Motinos pasijuto diskriminuojamos
So­cia­li­niuo­se tink­luo­se plin­ta ra­gi­ni­mų pa­si­ra­šy­ti ša­lies val­džiai skir­tą mo­ti­nų pe­ti­ci­ją. Jo­je pik­ti­na­ma­si dis­kri­mi­na­ci­ja, ku­rią pa­ti­ria kai ku­rios vai­kus au­gi­nan­čios ir ne­tru­kus dau­giau jų su­si­lauk­sian­čios mo­te­rys. Mat jų mo­ti­nys­tės iš­mo­koms to­liau tai­ko­mos „lu­bos“, nors per­nai Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) pri­pa­ži­no, kad tai prieš­ta­rau­ja pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) bei „Sod­ros“ val­di­nin­kai ti­ki­na tik vyk­dan­tys ša­ly­je ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus, o Sei­mo na­riai pri­pa­žįs­ta, kad per sku­bė­ji­mą „klai­dų“ iš tie­sų pa­si­tai­ko.

Įžvel­gia nelygybę

Nors KT per­nai ko­vą kons­ta­ta­vo, jog Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo nor­mos dėl mo­ti­nys­tės pa­šal­pos „lu­bų“ prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, o Sei­mas gruo­džio 20 die­ną pri­ėmė šio įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios jau įsi­ga­lio­jo, mo­ti­noms „Sod­ra“ to­liau aiš­ki­na, kad ne vi­soms pre­ten­den­tėms į mo­ti­nys­tės iš­mo­ką šios nuo­sta­tos bus tai­ko­mos. Esą tais at­ve­jais, kai ki­tas vai­kas gims­ta as­me­nims, au­gi­nan­tiems vai­ką ir gau­nan­tiems ar­ba ne­se­niai ga­vu­siems vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­ką – pir­mai­siais ar an­trai­siais me­tais po anks­čiau gi­mu­sio vai­ko gi­mi­mo ar šiek tiek vė­liau, nau­jai mo­ti­nys­tės iš­mo­kai tu­ri bū­ti tai­ko­mos „lu­bos“.

„E­sa­me įsi­ti­ki­nę, kad to­kia po­zi­ci­ja prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, KT nu­ta­ri­mui, Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mui, taip pat dis­kri­mi­nuo­ja as­me­nis, ku­rių vai­kai gims­ta ma­žes­niu nei dve­jų me­tų ar šiek tiek di­des­niu skir­tu­mu, pa­žei­džia jų kons­ti­tu­ci­nes tei­ses bei tei­sė­tus lū­kes­čius“, – tei­gia­ma pe­ti­ci­jo­je.

Vie­na pe­ti­ci­jos ini­cia­to­rių – pu­san­trų me­tų sū­nų au­gi­nan­ti ir ne­tru­kus dar vie­no ma­žy­lio su­si­lauk­sian­ti Gied­rė Rim­kū­nai­tė-Man­ke po sū­naus gi­mi­mo ne­bu­vo grį­žu­si į dar­bą, ta­čiau ir vėl iš­ei­na 126 die­nas truk­sian­čių nėš­tu­mo ir gim­dy­mo at­os­to­gų. Kai krei­pė­si į „Sod­rą“, mo­te­ris su­ži­no­jo, jog iš­mo­kai „lu­bos“ bus pri­tai­ky­tos, nes pa­gim­džiu­si sū­nų ji ne­dir­bo. Dėl to­kio „Sod­ros“ spren­di­mo G. Rim­kū­nai­tė-Man­ke pra­ras dau­giau kaip 1000 eu­rų.

„Pe­ti­ci­ja, ad­re­suo­ta pre­zi­den­tei, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai, Sei­mui, pa­si­ten­kin­ti ne­ke­ti­na­me. Jei ne­bus at­siž­velg­ta į mū­sų ke­lia­mą prob­le­mą, sa­vo in­te­re­sus esa­me nu­si­tei­ku­sios gin­ti ir teis­mi­niu bū­du, nors vis dar ti­kiuo­si, kad to ne­rei­kės“, – sa­kė G. Rim­kū­nai­tė-Man­ke.

Kom­pen­sa­ci­jų su­lau­kė ne visos

Už sa­vo tei­ses ko­vo­jan­čioms mo­ti­noms pri­ta­rė ir Na­cio­na­li­nio ak­ty­vių ma­mų sam­bū­rio at­sto­vė Ra­sa Že­mai­tė. Anot jos, į or­ga­ni­za­ci­ją jau krei­pė­si ne vie­na mo­te­ris, at­si­dū­ru­si mi­nė­to­je si­tua­ci­jo­je, o kai ku­rios jų sa­vo tei­ses ren­gia­si gin­ti teis­muo­se.

„Ma­nau, kad pri­imant Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas Sei­me bu­vo pa­da­ry­ta klai­dų ir jų ne­sku­ba­ma tai­sy­ti. KT nu­ta­ri­mas, kad mo­ti­nys­tės iš­mo­kų dy­džio ne­ga­li­ma ri­bo­ti, tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mas vi­soms mo­ti­noms. Tik taip bus so­cia­liai tei­sin­ga“, – tvir­ti­no R. Že­mai­tė.

