Muitinės departamentui vadovaus A. Adomėnas
Mui­ti­nės de­par­ta­men­tui va­do­vaus da­bar­ti­nis jo Tarp­tau­ti­nių ry­šių sky­riaus vir­ši­nin­kas Arū­nas Ado­mė­nas.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja pra­ne­šė, kad A.Ado­mė­nas penk­ta­die­nį lai­mė­jo įstai­gos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus kon­kur­są. Ja­me da­ly­va­vo 3 pre­ten­den­tai iš 4 už­si­re­gis­tra­vu­sių kan­di­da­tų. Par­ei­gas jis pra­dės ei­ti, fi­nan­sų mi­nis­trui Ri­man­tui Ša­džiui pa­si­ra­šius įsa­ky­mą.

Tei­si­nin­kas A.Ado­mė­nas Mui­ti­nės de­par­ta­men­te dir­ba nuo 2000 me­tų, yra dir­bęs mui­ti­nė at­ašė Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je.

Mui­ti­nės de­par­ta­men­tas nuo­la­ti­nio va­do­vo ne­tu­ri nuo šių me­tų sau­sio, kai pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai An­ta­nas Ši­pa­vi­čius per­kel­tas dirb­ti į Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nę mui­ti­nę vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ju. Iki šiol lai­ki­nai de­par­ta­men­tui va­do­va­vo Jo­nas Miš­ki­nis.