Mokytojų profsąjungos žada tęsti streiką
Ne­ter­mi­nuo­tas mo­ky­to­jų strei­kas pir­ma­die­nį ne­si­baigs – prof­są­jun­gos ne­su­si­ta­rė su Vy­riau­sy­bės at­sto­vais dėl jo nu­trau­ki­mo.

Da­lis pe­da­go­gų ža­da tęs­ti strei­ką bent iki tre­čia­die­nio, kol vyks nau­jas de­ry­bų raun­das Vy­riau­sy­bė­je, tuo me­tu vie­na prof­są­jun­ga tei­gia, kad mo­ky­to­jai ga­li strei­kuo­ti ke­lias sa­vai­tes – iki Sei­mo se­si­jos.

„Aš ne­ži­nau, kaip pa­sielgs prof­są­jun­gos, bet šiaip ar taip, aš ma­ny­čiau, kad ne strei­kuo­se spren­džia­mi klau­si­mai, o de­ran­tis, kal­ban­tis ir ieš­kant komp­ro­mi­sų iš abie­jų pu­sių“, – pa­si­bai­gus pir­ma­die­nio de­ry­boms sa­kė Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Ri­man­tas Vait­kus.

Jis tei­gė, kad su­si­ta­ri­mą dėl strei­ko nu­trau­ki­mo bent su da­li­mi prof­są­jun­gų ti­ki­ma­si pa­si­ra­šy­ti tre­čia­die­nį.

„La­bai su­nku jų rei­ka­la­vi­mus įvyk­dy­ti, nes ga­li bū­ti, kad tek­tų grįž­ti per­žiū­rė­ti biu­dže­tą, o to Vy­riau­sy­bė ne­ga­li įsi­pa­rei­go­ti, nes tai yra Sei­mo pre­ro­ga­ty­va (...). Kel­sim ši­tą klau­si­mą į Po­li­ti­nę ta­ry­bą, dis­ku­tuo­si­me aukš­čiau­siu ly­giu“, – aiš­ki­no R.Vait­kus. Ta­čiau kol kas ne­nu­ma­ty­ta, kad Po­li­ti­nė ta­ry­ba po­sė­džiau­tų ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis.

Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Je­si­nas sa­ko, kad kol kas ne­su­si­de­rė­ta dėl es­mi­nio klau­si­mo.

„Pag­rin­di­nis punk­tas, bū­tent dėl dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo nuo rug­sė­jo 1 die­nos ski­riant tam 18 mln. eu­rų – ne­pa­siek­tas, nes, mū­sų ma­ny­mu, tiek Vy­riau­sy­bė, tiek Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­ja, tiek Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ne­at­li­ko na­mų dar­bų – ne­pa­teik­tas rea­lus skai­čius, iš kur tai pa­im­ti“, – žur­na­lis­tams sa­kė jis.

Švie­ti­mo ir moks­lo vi­ce­mi­nis­trė Ge­no­vei­ta Kra­saus­kie­nė sa­vo ruo­žtu po pir­ma­die­nio de­ry­bų sa­kė ma­tan­ti tei­gia­mų pos­lin­kių.

„Ne­pa­vy­ko su­si­de­rė­ti dėl vie­no punk­to – dėl prof­są­jun­gų rei­ka­la­vi­mo pa­nai­kin­ti at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tų ša­ku­tes jau nuo 2016 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos. Tą punk­tą mes ati­dė­jo­me iki tre­čia­die­nio. Gal­būt tai yra ge­ras ženk­las – va­di­na­si, dar tie­siog sė­si­me prie de­ry­bų sta­lo, gal pa­vyks su­si­tar­ti. Ban­do­me įti­kin­ti prof­są­jun­gas, kad nuo 2016 me­tų to­kios su­mos ras­ti, kad pa­nai­kin­tu­me iš kar­to ša­ku­tes, nė­ra tie­siog ga­li­my­bių. Ma­ty­si­me, gal pa­vyks su­si­de­rė­ti, su­si­tar­ti. O dėl vi­sų ki­tų punk­tų – dėl pe­da­go­gų eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lio met­me­nų, dėl mo­ky­to­jų skai­čiaus op­ti­mi­za­vi­mo veiks­mų pla­no pa­tei­ki­mo ir dėl ki­tų da­ly­kų tie­siog su­de­ri­no­me teks­tą“, – aiš­ki­no ji.

Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas And­rius Na­vic­kas iš pir­ma­die­nio de­ry­bų pa­si­trau­kė joms ne­si­bai­gus. Jis par­eiš­kė, kad iš jo va­do­vau­ja­mos prof­są­jun­gos strei­kuo­ja apie 70 mo­kyk­lų bei dar­že­lių ir jos tu­rė­tų tęs­ti strei­ką iki Sei­mo se­si­jos.

„Strei­kas tu­rės tęs­tis iki kol pra­dės dirb­ti Sei­mas, nes jei­gu Vy­riau­sy­bė ne­ga­li ir ne­tu­ri įga­lio­ji­mo spręs­ti rei­ka­la­vi­mus, tai tie­siog rei­kės lauk­ti Sei­mo“, – pir­ma­die­nį sa­kė A.Na­vic­kas.

