Moterų organizacijos siūlo D. Grybauskaitei JT vadovės postą
Fe­mi­nis­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos ža­da siū­ly­ti, jog Jung­ti­nių Tau­tų (JT) ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus pos­tą 2017-ai­siais užim­tų mo­te­ris, tarp ga­li­mų kan­di­da­čių mi­ni­ma ir Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Kaip ra­šo JAV nau­jie­nų agen­tū­ra „As­so­cia­ted Press“, tarp­tau­ti­nės fe­mi­nis­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos „E­qua­li­ty now“ bei ini­cia­ty­vos „Rin­ki­te mo­te­rį - ge­ne­ra­li­nę se­kre­to­rę“ at­sto­vai ra­gi­na vi­suo­me­nę spaus­ti JT ir ša­lis na­res pir­mą kar­tą rim­tai aps­vars­ty­ti mo­te­rų kan­di­da­tū­ras.

Tarp ga­li­mų kan­di­da­čių, ku­rias įvar­di­ja šių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vės - bu­vu­si Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos mi­nis­trė pir­mi­nin­kė ir JT Vys­ty­mo prog­ra­mos va­do­vė He­len Clark, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos vi­cep­re­zi­den­tė bul­ga­rė Kris­ta­li­na Geor­gie­va, Lie­tu­vos pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė, Da­ni­jos prem­je­rė Hel­lė Thor­ning-Schmidt, Či­lės pre­zi­den­tė Mi­chel­le Ba­che­let, tei­gia AP.

Tarp po­ten­cia­lių kan­di­da­čių mi­ni­ma ir Tarp­tau­ti­nio va­liu­tos fon­do vyk­dan­čio­ji di­rek­to­rė pra­ncū­zė Chris­ti­ne La­gar­de, ta­čiau jos ga­li­my­bės, anot agen­tū­ros šal­ti­nių, yra men­kes­nės, nes or­ga­ni­za­ci­ja tra­di­ciš­kai ne­svars­to siū­ly­ti at­sto­vių iš pen­kių nuo­la­ti­nių JT Sau­gu­mo Ta­ry­bos: JAV, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Pra­ncū­zi­jos, Ru­si­jos ir Ki­ni­jos.

Straips­ny­je įvar­di­ja­ma, kad nors to ir ne­nu­ma­to JT char­ti­ja, eg­zis­tuo­ja ne­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mas ski­riant nau­ją or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vą kas­kart aukš­čiau­sia­me pos­te pa­skir­ti vis ki­to že­my­no at­so­vą. Pa­gal šią tra­di­ci­ją, jog 2017-ai­siais tu­rė­tų bū­ti ski­ria­mas Ry­tų Eu­ro­pos at­sto­vas. Kaip rea­liau­sia kan­di­da­tė įvar­di­ja­ma UNES­CO Ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė bul­ga­rė Iri­na Bo­ko­va.

JT ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus par­ei­gas nuo 2007-ųjų ei­na ko­rė­jie­tis Ban Ki-moo­nas. Jo ka­den­ci­ja baig­sis 2016-ųjų gruo­džio 31-ąją,