Muitinės postuose karaliauja grynieji
Nors ša­ly­je ke­lią vis la­biau ski­na­si elek­tro­ni­nės at­sis­kai­ty­mo prie­mo­nės - mo­kė­ji­mo kor­te­lės, da­ly­je Lie­tu­vos mui­ti­nės pos­tų jos yra be­ver­čiai plas­ti­ko ga­ba­lė­liai. Pri­rei­kus su­mo­kė­ti ko­kius nors mo­kes­čius, to pa­da­ry­ti nau­do­jan­tis kor­te­lė­mis ne­ga­li­ma, mat pri­ima­mi tik gry­nie­ji pi­ni­gai. Mui­ti­nin­kai dėl to su­lau­kia pa­si­pik­ti­nu­sių ke­liau­to­jų prie­kaiš­tų.

Si­tua­ci­ja tu­rė­tų pa­si­keis­ti nuo ki­tų me­tų, kai bus pert­var­ky­ta Lie­tu­vos mui­ti­nės in­for­ma­ci­nė sis­te­ma ir pa­keis­ta Vy­riau­sy­bės dar prieš 19 me­tų pa­tvir­tin­ta Mo­kes­čių mo­kė­ji­mo mui­ti­nė­je tvar­ka. Jos pa­tai­sos jau pa­teik­tos svars­ty­ti Vy­riau­sy­bei. Šiuo me­tu su­mo­kė­tais pre­kių mui­ti­nio įfor­mi­ni­mo me­tu lai­ko­mi mo­kes­čiai, ku­rie yra su­mo­kė­ti gry­nai­siais ar­ba iš anks­to pa­ve­di­mu į mui­ti­nės sąs­kai­tą.

Ab­sur­diš­ka padėtis

Kau­nie­tis Juo­zas L. pa­sa­ko­jo pra­ėju­sią va­sa­rą pa­te­kęs į ku­rio­zi­nę pa­dė­tį. Grįž­da­mas iš Ka­li­ning­ra­do sri­ties per Ra­mo­niš­kių pa­sie­nio pos­tą jis tu­rė­jo su­mo­kė­ti ak­ci­zo mo­kes­tį už au­to­mo­bi­lio de­ga­lų tal­pyk­lo­je esan­čius de­ga­lus. „Ne­su­si­da­rė di­de­lė su­ma, ta­čiau di­džiau­si bė­da bu­vo ta, kad ne­be­tu­rė­jau gry­nų­jų pi­ni­gų. Tik ban­ko kor­te­lę. Iš ma­nęs mui­ti­nin­kai tik pa­si­šai­pė - ar­ba tu­riu mo­kė­ti gry­nai­siais, ar­ba jie ne­leis man va­žiuo­ti to­liau“, - kal­bė­jo vy­ras. Tie­sa, pa­lik­ti ma­ši­ną Ra­mo­niš­kių pa­sie­nio pos­te ne­pri­rei­kė - įva­žia­vi­mo į Ka­li­ning­ra­do sri­tį lau­kė vie­nas pa­žįs­ta­mas, jis ir pa­sko­li­no gry­nų­jų.

„Keis­čiau­sia, kad šiais lai­kais, kai tik ir kal­ba­ma apie elek­tro­ni­nių mo­kė­ji­mo prie­mo­nių plė­trą, pa­sie­nio pos­tuo­se at­sis­kai­ty­ti mo­kė­ji­mo kor­te­le ne­ga­li­ma, tar­si bū­tų ne XXI am­žius“, - ste­bė­jo­si Juo­zas L.

Šis kau­nie­tis to­li gra­žu nė­ra vie­nin­te­lis as­muo, pa­te­kęs į to­kią ne­ma­lo­nią si­tua­ci­ją. Prieš ke­le­tą me­tų skan­da­lą (jį net te­ko narp­lio­ti po­li­ci­jos par­ei­gū­nams) Pa­lan­gos oro uos­te su­kė­lė emig­ran­tas, ku­riam mui­ti­nin­kai pri­skai­čia­vo 21 li­tą ak­ci­zo mo­kes­čio už vir­šy­tą įve­ža­mų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų kie­kį. Jis taip pat ne­tu­rė­jo pa­kan­ka­mai gry­nų­jų pi­ni­gų ir no­rė­jo at­sis­kai­ty­ti ban­ko kor­te­le, bet jos nie­kas ne­priė­mė.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­me bu­vo nag­ri­nė­ja­ma ir is­to­ri­ja, į ku­rią grįž­da­mas iš Bal­ta­ru­si­jos pa­te­ko vie­nos kro­vi­nių ve­ži­mo bend­ro­vės vai­ruo­to­jas. Pa­sie­nio pos­te jis ne­tu­rė­jo gry­nų­jų pi­ni­gų mo­ke­siui už va­žia­vi­mą Lie­tu­vos ke­liais su­mo­kė­ti. Mo­kė­ji­mo kor­te­lės iš jo mui­ti­nin­kai ne­priė­mė. To­dėl vai­ruo­to­jas ti­kė­jo­si mo­kes­tį su­mo­kė­ti ar­ti­miau­sio­je de­ga­li­nė­je, esan­čio­je už dvie­jų ki­lo­me­trų nuo pos­to. Ta­čiau dar jos ne­pri­va­žia­vęs par­ei­gū­nų bu­vo su­stab­dy­tas ir nu­baus­tas pi­ni­gi­ne bau­da.

