MOSTA: dėl prastų įvertinimų gresia išnykimas kelioms kolegijoms
Moks­lo ir stu­di­jų ste­bė­se­nos ir ana­li­zės cen­trui (MOS­TA) at­li­kus vals­ty­bi­nių ko­le­gi­jų po­ten­cia­lo ana­li­zesm pa­aiš­kė­jo, jog ke­lioms ko­le­gi­josm dėl pra­stų įver­ti­ni­mų gre­sia iš­nyk­ti. MOS­TA eks­per­to Gin­tau­to Jakš­to tei­gi­mu, aukš­tų­jų mo­kyk­lų tink­lo pert­var­ka ne­tu­ri ap­si­ri­bo­ti vien uni­ver­si­te­tais, o tu­ri apim­ti ir ko­le­gi­jas, bei pro­fe­si­nes mo­kyk­las.

Ana­li­zė bu­vo at­lik­ta 2016 me­tų lap­kri­čio-va­sa­rio mė­ne­siais.

„Praė­ju­siais me­tais bu­vo lik­vi­duo­ta silp­niau­sia ko­le­gi­jų sek­to­riaus ins­ti­tu­ci­ja – Že­mai­ti­jos ko­le­gi­ja. Vis dėl­to šian­dien ma­to­me, kad pa­gal ste­bi­mus ro­dik­lius pa­na­šio­je si­tua­ci­jo­je yra ir Ma­ri­jam­po­lės ko­le­gi­ja, ku­rio­je 87 proc. įsto­ju­sių­jų kon­kur­si­nis ba­las ne­sie­kia 4 ba­lų, vos de­šim­ta­da­lis stu­den­tų stu­di­juo­ja prog­ra­mo­se akre­di­tuo­to­se mak­si­ma­liam lai­ko­tar­piui, įsto­ju­sių­jų skai­čius nuo 2012 m. su­ma­žė­jo 39 proc. ir tai yra di­džiau­sias ma­žė­ji­mas tarp vi­sų ko­le­gi­jų“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­ko MOS­TA eks­per­tas Gin­tau­tas Jakš­tas. Ko­le­gi­jų po­ten­cia­lo ana­li­zė at­sklei­džia pra­stus Ma­ri­jam­po­lės ko­le­gi­jos re­zul­ta­tus tiek ste­bint bend­ruo­sius ro­dik­lius, tiek at­ski­ras stu­di­jų sri­tis.

Po­ten­cia­lo ana­li­zė ro­do, kad rei­kė­tų su­ne­rim­ti ir dėl Aly­taus, Ute­nos bei Kau­no miš­kų ir ap­lin­kos in­ži­ne­ri­jos ko­le­gi­jų, ku­rio­se vi­sos stu­di­jų sri­tys įver­tin­tos pra­stai ar­ba vi­du­ti­niš­kai. „Šiek tiek ge­res­nė si­tua­ci­ja Klai­pė­dos vals­ty­bi­nė­je ir Šiau­lių vals­ty­bi­nė­je ko­le­gi­jo­je, ku­rios ga­li pa­si­gir­ti stip­rio­mis stu­di­jų sri­ti­mis, pa­vyz­džiui, Klai­pė­dos vals­ty­bi­nė­je ko­le­gi­jo­je stip­ri bio­me­di­ci­nos stu­di­jų sri­tis, Šiau­lių vals­ty­bi­nė­je ko­le­gi­ja iš­sis­ki­ria tech­no­lo­gi­niais moks­lais“, – tei­gia G. Jakš­tas. Eks­per­to tei­gi­mu, šių ko­le­gi­jų po­ten­cia­lo iš­sau­go­ji­mas rei­ka­lau­ja ne tik aka­de­mi­nių bend­ruo­me­nių su­si­tel­ki­mo, ta­čiau ir jų stei­gė­jo – LR Vy­riau­sy­bės – in­dė­lio, ki­tu at­ve­ju, dėl ma­žė­jan­čio stu­den­tų skai­čiaus, tarp­tau­ti­nio kon­ku­ra­vi­mo, fi­nan­sa­vi­mo ir ki­tų iš­ori­nių fak­to­rių, šių ins­ti­tu­ci­jų ga­li­my­bės iš­lik­ti, il­ga­lai­kė­je pers­pek­ty­vo­je, ma­žė­ja.

