Moterys nori daugiau lygybės savivaldybėse
Mo­te­rų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vės skun­džia­si ne­vie­no­da vy­rų ir mo­te­rų fak­ti­ne pa­dė­ti­mi sa­vi­val­dos lyg­me­ny­je. Rea­guo­da­mas į jų pa­sta­bas ir siū­ly­mus prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius nu­siun­tė raš­tą sa­vi­val­dy­bėms, ra­gin­da­mas veiks­min­giau ir re­zul­ta­ty­viau veik­ti šio­je sri­ty­je.

Ne­vy­riau­sy­bi­nių mo­te­rų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vės ra­gi­na sa­vi­val­dą kuo ge­riau pa­ten­kin­ti skir­tin­gus mo­te­rų ir vy­rų po­rei­kius, už­ti­kri­nant vi­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų ge­ro­vę. To­kią jų po­zi­ci­ją ak­ty­viai pa­lai­ko A. But­ke­vi­čius, pa­kvie­tęs me­ri­jas į stra­te­gi­nius veik­los pla­nus įtrauk­ti prie­mo­nes mo­te­rų ir vy­rų ly­gy­bei už­ti­krin­ti bei nu­sta­ty­ti už jų įgy­ven­di­ni­mą at­sa­kin­gus kon­kre­čius dar­buo­to­jus ir nu­ma­ty­ti jų at­skai­to­my­bę.

Ly­gy­bės sty­gius pa­si­reiš­kia įvairiai

Lie­tu­vos mo­te­rų lo­bis­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos pir­mi­nin­kės Jū­ra­tės Pui­die­nės tei­gi­mu, Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad sa­vi­val­dy­bės sa­vo dar­be tu­rė­tų tai­ky­ti ly­čių ly­gy­bės pri­nci­pus. „Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės su­ju­do, ke­lios jų pa­ko­re­ga­vo sa­vo stra­te­gi­nius pla­nus. Ta­čiau kol kas nė­ra poįs­ta­ty­mi­nių ak­tų ir ne­aiš­ku, kas bū­tų tas žmo­gus, ku­ris at­lik­tų dar­bą ly­čių ly­gy­bės už­ti­kri­ni­mo sri­ty­je. Ne­nusp­ręs­ta, kas tu­rė­tų tai fi­nan­suo­ti: Vy­riau­sy­bė ar pa­čios sa­vi­val­dy­bės, ką tas tar­nau­to­jas tu­rė­tų da­ry­ti, ko­kios bū­tų jo funk­ci­jos“, - aiš­ki­no J. Pui­die­nė.

Jos nuo­mo­ne, sa­vi­val­dos lyg­me­niu bū­ti­na žiū­rė­ti į gy­ven­to­jus, kaip į žmo­nes, tu­rin­čius tam ti­krų po­rei­kių pa­gal ly­tį. Esą ly­čių ly­gy­bės sty­gius pa­si­reiš­kia skir­tin­go­mis for­mo­mis. Pa­vyz­džiui, sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jo­se dir­ba dau­giau mo­te­rų nei vy­rų, ta­čiau jos pa­pras­tai uži­ma že­mes­nes par­ei­gas. Opus klau­si­mas, kaip už­ti­kri­na­ma ga­li­my­bė de­rin­ti šei­mą ir dar­bą. Tam ti­kros dis­kri­mi­na­ci­jos ly­ties pa­grin­du J. Pui­die­nė įžvel­gia ir ki­to­se sfe­ro­se, tar­ki­me, skirs­tant biu­dže­to lė­šas spor­to įstai­goms ar spor­ti­nei veik­lai. „Rei­kia žiū­rė­ti, kur tos lė­šos daž­niau­siai yra in­ves­tuo­ja­mos ir kur nu­ei­na, kas jo­mis nau­do­ja­si. Pa­vyz­džiui, jei­gu pa­sta­to­me ba­sei­ną ar čiuo­žyk­lą, tu­ri­me įver­tin­ti, ar jis dau­giau skir­tas vie­nos ly­ties at­sto­vams, ar ki­tos ly­ties at­sto­vai tu­ri ga­li­my­bę tuo nau­do­tis. Pa­vyz­džiui, Klai­pė­do­je pa­sta­ty­to­je le­do are­no­je iš pra­džių vy­ko tre­ni­ruo­tės tik le­do ri­tu­lio žai­dė­jams, daž­niau­siai – vai­ki­nams. Po mū­sų or­ga­ni­zuo­tų se­mi­na­rų su­si­mąs­ty­ta ir at­si­ra­do mer­gi­nos, mo­te­rys, ku­rios ėmė­si ini­cia­ty­vos, kad are­no­je vyk­tų dai­lio­jo čiuo­ži­mo pa­mo­kos“, - sa­kė mo­te­rų tei­sių lo­bis­tė.

Taip pat J. Pui­die­nė pa­žy­mė­jo, kad esa­ma ne­ma­žai prob­le­mų ir dėl vy­rų pa­dė­ties. Anot jos, bū­ti­na su­si­rū­pin­ti tuo, kad Lie­tu­vos vy­rų vi­du­ti­nė gy­ve­ni­mo truk­mė ke­lio­li­ka me­tų trum­pes­nė nei mo­te­rų. Esą sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tų steng­tis ge­rin­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros ir ki­tas pa­slau­gas.

