Muitininkų konfiskuotą kavą išdalins labdarai
Lab­da­ros or­ga­ni­za­ci­ją „Mais­to ban­kas“ šian­dien pa­sie­kė ne­įp­ras­tas kro­vi­nys – Iš Mui­ti­nės san­dė­lio čia pri­sta­ty­ta 39 to­nos ka­vos. Tai – vog­tos pre­kės, ku­rias ope­ra­ci­jos me­tu ra­do ir su­lai­kė Lie­tu­vos mui­ti­nės par­ei­gū­nai.

Ši ka­va prieš po­rą me­tų bu­vo mįs­lin­gai din­gu­si ve­ža­ma pa­ke­liui į Pra­ncū­zi­ją. Da­lis vog­tų gė­ry­bių at­si­tik­ti­nai ap­tik­ta Kau­ne. Ti­kri­nant as­me­nų, su­lai­ky­tų įta­riant ne­tei­sė­tu ta­ba­ko dis­po­na­vi­mu, nuo­mo­tus san­dė­lius, par­ei­gū­nų dė­me­sį pa­trau­kė kal­nai ne­aps­kai­ty­tos ir ne­dek­la­ruo­tos ka­vos ir ar­ba­tos. 22 tūkst. pa­kuo­čių vog­tų gė­ry­bių vos til­po į še­šių kro­vi­ni­nių vil­ki­kų pusp­rie­ka­bes. Pa­ti­kri­nus pre­kių ko­dus pa­aiš­kė­jo, kad lie­tu­vių san­dė­liuo­se ap­tik­ta ka­va yra da­lis Pra­ncū­zi­jo­je din­gu­sio kro­vi­nio. Pa­vog­tos ka­vos ver­tė – ko­ne mi­li­jo­nas eu­rų.

Mui­ti­nin­kų kon­fis­kuo­tos mais­to pre­kės pa­pras­tai bū­na su­nai­ki­na­mos. Ta­čiau šią va­sa­rą pa­si­ra­šy­ta „Mais­to ban­ko“ ir Mui­ti­nės de­par­ta­men­to bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis lei­do iš­gel­bė­ti pra­ban­gos pre­kė­mis lai­ko­mą ka­vą ir ar­ba­tą.

„Džiu­gu, kad bend­ra­dar­biau­jant su „Mais­to ban­ku“ mums pa­vy­ko pa­siek­ti, kad to­nos ka­vos ati­tek­tų su­nkiau be­si­ver­čian­tiems žmo­nėms, o ne bū­tų su­nai­kin­ta. Ti­kiuo­si, kad dir­bant iš­vien, to­kių nau­din­gų vi­suo­me­nei spren­di­mų bus ir dau­giau“, – sa­ko Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, lai­ki­nai at­lie­kan­tis ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus funk­ci­jas Jo­nas Miš­ki­nis.

Spren­di­mas per­duo­ti ka­vą lab­da­rai ne­bu­vo pa­pras­tas. Vyks­tant kon­fis­kuo­to tur­to li­ki­mą nu­lė­mu­siems teis­mams, pa­si­bai­gė ka­vos ge­riau­sią ko­ky­bės ga­ran­ti­ją žy­min­tis ter­mi­nas „Ge­riau­sia iki...“. Va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos hi­gie­nos nor­ma „Mais­to pro­duk­tų ženk­li­ni­mas“, žy­ma „Ge­riau­sias iki…“ reiš­kia, kad iki nu­ro­dy­tos da­tos mais­to pro­duk­tas iš­lie­ka pa­gei­dau­ja­mos ko­ky­bės. Pa­si­bai­gus tam ter­mi­nui, mais­tą vis dar sau­gu var­to­ti, jei pro­duk­tas bu­vo tin­ka­mai lai­ko­mas ir ne­bu­vo pa­žeis­ta pakuotė

„Mais­to ban­kas“ krei­pė­si į Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą (VMVT) pra­šy­da­mas leis­ti ka­vą ir ar­ba­tą da­lin­ti lab­da­rai. Tai ne vie­nin­te­lis kar­tas, kai VMVT svars­tė to­kį pra­šy­mą – pro­duk­tų, ku­rių var­to­ji­mo ter­mi­nas pa­si­bai­gęs, tei­ki­mo lab­da­rai tvar­ka ga­lio­ja nuo 2002 me­tų.

