Musulmonas į svečius – saugumiečiai už durų
Tel­šiš­kių šei­ma, pas ku­rią ke­lis kar­tus vie­šė­jo duk­ters vai­ki­nas iš Tur­ki­jos, su­lau­kė Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) dė­me­sio. Par­ei­gū­nus do­mi­no, ką tur­kas vei­kė Lie­tu­vo­je, kur lan­kė­si. Be ki­ta ko, šei­ma bu­vo pers­pė­ta dėl „mu­sul­mo­nų ke­lia­mo pa­vo­jaus“.

Aud­ro­nę Ado­mai­tie­nę ne­ma­lo­niai nu­ste­bi­no VSD dar­buo­to­jais pri­sis­ta­čiu­sių par­ei­gū­nų skam­bu­tis ir ap­si­lan­ky­mas na­muo­se – no­rė­ta pa­si­kal­bė­ti apie ke­li­kart juo­se be­sis­ve­čia­vu­sį Tur­ki­jos pi­lie­tį. Mo­ters ma­ny­mu, iš­skir­ti­nio sau­gu­mo dar­buo­to­jų dė­me­sio su­lauk­ta tik dėl to, kad vai­ki­nas yra mu­sul­mo­nas.

VSD lai­ko­si tra­di­ci­nės po­zi­ci­jos ne­ko­men­tuo­ti sa­vo veik­los me­to­dų.

Tu­rė­jo klausimų

A. Ado­mai­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad Tur­ki­jo­je gy­ve­nan­čios jos duk­ters vai­ki­nas Lie­tu­vo­je lan­kė­si du kar­tus: šį pa­va­sa­rį ir bir­že­lį, kai jos du­kra at­siė­mė uni­ver­si­te­to dip­lo­mą. Lie­pos 1 die­ną mo­te­ris su­lau­kė skam­bu­čio. Skam­bi­nan­ti mo­te­ris pri­sis­ta­tė esan­ti sau­gu­mo par­ei­gū­nė ir pa­sa­kė, kad no­rė­tų su­si­tik­ti bei pa­si­kal­bė­ti. „Pak­lau­siau, ko­kiu klau­si­mu. Ji at­sa­kė: „Y­ra taip, kad jūs kvie­čia­te ir kvie­čia­te Tur­ki­jos pi­lie­tį“, - pa­sa­ko­jo A. Ado­mai­tie­nė.

Mo­te­riai su­ti­kus pa­si­kal­bė­ti, į jos na­mus at­vy­ko du par­ei­gū­nai, ku­rie ne­pri­sis­ta­tė, ne­pa­ro­dė tar­ny­bi­nių pa­žy­mė­ji­mų. Ji iš kar­to pa­klau­sė, ko­dėl sau­gu­mas do­mi­si duk­ters vai­ki­no vieš­na­gė­mis, pa­si­tei­ra­vo, ar jis pa­da­rė ką nors blo­ga. „Ne, jis nie­ko ne­pa­da­rė, bet yra mu­sul­mo­nas“, - su­lau­ku­si to­kio at­sa­ky­mo tei­gė A. Ado­mai­tie­nė. Taip pat par­ei­gū­nai do­mė­jo­si, ką tur­kas vei­kė Lie­tu­vo­je, kur lan­kė­si. Iš­ei­da­mi sau­gu­mie­čiai pa­li­ko sa­vo te­le­fo­no nu­me­rį, jei­gu „kar­tais kil­tų ko­kių nors įta­ri­mų“.

Ar ti­krins po kiek­vie­no ap­si­lan­ky­mo?

A. Ado­mai­tie­nės nuo­mo­ne, VSD dė­me­sio ji su­lau­kė tik to­dėl, kad Tel­šiuo­se sve­čia­vę­sis duk­ters vai­ki­nas – mu­sul­mo­nas ir esą to­dėl jau lai­ky­ti­nas įtar­ti­nu. Sau­gu­mo par­ei­gū­nai jai kal­bė­jo apie tai, „ką mu­sul­mo­nai da­ro vi­sa­me pa­sau­ly­je“, ir pan. „Jų skam­bu­tis ir po to įvy­kęs su­si­ti­ki­mas ma­ne la­bai nu­ste­bi­no. Ne­jau­gi da­bar kiek­vie­ną kar­tą, kai at­va­žiuos duk­ters vai­ki­nas, sau­gu­mas at­va­žiuos ir ti­krins? Klau­siau par­ei­gū­nų, jei­gu at­vyk­tų sve­čias iš Ru­si­jos, ar jie ir­gi at­va­žiuo­tų ti­krin­ti? Ru­si­ja juk ir­gi ke­lia kaž­ko­kią grės­mę“, - pik­ti­no­si mo­te­ris.

A. Ado­mai­tie­nė pa­žy­mė­jo, kad jos duk­ters vai­ki­nas nė­ra ra­di­ka­lus ar la­bai ti­kin­tis mu­sul­mo­nas: ne­si­mel­džia, val­go kiau­lie­ną ir pan. Iš pra­džių mo­te­ris ne­ri­ma­vo dėl duk­ters drau­gys­tės su tur­ku, ta­čiau su­si­pa­ži­nus su juo bai­mė iš­ga­ra­vo. „Jis la­bai ma­lo­nus, bend­rau­jan­tis žmo­gus“, - pa­ti­ki­no ji. A. Ado­mai­tie­nės šei­ma Lie­tu­vo­je vie­šė­ju­siam vai­ki­nui ap­ro­dė Tel­šius, Pla­te­lius, Že­mai­ti­jos bui­ties mu­zie­jų. Sve­čiui iš Tur­ki­jos mū­sų ša­lis la­bai pa­ti­ko.