Ro­do ge­rus rezultatus

Ko­le­gi­jų po­ten­cia­lo ana­li­zė at­sklei­džia, jog ge­riau­sius re­zul­ta­tus de­mons­truo­ja Vil­niaus ir Kau­no ko­le­gi­jos. „Dau­giau nei 40 proc. Vil­niaus ir Kau­no ko­le­gi­jų stu­den­tų įsto­ja su aukš­tes­niu nei 4 kon­kur­si­niu ba­lu, ki­tų ko­le­gi­jų vi­dur­kis – 25 proc., ta­čiau yra ins­ti­tu­ci­jų, ku­rio­se to­kių stu­den­tų vos 13 proc., be­veik 60 proc. Vil­niaus ko­le­gi­jos ab­sol­ven­tų dir­ba aukš­to­jo iš­si­la­vi­ni­mo rei­ka­lau­jan­tį dar­bą – tai yra ke­li pa­vyz­džiai ro­dik­lių, ku­rie ro­do, jog ko­le­gi­ja yra pa­jė­gi ruo­šti kon­ku­ren­cin­gus spe­cia­lis­tus ir ten­kin­ti re­gio­no po­rei­kius“, – sa­ko G. Jakš­tas.

Po­ten­cia­lo len­te­lė­je tvir­tai at­ro­do ir Lie­tu­vos aukš­to­ji jū­rų mo­kyk­la, Pa­ne­vė­žio, Vil­niaus tech­no­lo­gi­jų ir di­zai­no bei Kau­no tech­ni­kos ko­le­gi­jos. „Džiu­gu, kad Lie­tu­vo­je tu­ri­me tiek stip­rių kla­si­ki­nių, tiek spe­cia­li­zuo­tų ko­le­gi­jų, ga­lin­čių ruo­šti kom­pe­ten­tin­gus ke­lių sri­čių spe­cia­lis­tus spe­ci­fi­niams re­gio­no po­rei­kiams ten­kin­ti“, – tei­gia G. Jakš­tas.

Tink­lo pert­var­ka tu­ri apim­ti ir kolegijas

G. Jakš­to tei­gi­mu, aukš­tų­jų mo­kyk­lų tink­lo pert­var­ka ne­tu­ri ap­si­ri­bo­ti vien uni­ver­si­te­tais, o tu­ri apim­ti ir ko­le­gi­jas, bei pro­fe­si­nes mo­kyk­las. „Kal­bė­ti vien apie uni­ver­si­te­tus iš­ėmus juos iš sis­te­mos yra ne­lo­giš­ka, ka­dan­gi ko­le­gi­jų ir uni­ver­si­te­tų veik­los ne­re­tai yra la­bai su­si­ju­sios, net ko­le­gi­jų tei­kia­mas pro­fe­si­nis ba­ka­lau­ras yra to pa­ties lyg­mens (pa­gal IS­CED kla­si­fi­ka­to­rių) kaip ir uni­ver­si­te­tų ba­ka­lau­ras. Pro­fe­si­nės mo­kyk­los ir uni­ver­si­te­tai tu­ri aiš­kią ta­kos­ky­rą, ta­čiau ko­le­gi­jos yra tar­pi­nė gran­dis tarp uni­ver­si­te­tų ir pro­fe­si­nių mo­kyk­lų, kai ku­rios ko­le­gi­jos sa­vo veik­la pa­na­šios į pro­fe­si­nes mo­kyk­las, kai ku­rios – į uni­ver­si­te­tus. Bend­rai vi­sa sis­te­ma yra su­si­ju­sių ir į ją vi­są rei­kia žiū­rė­ti komp­lek­siš­kai“, – tei­gia G. Jakš­tas. Eks­per­to ma­ny­mu, aukš­tų­jų mo­kyk­lų jun­gi­mas ga­li bū­ti ne tik ho­ri­zon­ta­lus – jun­giant uni­ver­si­te­tus su uni­ver­si­te­tais, o ko­le­gi­jas su ko­le­gi­jo­mis, bet ir ver­ti­ka­lus. „Jei­gu ma­to­ma, kad ta­me pa­čia­me mies­te yra spe­cia­li­zuo­tas uni­ver­si­te­tas, spe­cia­li­zuo­ta ko­le­gi­ja ir spe­cia­li­zuo­ta pro­fe­si­nė mo­kyk­la ir jų vi­sų spe­cia­li­za­ci­ja ta pa­ti (ski­ria­si tik ruo­šia­mų spe­cia­lis­tų lyg­muo), ga­li­mas va­rian­tas jung­ti ir skir­tin­go ti­po mo­kyk­las. To­kiu bū­du bū­tų spren­džia­mi tar­pu­sa­vio ne­bend­ra­dar­bia­vi­mo klau­si­mai, inf­ras­truk­tū­ros dub­lia­vi­mas, stu­den­tų skai­čiaus ma­žė­ji­mas ir t.t.“, – sa­ko G. Jakš­tas.

