Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui vadovaus Antanas Matusa
Vy­riau­sy­bei pa­val­džių įstai­gų bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą bei per­so­na­lo ad­mi­nis­tra­vi­mą ap­jun­gu­siam Na­cio­na­li­niam bend­rų­jų funk­ci­jų cen­trui va­do­vaus Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos vy­riau­sia­sis pro­jek­tų va­do­vas An­ta­nas Ma­tu­sa, iki šiol lai­ki­nai va­do­va­vęs va­sa­rio vi­du­ry­je įsteig­tam cen­trui.

Centras pranešė, kad konkursą laimėjęs A. Matusa oficialiai jam pradės vadovauti antradienį.

Finansų ministerija naujojo centro vadovo konkursą paskelbė balandžio viduryje, jame dalyvavo vienintelis A. Matusa.

Finansų ministerijos skaičiavimais, centras leis valstybei sutaupyti 40 mln. eurų. Ateityje numatoma centralizuoti daugiau bendrųjų funkcijų, įtraukiant teisines paslaugas, viešuosius pirkimus ir dokumentų valdymą.