Muziejams vadovauja amžinieji direktoriai
Di­džių­jų ša­lies mu­zie­jų di­rek­to­rių ne­per­trau­kia­mo dar­bo sta­žo vi­dur­kis sie­kia apie 15 me­tų. Ta­čiau yra mu­zie­ji­nin­kų, ku­rie va­do­vau­ja įstai­goms, sau­gan­čioms ir eks­po­nuo­jan­čioms svar­biau­sias mū­sų ša­lies kul­tū­ros ver­ty­bes, dau­giau kaip 30 me­tų.

Aiš­ki­na­ma, kad mu­zie­jų di­rek­to­rių kai­ta yra ne­di­de­lė, nes iki 2014-ųjų su jais bu­vo su­da­ro­mos ne­ter­mi­nuo­tos dar­bo su­tar­tys. Pa­kei­tus įsta­ty­mą per­nai mu­zie­jų va­do­vams įves­ta pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja. Ji baig­sis 2019-ųjų ko­vo 1 die­ną. Ta­da ke­ti­na­ma skelb­ti kon­kur­sus di­rek­to­rių par­ei­goms ei­ti.

Mąs­to apie atsisveikinimą

Ro­mual­das Bud­rys Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jui (LDM) va­do­vau­ja be­veik 36 me­tus. „Gy­ve­ni­mas taip lė­mė. Mu­zie­jų di­rek­to­rių dar­bas bu­vo ne­ter­mi­nuo­tas. Jei­gu svei­ka­ta lei­džia, ge­rai ei­ni par­ei­gas, ga­li dirb­ti. Jei ką nors da­rai blo­gai, Vy­riau­sy­bė ieš­ko bū­dų ta­ve pa­keis­ti“, – sa­kė jis.

Vals­ty­bė ne­le­pi­na mu­zie­ji­nin­kų al­go­mis. Ta­čiau R. Bud­rys tei­gia dir­ban­tis iš idė­jos. „Ma­ne su­for­ma­vo mū­sų pa­triar­cho Pa­uliaus Ga­lau­nės mu­zie­ji­nin­kys­tės tra­di­ci­jos. Ka­dai­se te­ko sta­žuo­tis Er­mi­ta­že, pas aukš­to ly­gio spe­cia­lis­tus. Ma­no po­žiū­ris į mu­zie­ji­nin­kys­tę – idea­lis­ti­nis. Jei­gu bū­čiau nu­ėjęs dirb­ti į Dai­lės kom­bi­na­tą, į ku­rį ma­ne kvie­tė, so­viet­me­čiu bū­čiau ga­vęs 4–5 kar­tus di­des­nį at­ly­gi­ni­mą. Ta­čiau ne­pa­da­riau to. Mu­zie­jus yra kaip au­ku­ras – ant jo rei­kia dė­ti vis­ką, ką tu­ri ge­riau­sia, ta­da bū­si mu­zie­ji­nin­kas. Jei ieš­ko­si tik pi­ni­gų, nau­dos, ne­bū­si joks mu­zie­ji­nin­kas“, – kal­bė­jo LDM va­do­vas.

R. Bud­rys ti­ki­no, kad se­niai bū­tų iš­ėjęs už­tar­nau­to poil­sio, ta­čiau ne­ga­li mes­ti ne­baig­tų svar­bių dar­bų. „Jau ati­dir­bau už du di­rek­to­rius, man ti­krai bū­tų lai­kas trauk­tis, bet svei­ka­ta dar lei­džia dirb­ti. Be to, yra il­ga­lai­kių dar­bų, ku­riuos tu­riu baig­ti. Ma­nau, šie­met dar dirb­siu, o ki­tą­met – ma­ty­si­me“, – svars­tė jis.

Rū­pi baig­ti pra­dė­tus darbus

Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Al­do­na Ru­sec­kai­tė šias par­ei­gas ei­na 26 me­tus. „Dir­bi, tu­ri pla­nų, idė­jų, ku­rias no­ri įgy­ven­din­ti me­tai po me­tų. Tie­siog dir­bu dar­bą ir ne­si­jau­čiu kaip nors nu­si­kal­tu­si, kad tai da­rau tiek me­tų“, – aiš­ki­no ji.

A. Ru­sec­kai­tė pa­ti­ki­no, jog pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai ne­da­ly­vaus kon­kur­se toms pa­čioms par­ei­goms ei­ti. „Gal ir tiek ne­dirb­siu. Dar apie tai ne­svars­tau, nes „ka­bo“ įpu­sė­ju­sių dar­bų. La­bai no­rė­čiau juos baig­ti“, – sa­kė di­rek­to­rė.

A. Ru­sec­kai­tės tei­gi­mu, yra daug spe­cia­lis­tų, ga­lin­čių va­do­vau­ti mu­zie­jams. Ta­čiau kar­tu ji pa­žy­mė­jo, kad mu­zie­ji­nin­kų at­ly­gi­ni­mai pa­ly­gin­ti ma­ži: „Al­ga ti­krai ne­pri­vi­lio­tų jau­no, ga­baus žmo­gaus.“

Kri­ti­kuo­ja už stagnaciją

Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis, pa­klaus­tas, ar jį ten­ki­na mu­zie­jų di­rek­to­rių veik­la, at­sa­kė, kad to­bu­lė­ti ri­bų nė­ra. „O Lie­tu­vo­je tai ti­krai. Ži­no­ma, yra mu­zie­jų va­do­vų, ku­rių dar­bas ten­ki­na, ku­riuos ro­dau kaip pa­vyz­dį ki­tiems“, – tvir­ti­no mi­nis­tras.

