N. Venckienė nori atgauti nesumokėtą Seimo narės algą
Per ap­kal­tą iš Sei­mo pa­ša­lin­ta Ne­rin­ga Venc­kie­nė per ad­vo­ka­tę sie­kia, kad par­la­men­to kan­ce­lia­ri­ja jai su­mo­kė­tų dau­giau nei vie­nų me­tų at­ly­gi­ni­mą.

Sau­sį Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja su­lau­kė eks­par­la­men­ta­rės ad­vo­ka­tės So­na­tos Žu­kaus­kie­nės pra­šy­mo „at­sis­kai­ty­ti su klien­te Ne­rin­ga Venc­kie­ne ir per­ves­ti ne­su­mo­kė­tą dar­bo už­mo­kes­tį į jos sąs­kai­tą ban­ke“.

Pra­šo­ma per­ves­ti ne­su­mo­kėt dar­bo už­mo­kes­tį nuo 2013 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sio iki 2014 me­tų bir­že­lio mė­ne­sio. Anot raš­to, to ne­pa­da­rius, Sei­mui teks by­li­nė­tis.

„Pil­nai ne­at­sis­kai­čius su Ne­rin­ga Venc­kie­ne iki 2015 me­tų va­sa­rio 1 die­nos, bū­siu pri­vers­ta reng­ti ieš­ki­nį į teis­mą“, - ra­šo S.Žu­kaus­kie­nė.

Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad Sei­mo na­riui, be svar­bios pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties ne­da­ly­va­vu­siam dau­giau kaip pu­sė­je Sei­mo po­sė­džių, ku­riuo­se iš anks­to bu­vo nu­ma­ty­tas ir nu­ma­ty­tu lai­ku įvy­ko bal­sa­vi­mas dėl tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo, to mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mas ma­ži­na­mas vie­nu treč­da­liu. Vi­so at­ly­gi­ni­mo ne­mo­kė­ji­mas nu­ma­ty­tas tik tuo at­ve­ju, jei Sei­mo na­riui skir­tas su­ėmi­mas.

„Pa­ra­šė­me, kad už ba­lan­dį ji vis dėl­to at­ly­gi­ni­mą yra ga­vu­si, o jai bu­vo su­stab­dy­ti mo­kė­ji­mai dėl to, kad ne­bu­vo ži­no­ma as­mens bu­vi­mo vie­ta. Si­tua­ci­ja nė­ra pa­si­kei­tu­si“, - BNS sa­kė Sei­mo kanc­le­rė Dai­va Rau­do­nie­nė.

Penk­ta­die­nį šį klau­si­mą svars­čiu­si Sei­mo val­dy­ba taip pat su­ta­rė, kad N.Venc­kie­nei at­ly­gi­ni­mas, kai jos ne­bu­vo Sei­me, ne­prik­lau­so.

„Drą­sos ke­lio“ par­ti­jos at­sto­vė N.Venc­kie­nė iš Sei­mo din­go 2013 me­tų ba­lan­džio pra­džio­je, kai par­la­men­tas pa­nai­ki­no jos tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę. 2014 me­tų bir­že­lį Sei­mas su­ren­gė ap­kal­tą po­sė­džių ne­lan­kan­čiai po­li­ti­kei ir pa­nai­ki­no jos Sei­mo na­rės man­da­tą.

Ma­no­ma, kad N.Venc­kie­nė gy­ve­na Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se.

Pra­ėju­sių me­tų spa­lį Kau­no apy­lin­kės teis­mas lei­do ją su­im­ti. Bu­vu­si tei­sė­ja ir bu­vu­si par­la­men­ta­rė įta­ria­ma įvai­rio­mis nu­si­kals­ta­mo­mis vei­ko­mis: ne­tei­sė­tu in­for­ma­ci­jos apie pri­va­tų as­me­nų gy­ve­ni­mą rin­ki­mu, jos vie­ši­ni­mu, teis­mo var­do pa­že­mi­ni­mu, teis­mo spren­di­mų ne­vyk­dy­mu, pikt­nau­džia­vi­mu vai­ko at­sto­vo tei­sė­mis. Iš vi­so N.Venc­kie­nei pa­teik­ta įta­ri­mų pa­gal dvy­li­ka Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nių.

N.Venc­kie­nė yra Drą­siaus Ke­džio se­suo, ku­ris įta­ria­mas 2009 me­tų spa­lio 5 die­ną Kau­ne nu­šo­vęs tei­sė­ją Jo­ną Fur­ma­na­vi­čių ir bu­vu­sio sa­vo su­gy­ven­ti­nės se­se­rį Vio­le­tą Na­ru­še­vi­čie­nę. Juos D.Ke­dys kal­ti­no sek­sua­liai iš­nau­do­jus jo ma­ža­me­tę du­krą. Ta­čiau dėl pe­do­fi­li­jos teis­tas vie­nin­te­lis And­rius Ūsas, jį teis­mas vi­siš­kai iš­tei­si­no. 2010 me­tų ba­lan­dį prie Kau­no ma­rių ne­gy­vas ras­tas D.Ke­dys, tų pa­čių me­tų bir­že­lį - A.Ūsas. N.Venc­kie­nė tei­si­niais klau­si­mais pa­dė­jo bro­liui va­di­na­mo­jo­je pe­do­fi­li­jos by­lo­je, vė­liau ku­rį lai­ką glo­bo­jo jo du­krą.