De ju­re tu­ri virs­ti de facto

Ne­vy­riau­sy­bi­nin­kių pa­sta­bos su­lau­kė A. But­ke­vi­čiaus dė­me­sio. Jis krei­pė­si į ša­lies sa­vi­val­dy­bes kvies­da­mas veiks­min­giau bei re­zul­ta­ty­viau įgy­ven­din­ti Mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mo nuo­sta­tas, taip pat ra­gin­da­mas da­ly­vau­ti įgy­ven­di­nant Vals­ty­bi­nės mo­te­rų ir vy­rų ly­gių ga­li­my­bių 2015–2021 me­tų prog­ra­mos tiks­lus ir už­da­vi­nius įvai­rio­se sri­ty­se. „Lie­tu­vos tei­sė­je dau­ge­ly­je sri­čių vie­no­dos mo­te­rų ir vy­rų tei­sės yra už­ti­krin­tos de ju­re. Ta­čiau dau­ge­ly­je sri­čių mo­te­rų ir vy­rų fak­ti­nė pa­dė­tis ski­ria­si. Fak­ti­nei ly­gy­bei pa­siek­ti bū­ti­nos vie­no­dos mo­te­rų ir vy­rų tei­sės bei ga­li­my­bės, ma­to­mu­mas ir po­žiū­ris, ga­lių ir at­sa­ko­my­bės pa­sis­kirs­ty­mas, vie­no­das iš­tek­lių, nau­dos, pa­slau­gų, tei­sin­gu­mo prie­ina­mu­mas, da­ly­va­vi­mas pri­imant spren­di­mus, at­siž­vel­giant į mo­te­rų ir vy­rų po­rei­kius“, – tvir­ti­no prem­je­ras.

A. But­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad bū­tent sa­vi­val­dy­bių at­lie­ka­mos vie­tos val­džios, vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo, vie­šų­jų pa­slau­gų tei­ki­mo funk­ci­jos ga­lė­tų sva­riai pri­si­dė­ti prie mo­te­rų ir vy­rų fak­ti­nės pa­dė­ties ne­to­ly­gu­mų ma­ži­ni­mo užim­tu­mo, švie­ti­mo ir kul­tū­ros, ki­to­se sri­ty­se, ge­ri­nant šei­mos ir dar­bo įsi­pa­rei­go­ji­mų ga­li­my­bes. „To­dėl ra­gi­nu ir kvie­čiu sa­vi­val­dy­bes – į sa­vi­val­dy­bių stra­te­gi­nius plė­tros ar stra­te­gi­nius veik­los pla­nus įtrauk­ti prie­mo­nes mo­te­rų ir vy­rų ly­gy­bei už­ti­krin­ti, nu­sta­ty­ti už šių prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mą at­sa­kin­gus kon­kre­čius dar­buo­to­jus ir nu­ma­ty­ti pe­rio­di­nę at­skai­to­my­bę už pa­siek­tus re­zul­ta­tus“, – ra­gi­no Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Po­li­ti­ko­je mo­te­rų mažiau

Sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tas Elek­trė­nų me­ras Kęs­tu­tis Vai­tu­kai­tis tei­gė ma­tęs prem­je­ro at­siųs­tą raš­tą. Jo nuo­mo­ne, šį klau­si­mą aso­cia­ci­ja ga­li svars­ty­ti va­sa­ros pa­bai­go­je.

K. Vai­tu­kai­tis pa­žy­mė­jo, kad per šie­met vy­ku­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas iš­rink­ta ne­ma­žai mo­te­rų, be to, tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus ke­lio­se sa­vi­val­dy­bė­se lai­mė­jo po­li­ti­kės. Vis dėl­to jis pri­pa­ži­no, kad mo­te­rų sa­vi­val­dos po­li­ti­ko­je – ma­žu­ma. „Vis­kas pra­si­de­da nuo to, kad par­ti­jų są­ra­šuo­se mo­te­rų yra ma­žiau. Rei­kė­tų klaus­ti pas mo­te­ris, ko­dėl jos to­kios ne­ak­ty­vios. O gal čia vy­rai to­kie uzur­pa­to­riai ir nie­ko ne­įsi­lei­džia? Ta­čiau ne­ma­nau, kad yra bū­tent taip. Tie­siog gal su­sik­los­tė to­kios tra­di­ci­jos, kad vy­rai dau­giau ver­žia­si į par­ti­jas, į po­li­ti­ką“, - svars­tė K. Vai­tu­kai­tis. Ta­čiau jis pa­žy­mė­jo, kad mo­te­rų sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jo­se dir­ba daug. Taip pat po­li­ti­kas skep­tiš­kai ver­ti­na idė­ja pa­skir­ti tar­nau­to­ją, me­ri­jo­je at­sa­kin­gą už ly­gių ga­li­my­bių pri­nci­pų įgy­ven­di­ni­mą.

Siū­lo po­zi­ty­vią diskriminaciją

Tam ti­krų žings­nių ska­ti­nant ly­čių ly­gy­bę ėmė­si ir so­cial­de­mo­kra­tės. Par­la­men­ta­rės Bi­ru­tė Vė­sai­tė, Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė ir Orin­ta Lei­pu­tė par­en­gė įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo įpa­rei­go­ti vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jas, kad jų įmo­nių, bir­ži­nių bend­ro­vių ir įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų val­dy­bo­se bū­tų ne ma­žiau kaip 30 proc. vie­nos ly­ties at­sto­vų.

To­kią tvar­ką siū­lo­ma įgy­ven­din­ti nuo 2018 me­tų. To­kia po­zi­ty­vios dis­kri­mi­na­ci­jos prie­mo­nė ga­lio­tų iki tol, kol bū­tų pa­siek­ta, kad įmo­nė­se ir or­ga­ni­za­ci­jo­se dirb­tų be­veik treč­da­lis vie­nos ly­ties at­sto­vų.