Ban­kų pa­da­li­niai - ne visur

LŽ kal­bi­na­mas Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės Ra­mo­niš­kių mui­ti­nės pos­to vir­ši­nin­kas Ro­mas Bu­ke­vi­čius tei­gė, kad čia at­ve­jai, kai ke­liau­jan­tie­ji no­rė­tų su­si­mo­kė­ti jiems pri­skai­čiuo­tus mo­kes­čius už vir­šy­tą de­ga­lų ar ki­to­kių pre­kių kie­kį mo­kė­ji­mo kor­te­lė­mis, nė­ra vie­ne­ti­niai. Ne kar­tą dėl to, kad taip at­sis­kai­ty­ti ne­įma­no­ma, mui­ti­nin­kams te­ko iš­girs­ti prie­kaiš­tų. Ta­čiau pa­tys mui­ti­nin­kai čia nie­kuo dė­ti - da­bar­ti­nė tvar­ka ga­lio­ja jau se­niai. Dėl jos dau­giau­sia ne­pa­to­gu­mų pa­ti­ria pri­va­tūs as­me­nys, ku­rie iš anks­to ne­ga­li su­mo­kė­ti pri­va­lo­mų mo­kes­čių. Tik vers­lo su­bjek­tai, iš anks­to ži­no­da­mi ką veš, mo­kes­čius daž­niau­siai su­mo­ka ban­ki­niu pa­ve­di­mu.

„Nė vie­nas ban­kas to­kia­me pos­te kaip mū­sų ne­no­ri tu­rė­ti sa­vo pa­da­li­nių. Iš­lai­ky­ti dar­buo­to­ją per­ne­lyg bran­giai kai­nuo­tų, to­dėl esa­me pri­vers­ti pa­tys rink­ti mo­kes­čius iš ke­liau­to­jų“, - tei­gė R. Bu­ke­vi­čius.

Ki­to pa­sie­ny­je su Ka­li­ning­ra­do sri­ti­mi įsi­kū­ru­sio pos­to - Ky­bar­tų - vir­ši­nin­kas Rai­mon­das Ša­po­ka ne­slė­pė, kad šis pos­tas, kaip tarp­tau­ti­nis ke­lio pos­tas, su to­kio­mis prob­le­mo­mis ne­su­si­du­ria. „Mū­sų ke­lio pos­te yra vi­są par­ą vei­kian­tis ban­ko pa­da­li­nys, to­dėl vi­sus mo­kes­čius ke­liau­to­jai su­mo­ka šio ban­ko ka­so­je, o ne pas mus“, - sa­kė jis. Tad mui­ti­nin­kams čia ne­rei­kia kaup­ti ir sau­go­ti gry­nų­jų pi­ni­gų.

Ta­čiau ban­kų pa­da­li­nių yra to­li gra­žu ne vi­suo­se pa­sie­nio su Ka­li­ning­ra­do sri­ti­mi ar Bal­ta­ru­si­ja pos­tuo­se, o jei jų ir esa­ma, jie dir­ba trum­piau nei mui­ti­nės pos­tai.

Ras­tų­si kitąmet

Anot fi­nan­sų mi­nis­tro Ri­man­to Ša­džiaus, tik Vy­riau­sy­bei pa­kei­tus Mo­kes­čių mo­kė­ji­mo mui­ti­nė­je tvar­ką bū­tų su­da­ry­tos tei­si­nės prie­lai­dos vals­ty­bės rink­lia­vas, mui­ti­nės ad­mi­nis­truo­ja­mus mo­kes­čius ir ki­tas įmo­kas mui­ti­nės pos­tuo­se su­mo­kė­ti ne tik gry­nai­siais pi­ni­gais, bet ir mo­kė­ji­mo kor­te­lė­mis.

Tie­sa, pra­di­niu at­sis­kai­ty­mo mo­kė­ji­mo kor­te­lė­mis die­gi­mo eta­pu dėl dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ir mui­ti­nės pro­ce­dū­rų ypa­tu­mų kor­te­lių skai­ty­tu­vais mui­ti­nės pos­tai bū­tų ap­rū­pi­na­mi ne iš­kart, o pa­ma­žu, tam pa­si­ren­gus.

Mui­ti­nės de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kė Hen­ri­ka Ruk­šė­nie­nė LŽ sa­kė, kad kaip tik šiuo me­tu ren­gia­ma mui­ti­nės in­for­ma­ci­nės sis­te­mos pert­var­ka, ku­ri tu­rė­tų bū­ti baig­ta iki ki­tų me­tų. Bū­tent ji ir su­da­rys są­ly­gas mui­ti­nės pos­tuo­se įdieg­ti šiuo­lai­kiš­kas at­sis­kai­ty­mo prie­mo­nes.