Nacionalinį saugumą svarstys po susitikimo su Rusijos atstovu
Keis­tas su­ta­pi­mas: pa­sak Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio pir­ma­die­nio die­not­var­kės, iš pra­džių jis su­si­tiks su Ru­si­jos am­ba­sa­do­riu­mi Lie­tu­vo­je, o po to im­sis Na­cio­na­li­nės sau­gu­mo stra­te­gi­jos. Kaip sa­kė vie­na po­li­ti­kė, min­čių ky­la įvai­rių...

Penk­ta­die­nį pa­vie­šin­to­je Sei­mo pir­mi­nin­ko V. Pra­nckie­čio die­not­var­kė­je ra­šo­ma, kad Sei­mo pir­mi­nin­kas dar­bą pra­dės 8 val. ry­to. Tuo­met jis su­si­tiks su Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Vy­tau­tu Ba­ku.

O po dvie­jų va­lan­dų nu­ma­ty­tas jo su­si­ti­ki­mas su Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos am­ba­sa­do­riu­mi Alek­sand­ru Udal­co­vu. Tuoj po to Sei­mo pir­mi­nin­kas sku­bės ne kur ki­tur, o į pa­čio ini­ci­juo­tą pa­si­ta­ri­mą dėl Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jos. Ne­si­no­ri ti­kė­ti, kad V. Pra­nckie­tis su ne vi­sai drau­giš­kos Lie­tu­vai ša­lies at­sto­vu kon­sul­tuo­sis, ta­čiau dip­lo­ma­ti­nį pro­to­ko­lą iš­ma­nan­tiems ga­li kil­ti klau­si­mų.

Rusijos ambasadorius Lietuvoje Aleksandras Udalcovas / Alinos Ožič nuotrauka

Į juos ga­lės at­sa­ky­ti pats Sei­mo pir­mi­nin­kas, pa­gal ku­rio die­not­var­kę 13 val. nu­ma­ty­ti jo at­sa­ky­mai į ži­niask­lai­dos klau­si­mus dėl Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jos. Lauk­si­me.