Musulmonai nesulaukia vietos mečetei
Lie­tu­vos mu­sul­mo­nų bend­ruo­me­nei dau­giau nei de­šimt­me­tį ne­pa­vyks­ta ras­ti bend­ros kal­bos su Vil­niaus val­džia dėl že­mės skly­po me­če­tės sta­ty­bai. Anks­čiau ke­lis va­rian­tus pa­tei­ku­si sos­ti­nės me­ri­ja šiuo me­tu siū­lo mu­sul­mo­nų bend­ruo­me­nei ne­priim­ti­ną vie­tą.

Lie­tu­vos mu­sul­mo­nų bend­ruo­me­nė sie­kia, kad Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė su­teik­tų že­mės skly­pą, ku­ria­me ga­lė­tų iš­kil­ti me­če­tė. Ne­se­niai svars­ty­ti ke­li ga­li­mi va­rian­tai, kur ga­lė­tų bū­ti sta­to­mi mu­sul­mo­nų mal­dos na­mai, tarp jų – ir skly­pas Sie­ty­no gat­vė­je, Ka­ro­li­niš­kė­se. Ši vie­ta bu­vo tin­ka­ma ir mu­sul­mo­nų bend­ruo­me­nei. Ta­čiau sos­ti­nės val­džia tei­gia, kad šiuo me­tu svars­to­ma me­če­tės vie­ta Nau­ji­nin­kuo­se – va­rian­tas, ku­ris ne­tin­ka mu­sul­mo­nams.

Bend­ruo­me­nei trūks­ta sutarimo

Kaip aiš­ki­no Vil­niaus mies­to me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus pa­ta­rė­jas Alek­sand­ras Zub­ria­ko­vas, sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bei ži­no­mas Lie­tu­vos mu­sul­mo­nų bend­ruo­me­nės sie­kis sta­ty­ti sos­ti­nė­je me­če­tę. „A­pie tai bu­vo kal­ba­ma dvie­juo­se iki šiol vy­ku­siuo­se me­ro su­si­ti­ki­muo­se su Lie­tu­vos to­to­rių ir mu­sul­mo­nų bend­ruo­me­nė­mis. Me­ras pa­lai­ko bend­ruo­me­nės sie­kį tu­rė­ti sa­vo mal­dos na­mus sos­ti­nė­je, juo la­biau kad to­kie mal­dos na­mai Vil­niu­je bu­vo, tik so­viet­me­čiu jie su­griau­ti“, – sa­kė jis.

A. Zub­ria­ko­vo tei­gi­mu, šiuo me­tu svars­to­ma me­če­tės vie­ta Vil­niu­je, Nau­ji­nin­kuo­se, Žir­nių gat­vė­je, prie se­nų­jų ka­rai­mų ka­pi­nių. Anot jo, par­eng­tas šios te­ri­to­ri­jos de­ta­lu­sis pla­nas, pa­tvir­tin­tas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu 2012 me­tais. „Ta­čiau sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bės nuo­mo­ne, trūks­ta su­ta­ri­mo tarp pa­čių bend­ruo­me­nių – to­to­rių, mu­sul­mo­nų, ku­ri vie­ta me­če­tei Vil­niu­je tin­ka­miau­sia“, – tvir­ti­no A. Zub­ria­ko­vas.

Siū­lo skly­pą ka­pi­nių vie­to­je?

Lie­tu­vos mu­sul­mo­nų su­ni­tų muf­ti­jus Ro­mas Ja­ku­baus­kas ap­gai­les­tau­ja, kad Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė grį­žo prie bend­ruo­me­nės at­mes­to va­rian­to – skly­po Žir­nių gat­vė­je. Jis ne­sup­ran­ta, ko­dėl me­ri­ja ne­be­siū­lo mu­sul­mo­nų bend­ruo­me­nei tin­ka­mo skly­po Ka­ro­li­niš­kė­se. Esą klau­si­mo dėl me­če­tės sta­ty­bos ne­bus įma­no­ma iš­spręs­ti, jei sa­vi­val­dy­bė ne­pai­sys mu­sul­mo­nų bend­ruo­me­nės nuo­mo­nės ir siū­lys jai ne­priim­ti­nus va­rian­tus, to­liau vil­kins pro­ce­są. „No­rė­tu­mė­me su­ži­no­ti ga­lu­ti­nį va­rian­tą. Jei­gu jau pra­šo­me, no­rė­tų­si pa­si­rink­ti. Prieš po­rą me­tų mums da­vė ke­lis va­rian­tus, pa­si­rin­ko­me skly­pą Ka­ro­li­niš­kė­se. Da­bar vėl kal­ba grįž­ta prie Žir­nių gat­vės, tai kur čia rei­ka­las?“ – ste­bė­jo­si Lie­tu­vos mu­sul­mo­nų muf­ti­jus.

Pa­sak R. Ja­ku­baus­ko, skly­pas Žir­nių gat­vė­je Lie­tu­vos mu­sul­mo­nams ne­priim­ti­nas dėl dy­džio, ap­lin­kos. Ta­čiau pa­grin­di­nė prie­žas­tis – esą se­nie­ji že­mė­la­piai ro­do, jog to­je vie­to­je anks­čiau bu­vo ka­ta­li­kų ka­pi­nės. „Ant se­nų ka­ta­li­kiš­kų ka­pi­nių ti­krai ne­no­ri­me sta­ty­ti me­če­tės. La­bai pa­gar­biai žiū­ri­me į bet ko­kios kon­fe­si­jos ka­pi­nes ir virš kaž­kie­no kau­lų sa­vo šven­tyk­los sta­ty­ti ne­no­ri­me“, – pa­žy­mė­jo jis.