Š. Bi­ru­tis kri­ti­ka­vo ša­lies mu­zie­ji­nin­kys­tės sis­te­mą už vė­la­vi­mą ženg­ti ko­ja ko­jon su lai­ku. Anot jo, mu­zie­jaus samp­ra­ta tu­ri keis­tis kar­tu su vi­suo­me­ne. „Šian­dien yra XXI am­žius. Jau­ni­mo, ku­rio ypač no­ri­me pri­trauk­ti į mu­zie­jus, skir­ti daug dė­me­sio jo me­ni­nei, is­to­ri­nei edu­ka­ci­jai ug­dant pi­lie­tiš­ku­mą, ki­taip nei šiuo­lai­ki­nė­mis for­mo­mis, nau­jo­mis, ak­tua­lio­mis prie­mo­nė­mis ne­pri­trauk­si“, – pa­brė­žė jis.

Mu­zie­jų va­do­vų ka­den­ci­jų įtei­si­ni­mas, Š. Bi­ru­čio nuo­mo­ne, pa­dės keis­ti pa­dė­tį į ge­ra. No­rė­da­mi va­do­vau­ti šioms kul­tū­ros įstai­goms, kan­di­da­tai tu­rės pa­teik­ti lai­ko dva­sią ati­tin­kan­čią veik­los prog­ra­mą ir šiuo­lai­kiš­ko mu­zie­jaus vi­zi­ją.

Ge­ri va­do­vai ga­li ir „užsisėdėti“

Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rys Va­len­ti­nas Stun­dys ti­ki­no kaip po­li­ti­kas ir mu­zie­jų lan­ky­to­jas ne­tu­rin­tis pre­ten­zi­jų šių kul­tū­ros įstai­gų di­rek­to­riams. „Dir­ba pro­fe­sio­na­liai ir ži­no, ką da­ro. Tai la­bai svar­bu, nes iš­ug­dy­ti va­do­vą – ne vien­kar­ti­nis rei­ka­las. Ge­ri va­do­vai au­ga la­bai lė­tai. Kol ne­tu­ri­me aiš­kios jų ren­gi­mo sis­te­mos, re­zer­vo, bet ko­kie ne­ti­kė­ti pa­kei­ti­mai ga­li su­kel­ti ne­nus­pė­ja­mų pa­sek­mių. Tu­riu gal­vo­je ne tik mu­zie­jus, bet ir vi­sas biu­dže­ti­nes įstai­gas aps­kri­tai“, – aiš­ki­no par­la­men­ta­ras.

V. Stun­dys su­ti­ko, kad ka­den­ci­jos yra bū­ti­nos. Ge­rai dir­ban­tys mu­zie­jų di­rek­to­riai, jo ma­ny­mu, ga­lė­tų ir „už­si­sė­dė­ti“ pos­tuo­se. „Ta­čiau tu­ri bū­ti la­bai aiš­kus me­cha­niz­mas, kad va­do­vas jaus­tų, jog ka­den­ci­ja truks 4 ar 5 me­tus, o pa­skui jam teks įro­dy­ti, kad yra ver­tas dirb­ti to­liau. Tai grei­čiau­siai keis va­do­vų po­žiū­rį į bend­ra­dar­bius, pa­val­di­nius, dar­buo­to­jus ir veik­los am­bi­ci­jas. At­ski­rais at­ve­jais už­si­sė­dė­ji­mas yra ne­igia­mas da­ly­kas. Ma­to­me, kad įstai­go­se su­si­for­muo­ja ypa­tin­gi emo­ci­niai, pa­val­du­mo, pa­klus­nu­mo san­ty­kiai, sa­vi­ta kul­tū­ra, o tai la­bai su­nku pa­keis­ti“, – pa­brė­žė Sei­mo na­rys.

Di­džių­jų ša­lies mu­zie­jų va­do­vų dar­bo lai­ko­tar­pis

Mu­zie­jus Di­rek­to­rius Va­do­va­vi­mo pra­džia
Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jus Ro­mual­das Bud­rys 1979 10 01
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis mu­zie­jus Bi­ru­tė Kul­ny­tė 1992 09 01
Na­cio­na­li­nis M. K. Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jus Os­val­das Dau­ge­lis 1992 10 15
Na­cio­na­li­nis mu­zie­jus Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės val­do­vų rū­mai Vy­das Do­lins­kas 2009 01 01
Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jus Al­do­na Ru­sec­kai­tė 1989 03 31
Lie­tu­vos jū­rų mu­zie­jus Ol­ga Ža­lie­nė 2002 06 13
Pa­lan­gos gin­ta­ro mu­zie­jus Vi­li­ja Ma­cie­nė 1998 10 21
Na­cio­na­li­nė dai­lės ga­le­ri­ja Lo­li­ta Jab­lons­kie­nė 2002 03 20
Tai­ko­mo­sios dai­lės mu­zie­jus Bi­ru­tė Vo­sy­ly­tė 2002 01 07
Rad­vi­lų rū­mų mu­zie­jus Vy­te­nis Bia­lo­pe­tra­vi­čius 1999 06 01

Šal­ti­nis: Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ir Lie­tu­vos dai­lės muziejus