Nacionalinėje žemės tarnyboje pirmasis pertvarkų etapas baigtas
Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja bai­gė pen­kis mė­ne­sius tru­ku­sią Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) cen­tri­nės būs­ti­nės Vil­niu­je pert­var­ką. Su­ma­ži­nus dar­buo­to­jų, ti­ki­ma­si per me­tus su­tau­py­ti 240 tūkst. eu­rų. Ta­čiau NŽT re­gio­ni­nių pa­da­li­nių pert­var­ką nu­spręs­ta nu­kel­ti ki­tiems me­tams.

„Pag­rin­di­niai tiks­lai (NŽT pert­var­kos – BNS) yra pa­ge­rin­ti veik­los ko­ky­bę, su­tau­py­ti žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių ir pa­ge­rin­ti fi­nan­si­nių iš­tek­lių nau­do­ji­mą. Pert­var­kos me­tu ne­ma­žai pa­si­ro­dė da­ly­kų, ku­rie mus pri­ver­tė su­ne­rim­ti. Pra­ktiš­kai kiek­vie­no­je sri­ty­je per ke­lių pa­sta­rų­jų va­do­vų va­do­va­vi­mą tar­ny­ba tu­rė­jo ne au­gi­mą, o silp­nė­ji­mą, to­dėl pert­var­ka bu­vo ne­iš­ven­gia­ma“, – tre­čia­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras Ar­tū­ras Bog­da­no­vas.

Jo tei­gi­mu, prieš pert­var­ką NŽT cen­tri­nė­je būs­ti­nė­je dir­bo 189 dar­buo­to­jai, o da­bar dirbs 171 dar­buo­to­jas. Taip pat su­ma­žė­jo va­do­vų – prieš pert­var­ką jų bu­vo 32, o da­bar dirbs 23 de­par­ta­men­tų ir sky­rių va­do­vai. Pert­var­kos me­tu bu­vo pa­nai­kin­ti 2 de­par­ta­men­tai ir da­bar tar­ny­bos cen­tri­nę būs­ti­nę su­da­rys 4 de­par­ta­men­tai.

A.Bog­da­no­vas pri­dū­rė, kad dar­buo­to­jų su­ma­žė­ji­mas leis per me­tus su­tau­py­ti 240 tūkst. eu­rų.

Anks­čiau Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bė kal­bė­jo, kad NŽT re­gio­ni­nių pa­da­li­nių pert­var­ka pra­si­dės iš­kart po tar­ny­bos cen­tri­nės būs­ti­nės pert­var­kos pa­bai­gos, ta­čiau da­bar ji nu­ke­lia­ma į ki­tų me­tų pra­džią, nes NŽT ne­tu­ri pa­sto­vaus va­do­vo. Že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas da­bar­ti­nį NŽT va­do­vą Da­nie­lių Kup­rį iš par­ei­gų at­lei­do rugp­jū­čio pra­džio­je. Vis dėl­to tech­niš­kai jis dar va­do­vau­ja NŽT, nes tu­ri ke­le­tą kar­tų pra­tęs­tą ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mą, ku­ri da­bar ga­lio­ja iki penk­ta­die­nio.

„Re­gio­ni­nių pa­da­li­nių pert­var­ką nu­ke­lia­me į ki­tus me­tus. Bū­ti­na su­lauk­ti nau­jo tar­ny­bos va­do­vo ar­ba va­do­vės, tam, kad bū­tų kam ku­ruo­ti tą pro­ce­są. Yra di­džiu­lis kie­kis pa­da­li­nių ir tą pro­ce­są be va­do­vo bū­tų su­nku su­val­dy­ti“, – kal­bė­jo A.Bog­da­no­vas.

Anot jo, mi­nis­te­ri­ja ti­ki­si kuo grei­čiau pa­skelb­ti nau­jo NŽT va­do­vo kon­kur­są, ta­čiau ne­ga­li to pa­da­ry­ti, kol par­ei­gų ofi­cia­liai ne­pa­liks D.Kup­rys.

Vie­nu me­tu ūki­nin­kau­jan­tis ir NŽT va­do­vau­jan­tis D. Kup­rys nuo­mo­ja­si maž­daug 55,4 hek­ta­ro že­mės iš vals­ty­bės skir­tin­guo­se re­gio­nuo­se, o jam ta­pus NŽT va­do­vu bu­vo baig­ti for­muo­ti de­vy­ni že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės skly­pai nuo­mai. Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) rugp­jū­čio pra­džio­je pa­tvir­ti­no iš­va­dą, jog D.Kup­riui nuo­lat ky­la in­te­re­sų konf­lik­tas, nuo­mo­jan­tis že­mės skly­pus 13-oje iš 50 NŽT pa­da­li­nių pri­žiū­ri­mų te­ri­to­ri­jų.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja NŽT cen­tri­nės būs­ti­nės pert­var­ką pra­dė­jo ko­vo vi­du­ry­je.