Jau­čia­mas poreikis

Lie­tu­vos mu­sul­mo­nų bend­ruo­me­nė nė­ra di­de­lė. 2011 me­tų gy­ven­to­jų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, mū­sų ša­ly­je gy­ve­na be­veik 3 tūkst. mu­sul­mo­nų su­ni­tų. Ta­čiau R. Ja­ku­baus­kas skai­čiuo­ja, kad Lie­tu­vo­je ga­li gy­ven­ti apie 5 tūkst., o Vil­niu­je – apie 1,5 tūkst. mu­sul­mo­nų.

Šiuo me­tu mū­sų ša­ly­je vei­kia ke­tu­rios me­če­tės: Ke­tu­rias­de­šimt To­to­rių ir Ne­mė­žio kai­muo­se (Vil­niaus r.), Rai­žių kai­me (Aly­taus r.) bei Kau­ne. „Kau­ne yra nuo­sta­bi me­če­tė, ku­ri bu­vo vals­ty­bės do­va­na Lie­tu­vos mu­sul­mo­nams už jų in­dė­lį į Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mą. Ji ati­tin­ka vi­sus ka­no­nus, yra gra­ži. Ko­dėl gi Vil­niu­je, kur is­to­riš­kai yra di­džiau­sia Lie­tu­vo­je mu­sul­mo­nų bend­ruo­me­nė, ne­ga­li­me tu­rė­ti to­kio pa­sta­to?“ – klau­sė R. Ja­ku­baus­kas.

Jis ti­ki­na, kad me­če­tė Vil­niu­je yra la­bai rei­ka­lin­ga ne tik vie­tos mu­sul­mo­nams, bet ir į mū­sų ša­lį stu­di­juo­ti at­vy­ku­siems žmo­nėms, mies­to sve­čiams. Šiuo me­tu sos­ti­nės mu­sul­mo­nai mel­džia­si Is­la­mo kul­tū­ros ir švie­ti­mo cen­tre. Ta­čiau, kaip pa­žy­mė­jo Lie­tu­vos mu­sul­mo­nų muf­ti­jus, šios pa­tal­pos mal­dai tin­ka­mos tik iš bė­dos, nes nė­ra de­ra­mai pri­tai­ky­tos.

Me­če­tę su­ly­gi­no su žeme

Lie­tu­vos to­to­rių mal­dos na­mai ir ka­pi­nės Vil­niu­je, ne­to­li da­bar­ti­nių Sei­mo rū­mų, vei­kė nuo XVI am­žiaus. 1968 me­tais so­vie­tų val­džios spren­di­mu me­če­tė bu­vo nu­griau­ta, o ka­pi­nės su­nai­kin­tos. Da­bar šio­je vie­to­je sto­vi Vil­niaus uni­ver­si­te­to ins­ti­tu­tų pa­sta­tai.

Klau­si­mas dėl že­mės skly­po me­če­tei sta­ty­ti sos­ti­nė­je ne­išsp­ren­džia­mas jau ke­lio­li­ka me­tų. Prieš de­šimt­me­tį Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nės mu­sul­mo­nams bu­vo pa­ža­dė­ju­si skir­ti 1,8 hek­ta­ro skly­pą Liz­dei­kos gat­vė­je An­ta­kal­ny­je, ne­to­li tuo­me­tės Ki­no stu­di­jos. Ta­čiau me­ri­ja pa­kei­tė sa­vo nuo­mo­nę ir bend­ruo­me­nės va­do­vams par­eiš­kė, kad šio skly­po ne­bes­kirs.

Vė­liau mu­sul­mo­nams bu­vo pa­siū­ly­ti 7 skly­pai Pi­lai­tė­je, Gri­giš­kė­se ir Nau­jo­jo­je Vil­nio­je. Ta­čiau mu­sul­mo­nų bend­ruo­me­nė pik­ti­no­si dėl siū­lo­mų te­ri­to­ri­jų per ma­žo dy­džio ir ne­tin­ka­mo užs­ta­ty­mo aukš­čio.

Pra­ėju­siais me­tais Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai tei­gė, kad me­če­tė ga­lė­tų bū­ti sta­to­ma Žir­nių ar­ba Sie­ty­no gat­vė­se. Tuo pat me­tu sos­ti­nės me­ras R. Ši­ma­šius aiš­ki­no, kad kol kas sos­ti­nė­je sta­ty­ti mu­sul­mo­nų mal­dos na­mų ne­si­ren­gia­ma. „Aš tik ži­nau, kad Lie­tu­vo­je šian­dien yra dvi vei­kian­čios me­če­tės, nė vie­nos iš jų nė­ra Vil­niu­je. Ir ar­ti­miau­siu me­tu nie­ko ne­pla­nuo­ja­me, jo­kių po­ky­čių, jo­kių nau­jų sta­ty­bų, jo­kių prog­re­sų šio­je sri­ty­je. Vil­niu­je yra dau­gy­bė ki­tų prob­le­mų, ki­tų ak­tua­li­jų“, – prieš me­tus kal­bė­jo R. Ši­ma­šius.