Monarchų vizitas byloja ypatingą draugystę
Į Lie­tu­vą tri­jų die­nų ofi­cia­laus vals­ty­bi­nio vi­zi­to va­kar at­vy­ko Šve­di­jos ka­ra­lius Kar­las XVI Gus­ta­vas ir ka­ra­lie­nė Sil­vi­ja. Tai an­tras toks ka­ra­liš­ko­sios po­ros vi­zi­tas mū­sų ša­ly­je po 23 me­tų per­trau­kos.

Lie­tu­vo­je Šve­di­jos mo­nar­chai taip pat lan­kė­si 2003 ir 2009 me­tais, ta­čiau šių ap­si­lan­ky­mų ne­reg­la­men­ta­vo griež­ti vals­ty­bi­nio vi­zi­to pro­to­ko­lo rei­ka­la­vi­mai.

Šį­kart jų su­si­ti­ki­mai, įvai­rūs ren­gi­niai nu­ma­ty­ti ne tik Vil­niu­je, bet ir Klai­pė­do­je, Pa­lan­go­je, Kur­šių ne­ri­jo­je. Pa­gal nu­sis­to­vė­ju­sią tra­di­ci­ją Šve­di­jos ka­ra­liš­ko­ji po­ra vals­ty­bi­nių vi­zi­tų vyks­ta vos du­kart per me­tus.

„Tai iš­ties di­džiu­lis sim­bo­liz­mas vals­ty­bei, mums, kad mū­sų san­ty­kiai yra ypa­tin­gi ir kad Šve­di­ja yra ypa­tin­ga drau­gė ir par­tne­rė“, – dė­me­sį at­krei­pė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Pa­si­keis­ta do­va­no­mis

Iš­kil­min­ga su­ti­ki­mo ce­re­mo­ni­ja bu­vo su­reng­ta pre­zi­den­tū­ros rū­mų vi­di­nia­me kie­me. Aukš­tus sve­čius pa­si­ti­ko pre­zi­den­tė. Ka­ra­lius Kar­las XVI Gus­ta­vas vil­kė­jo par­adi­nę ka­ri­nę uni­for­mą, ka­ra­lie­nė Sil­vi­ja – rau­do­ną pa­ltą, prie ku­rio bu­vo pri­de­rin­ta to­kios pat spal­vos skry­bė­lai­tė ir ba­te­liai. Pa­si­bai­gus ofi­cia­liems po­kal­biams iš pre­zi­den­tū­ros ka­ra­lius iš­ėjo per­si­ren­gęs kla­si­ki­niu kos­tiu­mu.

Ša­lies va­do­vė ka­ra­liš­ką­ją po­rą ap­do­va­no­jo vals­ty­bi­niais ap­do­va­no­ji­mais. Kar­lui XVI Gus­ta­vui įteik­tas Vy­tau­to Di­džio­jo or­di­nas su auk­so gran­di­ne, ka­ra­lie­nei Sil­vi­jai – or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ Di­dy­sis kry­žius. Mo­nar­chas pre­zi­den­tei įtei­kė aukš­čiau­sią Šve­di­jos ap­do­va­no­ji­mą – ka­ra­liš­ką­jį Se­ra­fi­mo or­di­ną.

Su­si­ti­ki­me bu­vo ap­si­keis­ta ir do­va­no­mis. Pre­zi­den­tė ka­ra­liš­ka­jai po­rai pa­do­va­no­jo au­to­ri­nį Lie­tu­vos me­ni­nin­kų kū­ri­nį – ke­ra­mi­nį in­dą ir fo­toal­bu­mą „Nuos­ta­bi ša­lis“. Šve­di­jos mo­nar­chų do­va­na – šios ša­lies di­zai­ne­rių su­kur­ta mė­ly­no stik­lo va­za ir fo­toal­bu­mas su Šve­di­jos mies­tų bei gam­tos vaiz­dais.

Karalienė Silvija, karalius Karlas XVI Gustavas ir prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Sek­ti­nas pa­vyz­dys

D. Gry­baus­kai­tė ir Šve­di­jos ka­ra­liš­ko­ji po­ra ap­ta­rė il­ga­me­čio ir glau­daus bend­ra­dar­bia­vi­mo re­zul­ta­tus bei pers­pek­ty­vas.

