N. Savčenko: linkiu, kad jūsų žemėje nebūtų karo
Lie­tu­vo­je vie­šin­ti Ukrai­nos par­la­men­ta­rė, bu­vu­si ka­ro la­kū­nė Na­di­ja Sav­čen­ko lin­ki, kad lie­tu­viams už lais­vę ne­be­rei­kė­tų ko­vo­ti gink­lu.

Lan­ky­da­ma­si Pa­sau­lio lie­tu­vių jau­ni­mo su­si­ti­ki­me Prie­nų ra­jo­ne N.Sav­čen­ko sa­kė, jog žmo­nės ne­tu­rė­tų ma­ny­ti, kad lais­vė yra duo­ty­bė – tai įro­do ir dau­giau nei dve­jus me­tus be­si­tę­sian­tis Ukrai­nos ir Ru­si­jos konf­lik­tas.

„Ką aš jums ga­lu pa­pa­sa­ko­ti? Ga­liu pa­tvir­tin­ti žo­džius, ku­riuos jums pa­sa­kė jū­sų už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras: lais­vę dau­gu­ma žmo­nių su­pran­ta, kad tai kaž­kas to­kio, kas duo­da­ma ir ne­ga­li bū­ti ati­mta. Bet ir jū­sų tau­ta ir mū­sų tau­ta su­pran­ta, kad už lais­vę tei­kia ko­vo­ti, ko­vo­ti ati­duo­dant krau­ją“, – sek­ma­die­nį sa­kė N.Sav­čen­ko.

„Mes vėl gi­na­me lais­vę gy­ven­ti ir aš la­bai lin­kiu, kad jūs ne­ži­no­tu­mė­te, kaip tą fi­ziš­kai rei­kia da­ry­ti. Lin­kiu, kad jū­sų že­mė­je nie­ka­da ne­bū­tų ka­ro“, – tei­gė ji.

Ukrai­nos par­la­men­to na­rė gė­rė­jo­si, jog Lie­tu­vo­je yra to­kių die­nų, kai tau­tie­čiai iš vi­so pa­sau­lio ga­li su­si­rink­ti vie­na­me ren­gi­ny­je ir da­lin­tis tuo, ką ta­me pa­sau­ly­je su­kū­rė.

Sa­vo ruo­žtu pa­ti N.Sav­čen­ko tei­gė į Lie­tu­vą at­vy­ku­si no­rė­da­ma at­vež­ti stip­ry­bės, ku­ri su­pa jos ar­ti­muo­sius.

„Ma­no šei­ma par­odė, kaip at­kak­liai rei­kia ko­vo­ti už tą žmo­gų, ku­rį tu my­li. Aš no­riu, kad to­kios drau­giš­kos šei­mos bū­tų vi­sur, vi­sa­me pa­sau­ly­je“, – kal­bė­jo ji.

Ukrai­nie­čiams rei­kia iš­lais­vin­ti sąmonę

N.Sav­čen­ko dar kar­tą dė­ko­jo Lie­tu­vai, ku­ri, jos tei­gi­mu, bu­vo vie­na ša­lių, ak­ty­viau­siai pri­si­dė­ju­sių prie jos pa­lei­di­mo iš ka­lė­ji­mo Ru­si­jo­je. Iš­reikš­da­ma sa­vo pa­dė­ką lie­tu­viams, ukrai­nie­tė nu­si­len­kė jos pa­klau­sy­ti su­si­rin­ku­siai pub­li­kai.

Dve­jus me­tus už gro­tų Ru­si­jo­je pra­lei­du­si bu­vu­si ukrai­nie­čių ka­ri­nin­kė ge­gu­žę bu­vo iš­keis­ta į du Ukrai­no­je lai­ky­tus Ru­si­jos ka­rius, nors bu­vo nu­teis­ta ka­lė­ti 22 me­tus.

N.Sav­čen­ko tei­gi­mu, ukrai­nie­čiams rei­kia iš­lais­vin­ti są­mo­nę nuo Ru­si­jos pro­pa­gan­dos, ta­čiau san­ty­kius Ukrai­na tu­ri pa­lai­ky­ti su vi­sais kai­my­nais.

„Mums rei­kia iš­lais­vin­ti sa­vo są­mo­nę ir pa­są­mo­nę nuo tos Ru­si­jos pro­pa­gan­dos, ku­ri mus il­gus me­tus kan­ki­no“, – sa­kė N.Sav­čen­ko.

Ji pri­dū­rė, kad da­bar­ti­niai Ukrai­nos ir Ru­si­jos san­ty­kiai yra „ra­mūs ir šal­ti“, ta­čiau il­gai­niui Ki­je­vas tu­ri megz­ti san­ty­kius su vi­so­mis kai­my­ni­nė­mis ša­li­mis.

Na­cio­na­li­ne did­vy­re sa­vo ša­ly­je ta­pu­si ukrai­nie­tė pa­kurs­tė kal­bas apie ga­li­mą jos kan­di­da­ta­vi­mą bū­si­muo­se pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. Ta­čiau N.Sav­čen­ko par­eiš­kė, jog nė­ra svar­bu, kas va­do­vaus ša­liai.

„U­krai­na tu­ri bū­ti lai­min­ga ir iš ti­krų­jų ne­svar­bu, kas bus pre­zi­den­tas. Mes vi­si no­ri­me pa­da­ry­ti, kad Ukrai­nai bū­tų ge­rai“, – kal­bė­jo ji.

„Aš žiū­riu į po­li­ti­ką ne į kaip tiks­lą. Tai yra įvai­ria­pu­siš­kas gy­ve­ni­mas, ku­ria­me ga­li nu­veik­ti daug da­ly­kų“, – tei­gė Ukrai­nos Aukš­čiau­sio­sios Ra­dos na­rė.

N.Sav­čen­ko bu­vo su­lai­ky­ta 2014 me­tų va­sa­rą. Ją Ru­si­jos tei­sė­sau­ga ap­kal­ti­no pri­si­dė­jus prie dvie­jų ru­sų žur­na­lis­tų žū­ties, ko­re­ga­vus ar­ti­le­ri­jos ug­nį Ry­tų Ukrai­no­je, kur ko­vė­si Mask­vos re­mia­mi se­pa­ra­tis­tai ir vy­riau­sy­bi­nės Ukrai­nos pa­jė­gos.

Ka­ri­nin­kė taip pat bu­vo ap­kal­tin­ta už ne­tei­sė­tą sie­nos kir­ti­mą. Pa­ti N.Sav­čen­ko ka­te­go­riš­kai ne­igė sa­vo kal­tę ir sa­kė, kad ją pa­gro­bė se­pa­ra­tis­tai.