Eu­ro­pos Par­la­men­tui par­agi­nus ES ša­lis na­res im­tis prie­mo­nių ma­žin­ti mais­to švais­ty­mą, at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos ne­be taip griež­tai ri­bo­ja dėl kos­me­ti­nių ar pan. prie­žas­čių ne­tin­ka­mo par­duo­ti mais­to per­da­vi­mą lab­da­rai. Dar pa­va­sa­rį „Mais­to ban­kas“ ga­vo VMVT lei­di­mą ne­pa­si­tu­rin­čių mai­ti­ni­mui tiek­ti duo­nos ga­mi­nius su pa­si­bai­gu­siu žy­mo­je „Ge­riau­sias iki...“ nu­ro­dy­ta da­ta. „Tai lei­do iš­sau­go­ti ir skur­džiau be­si­ver­čian­tiems pa­tiek­ti tūks­tan­čius ki­log­ra­mų duo­nos ga­mi­nių“, tvir­ti­na už mais­to sau­gą ir ko­ky­bę at­sa­kin­ga „Mais­to ban­ko“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Kris­ti­na Ty­lai­tė.

Ka­vos kon­teks­te Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja siū­lo vi­sai ne­be­žy­mė­ti tin­ka­mu­mo var­to­ti ter­mi­no il­gai ga­lio­jan­tiems mais­to pro­duk­tams, ku­rių ter­mi­nas il­ges­nis nei dve­ji me­tai (ry­žiams, ka­vai, ar­ba­tai ir pan.). Vie­na to prie­žas­čių – var­to­to­jai per­ne­lyg daž­nai iš­me­ta dar tin­ka­mą var­to­ti mais­tą, pa­si­bai­gus jo žy­mė­ji­mui „Ge­riau­sias iki...“.

„Mais­to ban­ko“ sa­va­no­riams teks ne tik pa­plu­šė­ti iš­da­li­nant di­džiu­lį kie­kį per­duo­tos ka­vos ir ar­ba­tos. „Kiek­vie­ną pa­kuo­tę per­žy­mė­si­me iš nau­jo, var­to­to­jus in­for­muo­da­mi apie šių pro­duk­tų kil­mę bei lai­ky­mo są­ly­gas. Esu ti­kra, ka­vą ir ar­ba­tą grei­tai iš­da­lin­si­me – tai vie­nas la­biau­siai lau­kia­mų pro­duk­tų ne­pa­si­tu­rin­čių šei­moms skir­tuo­se mais­to pa­ke­tuo­se“, tvir­ti­na K. Ty­lai­tė.

Ka­va ir ar­ba­ta bus da­li­na­ma drau­ge su Eu­ro­pos pa­gal­bos la­biau­sia skurs­tan­tiems as­me­nims fon­do (EPF) ir „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jos me­tu su­rink­tais mais­to pro­duk­tais. „Jau tu­ri­me to­kios pa­tir­ties – EPF pa­ke­tų ga­vė­jams per­nai pa­pil­do­mai iš­da­li­no­me virš tūks­tan­čio to­nų mor­kų, at­li­ku­sių ūki­nin­kams dėl Ru­si­jos pa­skelb­to mais­to pro­duk­tų em­bar­go“, ti­ki­na K. Ty­lai­tė. „Ne­ri­mą ke­lia tik pa­pil­do­mos ne­ma­žos iš­lai­dos“.

Šią sa­vai­tę ka­va pa­sieks „Mais­to ban­ko“ re­gio­ni­nius san­dė­lius Vil­niu­je ir Kau­ne, vė­liau bus pri­sta­ty­ta ir Klai­pė­dos, Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio da­lin­to­jams. Ti­ki­ma­si, kad mui­ti­nin­kų per­duo­tą ka­vą ir ar­ba­tą gaus apie 100 tūkst. ma­žas pa­ja­mas gau­nan­čių as­me­nų.