Siek­da­mi di­des­nių al­gų ir ki­tų pert­var­kų pe­da­go­gai gruo­dį ren­gė įspė­ja­muo­sius strei­kus, o pra­ėju­sią sa­vai­tę Vil­niu­je vy­ko mi­tin­gas.

At­ly­gi­ni­mai mo­ky­to­jams šiek tiek di­din­ti nuo 2016 me­tų sau­sio.

Mi­nis­te­ri­jos skel­bia­mais Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nis Lie­tu­vos mo­ky­to­jo at­ly­gi­ni­mas, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, sie­kia 823,4 eu­ro per mė­ne­sį. Ta­čiau treč­da­lis mo­ky­to­jų dir­ba ne­pil­nu krū­viu, apie de­šim­ta­da­lis vi­sų pe­da­go­gų tu­ri ma­žiau kaip de­vy­nias pa­mo­kas per sa­vai­tę.

Mi­nis­te­ri­ja: strei­kuo­ja 230 ša­lies švie­ti­mo įstaigų

Lie­tu­vo­je pir­ma­die­nį pe­da­go­gų strei­kas vyks­ta 233 švie­ti­mo įstai­go­se, esan­čio­se 43-ose sa­vi­val­dy­bė­se, pra­ne­šė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM).

ŠMM iš sa­vi­val­dy­bių gau­tais duo­me­ni­mis, iš vi­so strei­kas api­ma be­veik de­šim­ta­da­lį švie­ti­mo įstai­gų, strei­ką pa­skel­bu­sio­se mo­kyk­lo­se strei­kuo­ja ne vi­si pe­da­go­gai.

At­siž­vel­giant į mi­nis­te­ri­jai pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, pe­da­go­gai strei­kuo­ja 201-oje bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­je, 30-yje iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų, dve­jo­se ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­go­se. Trys mo­kyk­los bu­vo įtei­ku­sios pra­ne­ši­mą apie strei­ką, ta­čiau ne­strei­ka­vo.

Švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos pla­na­vo, jog strei­kas apims 300 ug­dy­mo įstai­gų. Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas And­rius Jur­ge­le­vi­čius BNS sa­kė, kad „ga­lė­jo nu­by­rė­ti apie 20–30 mo­kyk­lų“, ta­čiau tiks­laus skai­čiaus sa­kė ne­tu­rin­tis.

Iš vi­so 60-yje ša­lies sa­vi­val­dy­bių vei­kia dau­giau kaip 2300 švie­ti­mo įstai­gų, iš jų – 1200 bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų, dau­giau kaip 700 iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų, 360 ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų.

Prem­je­ras: biu­dže­tas ne­bus keičiamas

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius sa­ko, kad ne­bus pa­ten­kin­tas pe­da­go­gų rei­ka­la­vi­mas dėl maž­daug 18 mln. eu­rų pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo mo­ky­to­jų al­goms nuo 2016 me­tų rug­sė­jo, nes tam tek­tų per­žiū­rė­ti vals­ty­bės biu­dže­tą.

„Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad dėl vi­sų ki­tų pa­teik­tų pa­siū­ly­mų su­si­ta­ri­mas su­ras­tas, bet dėl šios po­zi­ci­jos, dėl 17–18 mln. eu­rų ra­di­mo šiais me­tais, tai po­zi­ci­jai mes ne­pri­ta­ria­me, nes to­kiu at­ve­ju mes tu­rė­tu­me ei­ti į Sei­mą su biu­dže­to įsta­ty­mo pa­tai­so­mis“, – pir­ma­die­nio po­pie­tę žur­na­lis­tams sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Anot jo, mo­ky­to­jai de­ry­bo­se penk­ta­die­nį jau bu­vo nu­si­lei­dę dėl šio rei­ka­la­vi­mo, ta­čiau pir­ma­die­nį su­sė­dus de­rė­tis dėl šią sa­vai­tę pra­si­dė­ju­sio ne­ter­mi­nuo­to strei­ko nu­trau­ki­mo, pe­da­go­gai vėl ėmė to rei­ka­lau­ti.

„Iš pra­džių bu­vo ke­lia­mi tie rei­ka­la­vi­mai – kad šiais me­tais rei­kė­tų pa­pil­do­mai su­ras­ti švie­ti­mo dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mui apie 17–18 mln. eu­rų, bet po to vyks­tant de­ry­boms bu­vo su­si­tar­ta, kad šiais me­tais bus su­ras­ta iki 5 mln. eu­rų ir ta su­ma tu­rė­tų bū­ti pa­pil­do­mai ski­ria­ma nuo rug­sė­jo 1 die­nos. Šian­dien ry­te iš­gir­do­me ke­lia­mus pa­pil­do­mus rei­ka­la­vi­mus“, – aiš­ki­no prem­je­ras.

„Ti­krai taip“, – pa­klaus­tas, ar griež­tai ap­sisp­ręs­ta ne­per­žiū­rė­ti šių me­tų biu­dže­to, žur­na­lis­tams sa­kė A.But­ke­vi­čius.