Muziejų senbuvius norima paversti emeritais
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja su­ma­nė įsta­ty­mu įtvir­tin­ti mu­zie­jaus eme­ri­to var­dą - jis bū­tų su­tei­kia­mas la­biau­siai nu­si­pel­niu­siems mu­zie­ji­nin­kams, pa­si­trau­ku­siems iš ak­ty­vios veik­los.

Jei bū­tų pa­lai­min­ta Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos siū­lo­ma Mu­zie­jų įsta­ty­mo pa­tai­sa, eme­ri­to var­dą ga­vu­siems as­me­nims bū­tų su­da­ro­mos są­ly­gos pri­si­dė­ti prie mu­zie­jaus dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo ir ge­bė­ji­mų ug­dy­mo, kon­sul­tuo­ti mu­zie­jaus dar­bo klau­si­mais, da­ly­vau­ti edu­ka­ci­nė­se ir veik­los po­pu­lia­ri­ni­mo prog­ra­mo­se.

Eme­ri­tui mu­zie­jus ga­lė­tų mo­kė­ti au­to­ri­nį at­ly­gi­ni­mą ar­ba at­ly­gį pa­gal in­te­lek­ti­nių pa­slau­gų su­tar­tį.

Bū­das atsidėkoti

„Mu­zie­jaus eme­ri­to var­das bū­tų su­tei­kia­mas di­de­lę pro­fe­si­nę pa­tir­tį tu­rin­čiam mu­zie­ji­nin­kui, ak­ty­viai dir­bu­siam, kū­ru­siam ir nu­trau­ku­siam dar­bo su­tar­tį su mu­zie­ju­mi, - už nuo­pel­nus Lie­tu­vos kul­tū­rai, kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gai bei veik­lą, ku­ri pa­dė­jo įgy­ven­din­ti mu­zie­jaus tiks­lus“, - aiš­ki­no kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis. Jis pri­dū­rė, kad mu­zie­jaus eme­ri­to var­dą su­teik­tų tos įstai­gos, ku­rio­se mu­zie­ji­nin­kas dir­bo.

Ne­ofi­cia­liai kal­ba­ma, jog pir­mi pre­ten­den­tai gau­ti mu­zie­jaus eme­ri­to var­dą yra Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam mu­zie­jui 23 me­tus va­do­vau­jan­ti Bi­ru­tė Kul­ny­tė ir Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jaus (LDM) di­rek­to­rius Ro­mual­das Bud­rys. To ne­nei­gia ir Š. Bi­ru­tis. Anot mi­nis­tro, ki­taip at­si­dė­ko­ti už dar­bą nu­si­pel­niu­siems mu­zie­ji­nin­kams ne­įma­no­ma - jie nė­ra kū­rė­jai, to­dėl ne­ga­li ti­kė­tis na­cio­na­li­nės pre­mi­jos ar vals­ty­bi­nės pen­si­jos.

Da­ly­tų­si patirtimi

Ne­tru­kus ju­bi­lie­ji­nį gim­ta­die­nį, po ku­rio ga­lė­tų iš­ei­ti į pen­si­ją, švę­sian­ti Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jui 26 me­tus va­do­vau­jan­ti Al­do­na Ru­sec­kai­tė kol kas ne­si­ren­gia pa­lik­ti įstai­gos, nes yra pa­si­ra­šiu­si ter­mi­nuo­tą dar­bo su­tar­tį iki 2019-ųjų.

„I­ki šiol jo­kių eme­ri­tų ne­bū­da­vo. Tai ne­reiš­kia, kad bu­vę mu­zie­ji­nin­kai mums ne­pa­dė­da­vo. Jei žmo­gus yra su­kau­pęs ži­nių, tu­ri daug „siū­lų ga­lų“, jis ir be jo­kio gar­bės var­do pa­si­da­lys tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, pa­tars. Kas vi­są gy­ve­ni­mą dir­bo šio­je sri­ty­je, tas mu­zie­ji­nin­ku liks iki mir­ties“, - LŽ tvir­ti­no ji.

