Mūšiai Ukrainoje – savanorio kario nuotraukose
Koks jis – gy­ve­ni­mas ka­re? Kas jie – žmo­nės, ku­riuos tas gy­ve­ni­mas pa­šau­kė? Kaip jie ver­kia, džiau­gia­si, šyp­so­si, ti­ki? Tad ko­kia ta kas­die­ny­bė ap­ka­se ar blin­da­že, pa­čio­je prieš­aki­nė­je fron­to li­ni­jo­je, pa­čių ka­rių va­di­na­mo­je „nu­li­ne ri­ba“ ar tie­siog „nu­liu“? Į šiuos klau­si­mus iš­kal­bin­go­mis fo­tog­ra­fi­jo­mis at­sa­ko Ju­ri­jaus Ve­lič­koz par­oda „Gy­ve­ni­mas ant nu­li­nės ri­bos“.

J. Ve­lič­ka – ne trum­pu ap­si­lan­ky­mu prie ka­ro rea­ly­bės pri­si­lie­tęs pra­ša­lai­tis. Jis – gar­sio­jo Ukrai­nos 46-ojo spe­cia­lio­sios pa­skir­ties sa­va­no­rių ba­ta­lio­no „Don­bas-Ukrai­na“ ka­rys. Prieš dve­jus me­tus sto­jęs ka­riau­ti ir ta­pęs tan­kis­tu, J. Ve­lič­ka ap­si­gink­la­vo ir ki­tu gink­lu – fo­toa­pa­ra­tu, ku­riuo ėmė fik­suo­ti ne tik „nu­ly­je“ ver­dan­čius mū­šius, bet ir ka­ro kas­die­ny­bę. Taip ka­rį ėmė ly­dė­ti šau­ki­nys „Fo­tog­ra­fas“.

Per par­odos ati­da­ry­mą be pa­ties J. Ve­lič­ka da­ly­va­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riai, dir­ban­tys san­ty­kių su Ukrai­na ir Eu­ro­pos Są­jun­gos Ry­tų kai­my­nys­tės sri­ty­je, Ukrai­nos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je va­do­vai ir ži­niask­lai­dos prie­mo­nių at­sto­vai. Bu­vo kal­ba­ma apie pa­dė­tį šios Lie­tu­vai itin stra­te­giš­kai svar­bios par­tne­rės ka­ro fron­te ir vi­so­je ša­ly­je, ga­li­mas jos rai­dos pers­pek­ty­vas.

Su­si­ti­ki­mas su au­to­riu­mi su­reng­tas ko­vo 15 die­ną, tre­čia­die­nį, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kos Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je. Vė­liau su­si­rin­ku­sie­ji bu­vo pa­kvies­ti ap­žiū­rė­ti par­odą apie ka­rą Ukrai­no­je „Gy­ve­ni­mas ant nu­li­nės ri­bos“.