N.Puteikis prašo panaikinti jo neliečiamybę: ginčą nori baigti teisme
Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vas Nag­lis Pu­tei­kis pra­šo par­la­men­ti­nės ko­mi­si­jos siū­ly­ti, kad Sei­mas pa­nai­kin­tų jo ne­lie­čia­my­bę ir jis ga­lė­tų gin­čą dėl gar­bės ir oru­mo įžei­di­mo baig­ti teis­me.

Jis tvir­ti­no ne­sa­kęs žo­džių, dėl ku­rių bu­vo pa­duo­tas į teis­mą, ir vi­są si­tua­ci­ją va­di­no ne­su­sip­ra­ti­mu. „Ne­la­bai su­pran­tu, kaip ta fra­zė ga­lė­jo at­si­ras­ti ta­me lai­kraš­ty­je. Ma­no pra­kti­ko­je yra bu­vę, kad da­vęs in­ter­viu po to ras­da­vau teks­te tai, ko ne­bu­vau sa­kęs“, – sa­kė N.Pu­tei­kis: – Ma­nau, kad bū­tų ra­cio­na­lu, jei gin­čas baig­tų­si teis­me, to­dėl aš pra­šy­čiau leis­ti man baig­ti gin­čą teis­me.“

Ko­mi­si­ja, ku­ri siū­lys Sei­mui spren­di­mą dėl Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­čio N.Pu­tei­kio ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo, tre­čia­die­nį su­si­rin­ko į pir­mą po­sė­dį. Iš­va­dą par­la­men­tui ji tu­ri pa­teik­ti iki bir­že­lio 20 die­nos, bet spren­di­mą ža­da jau ki­tą sa­vai­tę tre­čia­die­nį.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­ras Ser­ge­jus Stul­gins­kis po­sė­dy­je sa­kė, kad N.Pu­tei­kį šmeiž­tu kal­ti­nan­ti par­eiš­kė­ja Kris­ti­na Apa­na­vi­čiū­tė-Su­li­kie­nė iš par­la­men­ta­ro sie­kia pri­si­teis­ti 15 tūkst eu­rų ne­tur­ti­nės ža­los.

„Es­mė ta, kad Vil­niaus apy­gar­dos teis­me yra ini­ci­juo­tas pri­va­taus kal­ti­ni­mo pro­ce­sas, ini­cia­to­rė yra Kris­ti­na Apa­na­vi­čiū­tė-Su­li­kie­nė, ku­ri pa­tei­kė pri­va­taus kal­ti­ni­mo skun­dą, ku­riuo pra­šo pri­pa­žin­ti N.Pu­tei­kį kal­tu pa­da­rius nu­si­kals­ta­mą vei­ką, šmei­ži­mą ar­ba ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čios in­for­ma­ci­jos pa­skel­bi­mą per vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes, ir skir­ti kal­ti­nin­kui sank­ci­jo­je nu­ma­ty­tą baus­mę bei pri­teis­ti 15 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mą“, – sa­kė pro­ku­ro­ras.

Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis ge­gu­žę krei­pė­si į Sei­mą su pra­šy­mu pa­nai­kin­ti N.Pu­tei­kio tei­si­nį im­uni­te­tą, kad jis ga­lė­tų bū­ti tei­sia­mas dėl šmeiž­to pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka.

Pa­sak pro­ku­ro­ro, ka­dan­gi už šio nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mą nu­ma­ty­tos to­kios al­ter­na­ty­vios baus­mės kaip bau­da, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki dve­jų me­tų, be Sei­mo su­ti­ki­mo pa­nai­kin­ti par­la­men­ta­ro ne­lie­čia­my­bę pri­va­taus kal­ti­ni­mo skun­do nag­ri­nė­ji­mas teis­mi­nia­me po­sė­dy­je yra ne­įma­no­mas.

Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­sta­ty­ta, kad Sei­mo na­rys be Sei­mo su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, ne­ga­li bū­ti su­ima­mas, ki­taip su­var­žo­ma jo lais­vė.

Pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka skun­dą dėl N.Pu­tei­kio pa­tei­ku­si par­eiš­kė­ja Kris­ti­na Apa­na­vi­čiū­tė-Su­li­kie­nė nu­ro­do, kad par­la­men­ta­ras sa­vai­traš­ty­je „Lais­vas lai­kraš­tis“ apš­mei­žė jos tė­vą ir su­men­ki­no jos pa­čios re­pu­ta­ci­ją, su­da­rė klai­din­gą įspū­dį apie jos šei­mą, dėl ku­rių nu­ken­tė­jo ir ji, ir jos šei­mos na­riai.

Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad to­kiu at­ve­ju nu­ken­tė­ju­sy­sis ir nu­si­kal­ti­mu kal­ti­na­mas as­muo šau­kia­mi pas tei­sė­ją su­tai­kin­ti. Jei­gu su­in­te­re­suo­ti as­me­nys su­si­tai­ko, pro­ce­sas dėl skun­do nu­trau­kia­mas. Ba­lan­džio 15 die­ną Vil­niaus apy­gar­dos teis­me vy­ku­sio tai­ko­mo­jo po­sė­džio me­tu šie as­me­nys ne­su­si­tai­kė, to­dėl pri­im­ta nu­tar­tis nu­ken­tė­ju­sio­sios skun­dą per­duo­ti nag­ri­nė­ti tei­sia­ma­ja­me po­sė­dy­je.

K.Apa­na­vi­čiū­tė-Su­li­kie­nė ją šmei­žian­čia in­for­ma­ci­ja lai­ko 2012 me­tais lei­di­ny­je „Lais­vas lai­kraš­tis“ pub­li­kuo­ta­me straips­ny­je „N.Venc­kie­nė žlug­do pre­zi­den­tę ir Lie­tu­vos po­li­ti­nę sis­te­mą“ iš­sa­ky­tus tei­gi­nius, kad par­eiš­kė­jos tė­vas „ap­siš­vie­tęs“ KGB agen­tas“; taip pat, kad lai­kraš­tis „Karš­tas ko­men­ta­ras“, ku­ria­me ji dir­bo, ne­va per pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ją įta­ko­ja­mas Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to.

N.Pu­tei­kis ne­igia sa­vo kal­tę ir tvir­ti­na, kad lai­kraš­ty­je bu­vo ne­tei­sin­gai pa­ci­tuo­tas.