Mokytojus piktina mokamų pažymų rankiojimas
Užuot dir­bę tie­sio­gi­nį dar­bą, mo­ky­to­jai pri­vers­ti ieš­ko­ti pa­žy­mų apie teis­tu­mo ne­tu­rė­ji­mą. To­kią prie­vo­lę jiems už­kro­vė nuo me­tų pra­džios įsi­ga­lio­ju­si įsta­ty­mo pa­tai­sa.

Kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma siū­lo sku­biai tai­sy­ti Vai­ko tei­sių pa­grin­dų įsta­ty­mą ir nu­sta­ty­ti, kad ne dar­buo­to­jas, o pats darb­da­vys tu­ri pa­si­rū­pin­ti in­for­ma­ci­ja iš Įta­ria­mų­jų, kal­ti­na­mų­jų ir nu­teis­tų­jų re­gis­tro. Be to, šie duo­me­nys tu­rė­tų bū­ti tei­kia­mi ne­mo­ka­mai. Pa­sak J. Raz­mos, va­sa­rio mė­ne­sį jį pa­sie­kė Plun­gės ra­jo­no mo­ky­to­jų nu­sis­kun­di­mai, kad iš jų mo­kyk­lų va­do­vai rei­ka­lau­ja sku­biai pa­teik­ti pa­žy­mas apie teis­tu­mo ne­tu­rė­ji­mą, kaip to rei­ka­lau­ja nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­ju­sios Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­sos. „Nea­be­jo­ju, kad su pa­na­šia prob­le­ma su­si­du­ria ir ki­tų mies­tų bei ra­jo­nų mo­ky­to­jai. Mo­ky­to­jų bend­ruo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mą su­kė­lė tai, kad mo­kyk­lų va­do­vai sku­biai rei­ka­lau­ja pri­sta­ty­ti pa­žy­mą iš Įta­ria­mų­jų, kal­ti­na­mų­jų ir nu­teis­tų­jų re­gis­tro, o to­kia pa­žy­ma kai­nuo­ja 5 eu­rus“, – sa­ko Sei­mo na­rys.

Ne­nu­ma­ty­tas pra­kti­nis įgyvendinimas

Po­li­ti­ko tei­gi­mu, įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo teik­tas Vy­riau­sy­bės ir ji tu­rė­jo nu­ma­ty­ti vi­sus pra­kti­nius jo įgy­ven­di­ni­mo as­pek­tus. „Sei­mo na­riai, bal­sa­vę už pro­jek­tą, sie­kė ge­rų tiks­lų – įgy­ven­din­ti ES tei­sės ak­tus ir ap­sau­go­ti vai­kus nuo nu­si­kals­ta­mo po­vei­kio, ta­čiau, pa­na­šu, per daug pa­sik­lio­vė, kad Vy­riau­sy­bė poįs­ta­ty­mi­niais ak­tais vi­sas pra­kti­nes prob­le­mas tin­ka­mai iš­spręs“, – ap­gai­les­ta­vo J. Raz­ma. Jis pri­me­na, kad iki 2015 gruo­džio pa­bai­gos Vy­riau­sy­bė tu­rė­jo pri­im­ti šio įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mui rei­ka­lin­gus poįs­ta­ty­mi­nius ak­tus. „Kaip su­pran­tu, iki šio tai nė­ra pa­da­ry­ta. Juos ren­giant siū­liau nu­ma­ty­ti, kad da­bar jau dir­ban­tiems mo­ky­to­jams, dar­že­lių auk­lė­to­joms, so­cia­li­niams pe­da­go­gams ir ki­tiems dir­ban­tiems su vai­kais ar už­sii­man­tiems ati­tin­ka­ma sa­va­no­riš­ka veik­la to­kių pa­žy­mų iš­da­vi­mas bū­tų ne­mo­ka­mas ir kad tai bū­tų at­lik­ta cen­tra­li­zuo­tai, ne­var­gi­nant kiek­vie­no mo­ky­to­jo. Ma­no pa­siū­ly­mams pri­ta­rė švie­ti­mo ir moks­lo bei so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trės, jos krei­pė­si į In­for­ma­ti­kos ir ry­šių de­par­ta­men­tą prie VRM“, – sa­ko kon­ser­va­to­rius.

Nie­kas ne­sku­ba

Mi­nė­tas de­par­ta­men­tas dar įsta­ty­mo pro­jek­to ren­gi­mo sta­di­jo­je at­krei­pė ren­gė­jų dė­me­sį į tai, kad Re­gis­tro duo­me­nys tei­kia­mi už nu­sta­ty­to dy­džio at­ly­gi­ni­mą, taip pat iš­reiš­kė abe­jo­nių dėl par­ei­gos duo­me­nų su­bjek­tams pa­teik­ti pa­žy­mas nu­sta­ty­mo tiks­lin­gu­mo. De­par­ta­men­tas taip pat siū­lė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai su­kur­ti Re­gis­tro ir Pe­da­go­gų re­gis­tro są­sa­ją, per ku­rią duo­me­nys bū­tų tei­kia­mi ne­at­ly­gin­ti­nai. Ta­čiau Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja iki šiol ini­cia­ty­vos ne­pa­ro­dė. „A­pie iš­ki­lu­sią prob­le­mą in­for­ma­vau ir Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ją. Ma­ty­da­mas mi­nis­te­ri­jų biu­ro­kra­ti­nį at­si­ra­ši­nė­ji­mą ir ne­su­lauk­da­mas Vy­riau­sy­bės veiks­mų, par­en­giau įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris spręs­tų iš­ki­lu­sią si­tua­ci­ją“, – tei­gia J. Raz­ma.

Da­bar ga­lio­jan­tis įsta­ty­mas nu­ma­to, kad darb­da­vys ar sa­va­no­riš­kos veik­los or­ga­ni­za­to­rius tu­ri par­ei­ka­lau­ti iš as­me­nų, dir­ban­čių su ne­pil­na­me­čiais, pri­sta­ty­ti pa­žy­mą dėl Įta­ria­mų­jų, kal­ti­na­mų­jų ir nu­teis­tų­jų re­gis­tro duo­me­nų apie jį. As­me­niui ne­pris­ta­čius pa­žy­mos, per darb­da­vio nu­sta­ty­tą ter­mi­ną jis nu­ša­li­na­mas nuo dar­bo ar vyk­do­mos sa­va­no­riš­kos veik­los.