Be­veik 36 me­tus LDM di­rek­to­riu­mi dir­ban­tis R. Bud­rys pa­sa­ko­jo, kad eme­ri­tus tu­ri kai ku­rie di­die­ji Vo­kie­ti­jos mu­zie­jai. Daž­niau­siai to­kie var­dai su­tei­kia­mi bu­vu­siems va­do­vams. „Te­ko do­mė­tis Dres­de­no mu­zie­jaus veik­la. Jis ti­krai tu­ri eme­ri­tą, ku­riam su­teik­tos gar­bės pre­zi­den­to par­ei­gos. Tas as­muo da­ly­vau­ja kai ku­riuo­se po­sė­džiuo­se, rep­re­zen­ta­ci­niuo­se ren­gi­niuo­se. Ar Lie­tu­vo­je to rei­kia, ne­ži­nau. Gal tai bū­tų tar­si pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis, kai nu­trau­ki dar­bo veik­lą mu­zie­ju­je“, - svars­tė R. Bud­rys.

Lie­tu­vos mu­zie­jų aso­cia­ci­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas, Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus di­rek­to­rius Rai­mun­das Bal­za ti­ki­no, kad mu­zie­jaus eme­ri­to sta­tu­sas iš tie­sų leis­tų tal­kin­ti mu­zie­jui jau pa­si­trau­kus iš ak­ty­vios veik­los. Mat da­bar to­kiems nu­si­pel­niu­siems žmo­nėms daž­nai pa­lie­ka­ma po 0,33-0,25 eta­to.

„Jei bus su­teik­tas eme­ri­to sta­tu­sas, as­muo ga­lės dirb­ti kū­ry­bi­nį dar­bą ir už jį gau­ti at­ly­gį, iš­lai­ky­ti ry­šį su mu­zie­ju­mi. Tai už­ti­krins veik­los tęs­ti­nu­mą, bus pa­si­nau­do­ja­ma su­kaup­ta pa­tir­ti­mi“, - kal­bė­jo R. Bal­za.

Lyg man­da­gus atsisveikinimas

Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to (ŠMKK) na­rys, še­šė­li­nės vy­riau­sy­bės kul­tū­ros mi­nis­tras Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis ne­prieš­ta­rau­tų, kad Lie­tu­vo­je at­si­ras­tų mu­zie­ji­nin­kų eme­ri­tų. „E­me­ri­tų esa­ma tea­truo­se, yra pro­fe­sū­ros eme­ri­tų. Ma­nau, toks var­das ga­lė­tų bū­ti su­tei­kia­mas ir itin nu­si­pel­niu­siems mu­zie­ji­nin­kams“, - sa­kė po­li­ti­kas. Ta­čiau V. Juo­za­pai­čiui ky­la klau­si­mas, ar taip iš ti­krų­jų no­ri­ma pa­gerb­ti šiuos spe­cia­lis­tus, ar tie­siog sie­kia­ma at­ver­ti jiems var­tus į pen­si­ją. Mat da­liai mu­zie­jų, ku­rie pa­val­dūs Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai, va­do­vau­ja pen­si­nio am­žiaus di­rek­to­riai, tad gal­būt mi­nis­te­ri­ja jau yra nu­ma­čiu­si juos pa­keis­ti ki­tais žmo­nė­mis.

Pa­na­šios nuo­mo­nės lai­ko­si ir ki­tas ŠMKK na­rys Va­len­ti­nas Stun­dys. „Mo­ra­li­niu po­žiū­riu tai reikš­tų įver­ti­ni­mą, pri­pa­ži­ni­mą, ta­čiau eme­ri­to var­das ga­li bū­ti ir tam ti­kras ins­tru­men­tas pa­dė­ko­ti už vi­so gy­ve­ni­mo dar­bą, man­da­giai pri­min­ti mu­zie­ji­nin­kui, kad jis tu­rė­tų pa­si­trauk­ti“, - tei­gė par­la­men­ta­ras.