MOS­TA pri­me­na, kad ko­vo 6 d. pra­dė­ju­si veik­ti LR Vy­riau­sy­bės su­da­ry­ta dar­bo gru­pė dėl auš­tų­jų mo­kyk­lų tink­lo pert­var­kos yra įsi­pa­rei­go­ju­si iki ba­lan­džio 28 d. par­eng­ti ir pa­teik­ti vi­suo­me­nei aukš­tų­jų mo­kyk­lų tink­lo kon­so­li­da­vi­mo pla­ną. Į šią dar­bo gru­pę yra įtrauk­tas lai­ki­nai Moks­lo ir stu­di­jų ste­bė­se­nos ir ana­li­zės cen­tro di­rek­to­riaus par­ei­gas ei­nan­tis Ra­mo­jus Rei­me­ris.

Ko­le­gi­jų po­ten­cia­lo ana­li­zė at­lik­ta ver­ti­nant šiuos ro­dik­lius: stu­den­tų įsto­ju­sių su di­des­niu nei 4-i kon­kur­si­niu ba­lu da­lį, įsto­ju­sių­jų skai­čiaus po­ky­čius, stu­den­tų stu­di­juo­jan­čių stu­di­jų prog­ra­mo­se akre­di­tuo­to­se mak­si­ma­liam lai­ko­tar­piui skai­čių, Lie­tu­vos dar­bo bir­žo­je re­gis­truo­tų ab­sol­ven­tų bei ab­sol­ven­tų dir­ban­čių aukš­to­jo iš­si­la­vi­ni­mo rei­ka­lau­jan­tį dar­bą skai­čių. Po­ten­cia­lo ana­li­zė taip pat api­ma dės­ty­to­jų tu­rin­čių moks­lo laips­nį (ar pri­pa­žin­tų me­ni­nin­kų) ir iš už­sie­nio at­vy­ku­sių dės­ty­to­jų skai­čių. Bu­vo ste­bi­mi ir kon­teks­ti­niai ro­dik­liai: stu­den­tų skai­čius ir jo san­ty­kis su re­gio­no ko­le­gi­jų stu­den­tų skai­čiu­mi bei iš re­gio­no, ku­ria­me vei­kia ko­le­gi­ja, įsto­ju­sių stu­den­tų skai­čius, dės­ty­to­jų skai­čius, taip pat ad­mi­nis­tra­ci­jos eta­tų skai­čius, pa­tal­pų plo­tas, vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų ūkiui ir ad­mi­nis­tra­vi­mui da­lis nuo vi­sų ins­ti­tu­ci­jai skir­tų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų. Ko­le­gi­jų po­ten­cia­lo ver­ti­ni­mui pa­si­telk­ti duo­me­nys iš 8 šal­ti­nių: Švie­ti­mo val­dy­mo in­for­ma­ci­nės sis­te­mos, LA­MA BPO, Stu­di­jų ko­ky­bės ver­ti­ni­mo cen­tro, Lie­tu­vos dar­bo bir­žos, Sod­ros, Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do, Švie­ti­mo mai­nų par­amos fon­do bei Moks­lo ir stu­di­jų ste­bė­se­nos ir ana­li­zės cen­tro duo­me­nys.