Skan­da­lin­gas ki­ši­ma­sis į pri­va­tų gyvenimą

Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to val­dy­bos pir­mi­nin­kas Leo­ni­das Dons­kis pa­žy­mė­jo ne­ži­nan­tis šios is­to­ri­jos kon­teks­to, ko­kios bu­vo VSD par­ei­gū­nų in­ten­ci­jos. „Ta­čiau iš to, ką pa­pa­sa­ko­jo­te, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tai yra itin pra­sti veik­los me­to­dai. Ma­tyt, žmo­nės ne­su­vo­kia, kuo ne Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) na­rė ski­ria­si nuo na­rės. Lie­tu­va pri­klau­so de­mo­kra­ti­nių vals­ty­bių klu­bui, ES sis­te­mai, ku­rio­je pri­pa­žįs­ta­mos tos pa­čios ver­ty­bės ir žmo­gaus tei­sės“, - sa­kė jis.

Anot L. Dons­kio, jei­gu kal­ba­ma apie jau­ną mo­te­rį, ku­ri at­si­ve­žė sa­vo drau­gą į Lie­tu­vą, ko­dėl tai tu­ri do­min­ti VSD? „Jei­gu jie ne­tu­ri ope­ra­ty­vi­nės in­for­ma­ci­jos, ir žmo­gus ne­tu­ri jo­kios, va­din­ki­me, prieš­is­to­rės, ku­ri by­lo­tų apie tai, kad jį ga­li­ma įtar­ti tu­rint ko­kių nors kės­lų, ma­no su­pra­ti­mu, tai yra ab­so­liu­čiai skan­da­lin­gas ir ne­leis­ti­nas ki­ši­ma­sis į pri­va­tų gy­ve­ni­mą“, - tei­gė L. Dons­kis.

Jo ma­ny­mu, to­kius skan­da­lin­gus VSD veik­los me­to­dus ga­lė­jo lem­ti ne­pro­fe­sio­na­lu­mas, žmo­gaus tei­sių stan­dar­tų ir rei­ka­la­vi­mų ne­iš­ma­ny­mas. Esą prieš­ų ar grės­mių rei­kia ieš­ko­ti vi­siš­kai ki­tur ar­ba bū­ti­na tu­rė­ti tam ti­krą koor­di­nuo­tą in­for­ma­ci­ją.

L. Dons­kiui su­si­da­rė įspū­dis, jog sau­gu­mo par­ei­gū­nai ypa­tin­gą en­tu­ziaz­mą šiuo at­ve­ju ga­lė­jo ro­dy­ti tik to­dėl, kad žmo­gus yra iš mu­sul­mo­niš­kos ša­lies. „Ta­čiau ir tai keis­ta. Tur­ki­ja yra NA­TO vals­ty­bė. Jei­gu jau žiū­rė­tu­me iš to­kių po­zi­ci­jų, kas sa­vi, kas sve­ti­mi, ir tai at­ro­do ab­sur­diš­kai, nes Tur­ki­ja, bū­da­ma NA­TO na­rė, yra for­ma­li mū­sų ka­ri­nė są­jun­gi­nin­kė“, - pa­brė­žė jis.

Ne kiek­vie­nas mu­sul­mo­nas teroristas

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas ne­siė­mė ko­men­tuo­ti šio kon­kre­taus at­ve­jo. Ta­čiau jis ti­ki­no, kad VSD dar­buo­to­jai ne­vaikš­to pas tu­ris­tus, lai­ki­nai gy­ve­nan­čius Lie­tu­vo­je, jei­gu tam nė­ra rei­ka­lo.

„Į­si­vaiz­duo­ki­te, ta­da rei­kė­tų ap­lan­ky­ti de­šim­tis tūks­tan­čių žmo­nių. Nė­ra tam jo­kio rei­ka­lo ir jo­kios pra­smės“, - tvir­ti­no par­la­men­ta­ras.

Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to na­rė Da­lia Kuo­dy­tė tei­gė pir­mą kar­tą iš­gir­du­si to­kią is­to­ri­ją, nors ne­ma­žai lie­tu­vių bend­rau­ja su mu­sul­mo­nais. „Ko­men­tuo­ti la­bai su­nku, nes ne­ži­no­me vi­sos in­for­ma­ci­jos. La­bai no­riu ti­kė­ti, kad bu­vo pa­grin­das VSD at­lik­ti to­kius veiks­mus. Ta­čiau iš to, ką pa­pa­sa­ko­jo­te, ši is­to­ri­ja at­ro­do keis­to­kai“, - pa­žy­mė­jo Sei­mo na­rė.

Pa­sak D. Kuo­dy­tės, jei­gu to­kius veiks­mus sau­gu­mie­čiai vyk­dė be pa­grin­do, tik to­dėl, kad mū­sų ša­ly­je vie­šė­jęs vai­ki­nas - mu­sul­mo­nas, si­tua­ci­ja „a­tro­dy­tų ne­kaip“. „Tu­ri­me da­ry­ti prie­lai­dą, kad to­li gra­žu ne kiek­vie­nas mu­sul­mo­nas yra te­ro­ris­tas“, - pa­brė­žė ji.