N. Mačiulis: ilgalaikio transporto ribojimo tikėtis nereikėtų
Ru­si­jos įves­ti ri­bo­ji­mai Lie­tu­vos trans­por­tui pa­sie­ny­je tė­ra trum­pa­lai­kė prie­mo­nė, sie­kiant pa­gąs­din­ti, o il­ga­lai­kis drau­di­mas at­si­suk­tų prieš pa­čią Ru­si­ją, tei­gia „Swed­bank“ vy­riau­sia­sis eko­no­mis­tas. Ne­ri­jus Ma­čiu­lis sa­ko, kad leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių įva­žia­vi­mo į Ka­ra­liau­čių ri­bo­ji­mas yra ne­tgi pa­lan­kus Lie­tu­vai, nes gy­ven­to­jams ne­ga­lint iš ten par­si­vež­ti pi­gių ci­ga­re­čių, ku­ro ir al­ko­ho­lio, ga­li pa­di­dė­ti biu­dže­to įplau­kos.

„Iš Lie­tu­vos į Ru­si­jos rin­ką daug ve­ža­ma reeks­por­tuo­ja­mos pro­duk­ci­jos iš Va­ka­rų vals­ty­bių, ku­rią Ru­si­ja su­nkiai ga­li pa­keis­ti iš ki­tų ša­lių įve­ža­ma pro­duk­ci­ja ar pa­ga­min­ti sa­vo ša­lies vi­du­je. Dėl to ji tik la­bai trum­pam ga­li ap­ri­bo­ti trans­por­to srau­tą, pa­gąs­din­ti Lie­tu­vą, ti­kė­da­ma­si, kad pa­si­keis Lie­tu­vos va­do­vų re­to­ri­ka vie­šo­je erd­vė­je. Bet ti­kė­tis il­ga­lai­kio em­bar­go, koks bu­vo pri­tai­ky­tas mais­to pro­duk­tams, ne­rei­kė­tų“, - BNS sa­kė N.Ma­čiu­lis.

Anot jo, trans­por­to srau­tas į Ka­ra­liau­čių di­de­lės įta­kos Lie­tu­vos eko­no­mi­kai ne­tu­rės, o ga­li ne­tgi bū­ti nau­din­gas.

„Šio sa­vait­ga­lio su­var­žy­mai tu­ri la­bai sim­bo­li­nę įta­ką Lie­tu­vos eko­no­mi­kai, nes Lie­tu­vos ve­žė­jai į Ka­ra­liau­čių be­veik nie­ko ne­ve­ža. Kad su­stab­dy­tas leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių srau­tas į Ka­ra­liau­čių, yra vi­sai ne­blo­gai, nes di­džio­ji da­lis au­to­mo­bi­lių ten va­žiuo­ja nu­si­pirk­ti pi­gių ci­ga­re­čių, pi­gaus ku­ro ir pi­gaus al­ko­ho­lio. Tai yra lai­mė­ji­mas Lie­tu­vai, nes prieš Ka­lė­das ga­li pa­di­dė­ti biu­dže­tas iš ak­ci­zų“, - BNS sa­kė N.Ma­čiu­lis.

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba pra­ne­šė, kad Ru­si­jos par­ei­gū­nai pra­ėju­sį penk­ta­die­nį smar­kiai su­lė­ti­no au­to­mo­bi­lių su lie­tu­viš­kais nu­me­riais įva­žia­vi­mą į Ka­ra­liau­čiaus sri­tį. Ve­žė­jai sa­ko, kad su­var­žy­mai tai­ko­mi ir Lat­vi­jos bei Ru­si­jos pa­sie­ny­je bei Ru­si­jos vi­daus mui­ti­nė­se. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis pir­ma­die­nį sa­kė, kad „tiek leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai, tiek kro­vi­ni­niai iš es­mės į Ru­si­ją nė­ra įlei­džia­mi“.