„Lie­tu­va tiks­lin­gai pa­si­rin­ko šiau­rės kai­my­nų kryp­tį kaip sek­ti­ną pa­žan­gos, at­sa­ko­my­bės ir eu­ro­pie­tiš­ku­mo pa­vyz­dį. Pir­mo­jo Šve­di­jos ka­ra­liš­ko­sios po­ros vals­ty­bi­nio vi­zi­to me­tu dar tik kū­rė­me sa­vo vals­ty­bę. Šian­dien Lie­tu­va – sėk­min­gai įsit­vir­ti­nu­si vie­na­me pa­žan­giau­sių Eu­ro­pos re­gio­nų. Su Šve­di­ja esa­me ly­gia­ver­čiai par­tne­riai, kar­tu sie­kia­me už­ti­krin­ti sa­vo žmo­nių sau­gu­mą ir ge­ro­vę“, – sa­kė pre­zi­den­tė.

Jau aš­tuo­ne­rius me­tus Šve­di­ja yra di­džiau­sia už­sie­nio in­ves­tuo­to­ja Lie­tu­vo­je. D. Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, ar­ti­mas abie­jų ša­lių vers­lo bend­ra­dar­bia­vi­mas ne tik ku­ria nau­jas dar­bo vie­tas ir stip­ri­na Lie­tu­vos eko­no­mi­kos kon­ku­ren­cin­gu­mą, bet ir ska­ti­na ino­va­ci­jų bei so­cia­liai at­sa­kin­go vers­lo plė­trą mū­sų ša­ly­je. Anot pre­zi­den­tės, nors Šve­di­ja nė­ra NA­TO na­rė, ji su­pran­ta ir pa­de­da at­sa­ky­ti į mū­sų re­gio­nui ky­lan­čias geo­po­li­ti­nes grės­mes.

Per su­si­ti­ki­mą ap­tar­ta ir pa­bė­gė­lių kri­zė Eu­ro­po­je. D. Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, Lie­tu­va ir Šve­di­ja drau­ge ieš­ko ir ran­da bū­dų pa­dė­ti pa­bė­gė­liams, ta­čiau abi vals­ty­bės pa­brė­žia bū­ti­ny­bę stip­rin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­orės sie­nų ap­sau­gą ir ko­vą su ne­le­ga­lia mig­ra­ci­ja.

„Lie­tu­vos ir Šve­di­jos drau­gys­tė tę­sia­si pu­sę tūks­tant­me­čio. Mus jun­gia ne tik bend­ra is­to­ri­ja, di­nas­ti­niai ry­šiai, bet ir bend­ras su­pra­ti­mas, kaip at­rem­ti di­džiau­sius šian­die­nos sau­gu­mo, ener­ge­ti­nius, po­li­ti­nius iš­šū­kius. Jau daug me­tų tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je vei­kia­me kar­tu ir tvir­tai pa­si­ti­ki­me vie­ni ki­tais. Šve­di­jos pa­si­ti­kė­ji­mą ro­do ir šios ša­lies in­ves­ti­ci­jos Lie­tu­vo­je. Ji yra di­džiau­sia ir svar­biau­sia už­sie­nio in­ves­tuo­to­ja mū­sų ša­ly­je!“ – po su­si­ti­ki­mo sa­vo pa­sky­ro­je „Fa­ce­book“ par­ašė pre­zi­den­tė.

Prie Seimo Švedijos monarchus pasitiko parlamento pirmininkė Loreta Graužinienė.

Ap­lan­kė me­mo­ria­lą

Į su­si­ti­ki­mą su ka­ra­liš­ką­ja po­ra S. Dau­kan­to aikš­tė­je va­kar su­si­rin­ko ke­tu­rių sos­ti­nės mo­kyk­lų moks­lei­viai. Sve­čiams bu­vo įteik­ta per 200 pie­ši­nių, ku­riuo­se vai­kai im­pro­vi­za­vo te­ma „Bal­ti­jos jū­ra vie­ni­ja mus“. Bū­tent ji įvar­di­ja­ma kaip pa­grin­di­nė šio vi­zi­to te­ma.

