Muziejininkei – valstybinė Jono Basanavičius premija
Vals­ty­bi­nė Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pre­mi­ja ski­ria­ma Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus Et­ni­nės kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jai El­vy­dai La­zaus­kai­tei.

Tam trečiadienį pritarė Vyriausybė.

Kaip pažymima Vyriausybės nutarime, šiemetinė J. Basanavičiaus premija muziejininkei skiriama už reikšmingus tradicinės kultūros tyrinėjimo ir sisteminimo, sklaidos ir aktualizavimo darbus, aktyvią ir rezultatyvią visuomeninę veiklą etninės kultūros srityje.

Ši premija skiriama už reikšmingiausius paskutiniųjų penkerių metų Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių darbus, susijusius su etninės kultūros tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, ugdymu ir tyrinėjimu, taip pat kūrybinę ir mokslinę veiklą etninės kultūros srityje.

Premija skiriama kasmet iki lapkričio 15 dienos, laureatui ji įteikiama lapkričio 23-ąją – J. Basanavičiaus gimimo dieną.

Kol kas ši premija siekia 19 tūkst. eurų, bet Vyriausybė jau yra priėmusi nutarimą nuo 2018 metų premijai suteikti nacionalinį statusą. Nacionalinė J. Basanavičiaus premija sieks 30,4 tūkst. eurų.