną. Pa­klaus­tas, ar ne­tin­ka­mos pa­tal­pos bus par­duo­da­mos, taip fi­nan­suo­jant sta­dio­no sta­ty­bą, A.But­ke­vi­čius tei­gė, kad dėl to bus spren­džia­ma. Anot jo, pro­jek­tu jau do­mi­si už­sie­nio in­ves­tuo­to­jai.

„Ar­ti­miau­siu me­tu bus pri­im­tas spren­di­mas, ko­kiu bū­du fi­nan­suo­ti ne­tin­ka­mų ES fi­nan­sa­vi­mui kaš­tų da­lį - ar biu­dže­to lė­šo­mis, ar ga­lės da­ly­vau­ti pri­va­čios kom­pa­ni­jos. Tuo ob­jek­tu su­si­do­mė­ji­mas iš už­sie­nio yra di­de­lis. Kiek gir­dė­jau, lan­kė­si iš Vo­kie­ti­jos, Pra­ncū­zi­jos, Veng­ri­jos ir ki­tų ša­lių“, - sa­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Pa­sak jo, sta­dio­nas ga­lė­tų būi nau­do­ja­mas įvai­riems tiks­lams, o pa­ja­mų jo iš­lai­ky­mui ga­li­ma bū­tų gau­ti, įtrau­kiant pri­va­čių par­tne­rių.

„Pa­ti inf­ras­truk­tū­ra ga­li bū­ti pa­pil­do­mai nau­do­ja­ma kul­tū­ri­nei, ko­mer­ci­nei veik­lai, taip pat ge­ne­ruo­ti pa­ja­mas ir ma­žin­ti vie­šo­jo sek­to­riaus po­rei­kį jį iš­lai­ky­ti, to­dėl pla­nuo­ja­ma į komp­lek­so vys­ty­mą įtrauk­ti pri­va­čius par­tne­rius, ku­rie ge­riau iš­nau­do­tų ko­mer­ci­nį po­ten­cia­lą“, - ti­ki­no A.But­ke­vi­čius.

Sta­dio­no vi­zua­li­za­ci­jo­je nu­ro­do­ma, kad jis bū­tų in­teg­ruo­tas kar­tu su biu­rų pa­sta­tais, ku­rie vi­są aikš­tę juo­stų žie­du.

Anot prem­je­ro, jei­gu vis­kas vyks, kaip su­pla­nuo­ta, pro­jek­ta­vo kon­kur­są bū­tų ga­li­ma skelb­ti šių me­tų ba­lan­dį, sta­ty­bų ran­go­vo kon­kur­są - ki­tais me­tais, o pro­jek­tą baig­ti 2018 me­tais.

Na­cio­na­li­nis sta­dio­nas bus sta­to­mas Ozo gat­vė­je, ša­lia pre­ky­bos cen­tro „A­kro­po­lis“. Sta­dio­nas jau bu­vo pra­dė­tas sta­ty­ti 1987 me­tais, o 1993-siais už­kon­ser­vuo­ti jau pa­sta­ty­ti pa­ma­tai bei lai­kan­čio­sios kons­truk­ci­jos. 2008 me­tais į ob­jek­tą in­ves­ta­vus pa­pil­do­mus 33,6 mln. eu­rų, sta­ty­bos dar­bai nu­trū­ko dėl fi­nan­sa­vi­mo trū­ku­mo.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je nė­ra mo­der­naus tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­čio sta­dio­no, ku­ria­me bū­tų ga­li­ma reng­ti skir­tin­gų spor­to ša­kų var­žy­bas.