Ji pa­žy­mė­jo, kad ne­ma­žai mo­ti­nų jau nu­ken­tė­jo nuo po­li­ti­kų ne­ap­dai­ru­mo įgy­ven­di­nant KT spren­di­mą, aiš­ki­nan­tį, jog mo­ti­nys­tės iš­mo­kos bu­vo su­ma­žin­tos ne­tei­sė­tai. Mat ne vi­sos mo­ti­nos ga­lė­jo at­gau­ti su­ma­žin­tas lė­šas. R. Že­mai­tės tei­gi­mu, kom­pen­sa­ci­jų su­lau­kė tik tos, ku­rios jų iš­si­rei­ka­la­vo per teis­mus. „Ne­ži­nau, ar tai tei­sė­ta, bet ne­abe­jo­ju, kad tai ne­tei­sin­ga, nes vie­niems Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mai tai­ko­mi, ki­tiems – ne. Ir vien dėl to, kad jie ne­gin­či­jo sa­vo iš­mo­kų dy­džio nu­sta­ty­mo teis­me“, – ste­bė­jo­si sam­bū­rio at­sto­vė.

Toks įstatymas

SADM So­cia­li­nio drau­di­mo sky­riaus ve­dė­jas Vai­do­tas Ka­li­naus­kas „Lie­tu­vos ži­nias“ ti­ki­no, jog pre­ten­den­tės į mo­ti­nys­tės iš­mo­ką ga­li pa­si­nau­do­ti pa­lan­kes­nio kom­pen­suo­ja­mo­jo už­dar­bio ga­li­my­be, ly­gi­nant du kom­pen­suo­ja­muo­sius už­dar­bius – aps­kai­čiuo­tą pa­gal pa­ja­mas, tu­rė­tas per pa­ei­liui ei­nan­čius 12 ka­len­do­ri­nių mė­ne­sių iki nau­jos tei­sės gau­ti mo­ti­nys­tės iš­mo­ką at­si­ra­di­mo ir ne­tai­kant mak­si­ma­lių iš­mo­kų dy­džių, bei jau anks­čiau aps­kai­čiuo­tą kom­pen­suo­ja­mą­jį už­dar­bį, ku­ris tie­siog per­ke­lia­mas toks, koks bu­vo pri­tai­ky­tas aps­kai­čiuo­jant anks­tes­nę mo­ti­nys­tės iš­mo­ką.

„Sod­ros“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ry­tas Stal­nio­nis „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no, jog pa­gal Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mą kom­pen­suo­ja­ma­sis už­dar­bis, pa­gal ku­rį nu­sta­to­mas mo­ti­nys­tės iš­mo­kų dy­dis, aps­kai­čiuo­ja­mas pa­gal apd­raus­to­jo as­mens drau­džia­mą­sias pa­ja­mas, tu­rė­tas per pa­ei­liui ei­nan­čius 12 ka­len­do­ri­nių mė­ne­sių, bu­vu­sių iki pra­ei­to ka­len­do­ri­nio mė­ne­sio prieš tei­sės gau­ti mo­ti­nys­tės iš­mo­ką at­si­ra­di­mo mė­ne­sį. Mo­te­rys, ku­rios šiuo lai­ko­tar­piu ne­dir­ba, nes joms su­teik­tos pir­mo vai­ko prie­žiū­ros at­os­to­gos, pa­pras­tai ne­tu­ri drau­džia­mų­jų pa­ja­mų ir jų drau­džia­mą­sias pa­ja­mas per pa­sku­ti­nius 12 ka­len­do­ri­nių mė­ne­sių su­da­ro tik vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­ka už prieš tai gi­mu­sį vai­ką, to­dėl nau­jos mo­ti­nys­tės iš­mo­kos dy­dis bū­na ma­žes­nis, nei aps­kai­čiuo­jant anks­tes­nę iš­mo­ką.

Pri­pa­žįs­ta broką

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad mo­ti­nų skun­dai jam ge­rai ži­no­mi ir jas vi­siš­kai su­pran­ta.

„Sod­ra“ mo­ti­noms tei­sin­gai aiš­ki­na, kad ji ki­taip skai­čiuo­ti ne­ga­li. Iš tie­sų pa­gal da­bar­ti­nį Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mą bū­tent taip mo­ti­nys­tės iš­mo­kos ir tu­ri bū­ti skai­čiuo­ja­mos“, – tvir­ti­no A. Sy­sas. Jis pri­pa­ži­no, kad tai yra įsta­ty­mų lei­dė­jų ir SADM dar­bo bro­kas. Jį ke­ti­na­ma tai­sy­ti per Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ją.

„Ren­giu ir ne­tru­kus re­gis­truo­siu įsta­ty­mo pa­tai­są, kad vi­soms mo­ti­noms mo­ti­nys­tės iš­mo­kos bū­tų skai­čiuo­ja­mos pa­gal tą pa­tį pri­nci­pą, ne­tai­kant jo­kių ri­bo­ji­mų. Tik taip bus tei­sin­ga, nes tai, kas yra da­bar, ne­ati­tin­ka jo­kios lo­gi­kos“, – dės­tė par­la­men­ta­ras.

Jis aiš­ki­no, kad bro­kas at­si­ra­do per Sei­mo sku­bė­ji­mą. Esą kai siū­lo­ma la­bai daug įvai­rių pa­tai­sų ir no­ri­ma kuo sku­biau jas pri­im­ti, par­la­men­ta­rai ne vi­sa­da spė­ja į jas įsi­gi­lin­ti ir nu­ma­ty­ti ga­li­mas pa­sek­mes.