Iš pre­zi­den­tū­ros au­to­mo­bi­lių kor­te­žas iš­vy­ko į An­ta­kal­nio ka­pi­nes. Kar­las Gus­ta­vas XVI ir ka­ra­lie­nė Sil­vi­ja pa­ger­bė žu­vu­siuo­sius už Lie­tu­vos lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę.

Prie Sei­mo rū­mų ka­ra­liš­ką­ją po­rą pa­si­ti­ko Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Po su­si­ti­ki­mo su Sei­mo val­dy­ba ka­ra­lius ir ka­ra­lie­nė, ly­di­mi L. Grau­ži­nie­nės, ap­žiū­rė­jo Sau­sio 13-osios me­mo­ria­lą.

Va­ka­rykš­čiai ren­gi­niai bai­gė­si iš­kil­min­ga va­ka­rie­ne pre­zi­den­tū­ro­je, ją Šve­di­jos mo­nar­chų gar­bei su­ren­gė D. Gry­baus­ka­tė. At­sa­ko­mo­ji va­ka­rie­nė nu­ma­ty­ta šį­va­kar Val­do­vų rū­muo­se.

Aukštiems svečiams buvo parodytas Sausio 13-osios memorialas prie Seimo.

Dė­me­sys vers­lui

Šį­ryt ka­ra­lius Kar­las XVI Gus­ta­vas ir pre­zi­den­tė da­ly­vaus Na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je vyk­sian­čio­je Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jo­je. Šie­met jie bus tei­kia­mi de­šim­tą kar­tą.

Tuo me­tu ka­ra­lie­nė Sil­vi­ja lan­ky­sis Sei­me. Ji tars svei­ki­ni­mo žo­dį tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Vai­kų ir jau­ni­mo skai­ty­mas kaip iš­šū­kis XXI am­žiu­je: bib­lio­te­kos so­cia­li­niams po­ky­čiams 2015“. Kiek vė­liau mo­nar­chė da­ly­vaus par­la­men­ti­nės gru­pės „Par­la­men­ta­rai prieš pre­ky­bą žmo­nė­mis“ or­ga­ni­zuo­ja­mo­je aps­kri­to­jo sta­lo dis­ku­si­jo­je.

Ka­ra­liš­ko­ji po­ra taip pat lan­ky­sis te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų įmo­nė­je TEO LT, nau­ja­ja­me Fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pri­klau­san­čia­me Sau­lė­te­kio slė­niui. Ka­ra­lie­nė da­ly­vaus kon­cer­te Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šv. Jo­nų baž­ny­čio­je. Mo­nar­chės gar­bei Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­ja kar­tu su Mal­mės mu­zi­kos aka­de­mi­ja at­liks ypa­tin­gą Bro­niaus Ku­ta­vi­čiaus kū­ri­nį – ora­to­ri­ją „Pas­ku­ti­nės pa­go­nių apei­gos“. Ka­ra­lius su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi pie­taus ro­tu­šė­je.

Ke­liaus į pajūrį

Ry­toj aukš­ti sve­čiai, ly­di­mi pre­zi­den­tės, lan­ky­sis Bal­ti­jos pa­jū­ry­je. Klai­pė­do­je ka­ra­liš­ko­ji po­ra ap­žiū­rės elek­tros jung­ties „Nord­Balt“ re­kons­truo­tą trans­for­ma­to­rių pa­sto­tę. Ši jung­tis bus pra­dė­ta nau­do­ti jau šie­met. Iš Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to moks­li­nių ty­ri­mų lai­vo „Min­tis“ sve­čiai ap­žiū­rės Lie­tu­vos pa­kran­tę, lan­ky­sis Jū­rų mu­zie­ju­je. Kur­šių ne­ri­jo­je, Nag­lių gam­tos re­zer­va­te, bus do­mi­ma­si pa­kran­čių ero­zi­jos ir ki­to­mis ap­lin­ko­sau­gos prob­le­mo­mis. Va­ka­re ka­ra­liš­ko­ji po­ra ir D. Gry­baus­kai­tė lan­ky­sis Pa­lan­gos gin­ta­ro mu­zie­ju­je.