Muitinė stiprina kontrolę pasienyje su Latvija
Dėl iš­au­gu­sios ci­ga­re­čių kon­tra­ban­dos Lie­tu­vos mui­ti­nė penk­ta­die­nį pra­ne­šė stip­ri­nan­ti kon­tro­lę pa­sie­ny­je su Lat­vi­ja.

„Ne­tei­sė­tos ci­ga­re­tės vis daž­niau į Lie­tu­vą, o per ją to­liau į Len­ki­ją, Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bes, įve­ža­mos iš Lat­vi­jos“, - tei­gia­ma Mui­ti­nės de­par­ta­men­to pra­ne­ši­me spau­dai.

Lat­vi­jos kryp­ti­mi mui­ti­nė ža­da su­telk­ti „tiek kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos, tiek mui­ti­nės mo­bi­lių­jų gru­pių pa­jė­gas“.

Šie­met iš su­lai­ky­tų ne­le­ga­lių ci­ga­re­čių, pa­žy­mė­tų Bal­ta­ru­si­jos ban­de­ro­lė­mis ar­ba be ban­de­ro­lių, net 85 proc. įvež­ta iš Lat­vi­jos, per­nai to­kių bu­vo tik 7 proc.

Anot Lie­tu­vos mui­ti­nės, tai ga­li bū­ti su­si­ję su pog­rin­di­nių ta­ba­ko fab­ri­kų veik­la Lat­vi­jo­je.