N.Puteikis lauks „valstiečių“ kvietimo
Cen­tro par­ti­jos pir­mi­nin­kas Nag­lis Pu­tei­kis, į Sei­mą per­rink­tas vien­man­da­tė­je Da­nės apy­gar­do­je, nau­ja­ja­me par­la­men­te pri­si­dė­tų prie di­džiau­sios „vals­tie­čių“ frak­ci­jos, jei­gu su­lauk­tų kvie­ti­mo.

„Dar ne­ga­vau jo­kių kvie­ti­mų. Bet jei­gu R.Kar­baus­kis pa­kvies, ne­tu­rė­siu kur dė­tis. Be R.Kar­baus­kio par­amos ne­bū­čiau lai­mė­jęs an­tro­jo tu­ro“, – an­tra­die­nį BNS sa­kė N.Pu­tei­kis.

Jis par­la­men­to rin­ki­muo­se da­ly­va­vo su An­ti­ko­rup­ci­nės N.Pu­tei­kio ir K.Kri­vic­ko koa­li­ci­ja (Lie­tu­vos cen­tro par­ti­ja, Lie­tu­vos pen­si­nin­kų par­ti­ja), ta­čiau ji ne­įvei­kė koa­li­ci­jai pri­va­lo­mo 7 proc. rin­ki­mų bar­je­ro. Iš šios koa­li­ci­jos kan­di­da­tų vie­nin­te­lis N.Pu­tei­kis iš­rink­tas į nau­ją­jį Sei­mą.

Val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją for­muo­jan­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga par­la­men­te tu­rės 56 at­sto­vus.

Kol kas ne­aiš­ku, ar prie jos pri­si­dės dau­giau ne­prik­lau­so­mų par­la­men­ta­rų.

Bu­vęs „tvar­kie­tis“ Rai­mun­das Mar­ti­nė­lis BNS sa­kė dar ne­ap­sisp­ren­dęs, ko­kio­je frak­ci­jo­je dirb­sian­tis.

Vie­nin­te­lė iš­rink­ta „Lie­tu­vos są­ra­šo“ at­sto­vė Auš­ra Mal­dei­kie­nė tvir­ti­no bent jau iš pra­džių bū­sian­ti Miš­rio­je Sei­mo na­rių gru­pė­je. Ji tei­gė no­rin­ti iš­siaiš­kin­ti, ką nau­ja val­džia iš tie­sų ke­ti­na da­ry­ti.

Bu­vęs „dar­bie­tis“ Da­rius Ka­mins­kas BNS sa­kė taip pat kol kas ža­dan­tis dirb­ti Miš­rio­je Sei­mo na­rių gru­pė­je.

Nau­ja­sis Sei­mas dar­bą tu­rė­tų pra­dė­ti maž­daug lap­kri­čio vi­du­ry­je.