Nacionalinė teismų administracija patyrė kibernetinę ataką
Sek­ma­die­nį įsi­lauž­ta į eTeis­mai.lt sve­tai­nę ir vie­toj įpras­tos vie­šos teis­mų spren­di­mų bei tei­sės ak­tų pa­ieš­kos lan­ky­to­jai ga­li pa­ma­ty­ti užsk­lan­dą, ku­ria skel­bia­ma, kad in­ter­ne­to sve­tai­nė nu­lauž­ta, pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las del­fi.lt.

Ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos spe­cia­lis­tai ti­ria šį in­ci­den­tą.

Ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos apie sve­tai­nei ir teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jai pa­da­ry­tą ža­lą nė­ra.