Mokytojų profsąjungos vadovas: už vaikų saugumą kelionėse atsako mokytojai
Len­ki­jo­je šeš­ta­die­nį su­lai­kius Lie­tu­vos bend­ro­vės au­to­bu­są, ku­rį vai­ra­vo ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, įmo­nės „Vil­ne­da“ at­sto­vai kol kas ne­ko­men­tuo­ja in­ci­den­to. Lie­tu­vos mo­ky­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas sa­ko, jog už vai­kų sau­gu­mą to­kio­se ke­lio­nė­se at­sa­ko ne tik ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai, bet pir­miau­sia mo­ky­to­jai.

„Žiū­rint for­ma­liai, pa­gal Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tą ap­ra­šą ir mo­kyk­los pa­tvir­tin­tą tvar­ką, vi­sa at­sa­ko­my­bė už vai­kų sau­gu­mą to­kio­se eks­kur­si­jo­se ten­ka juos ly­din­tiems mo­ky­to­jams. Ne­ga­liu, aiš­ku, ko­men­tuo­ti vi­sų ap­lin­ky­bių, bet mo­ky­to­jai tu­rė­jo, pa­ma­tę kad vai­ruo­to­jai yra iš­gė­rę, o dvi pro­mi­les iš­gė­ru­sį žmo­gų ga­li­ma užuos­ti, tu­rė­jo im­tis veiks­mų, kad su­stab­dy­tų au­to­bu­są, kad ne­kil­tų pa­vo­jaus vai­kams. Tai žiū­rint iš ju­ri­di­nės pu­sės“, – LRT ra­di­jui sek­ma­die­nį sa­kė And­rius Jur­ge­le­vi­čius.

Jis pri­pa­ži­no, kad mo­ky­to­jai, ren­gian­tys to­kias ke­lio­nes, už­sii­ma ne sa­vo dar­bu, – tai tu­rė­tų da­ry­ti pro­fe­sio­na­lai ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai.

„Bet mo­ky­to­jai dau­ge­liu at­ve­jų yra rei­ka­la­vi­mų au­kos, kai mo­kyk­la, tė­vai rei­ka­lau­ja iš mo­ky­to­jų dau­giau nei nu­ma­to tei­sės ak­tai, o mo­ky­to­jai sa­vo­tiš­kai ne­ria­si iš kai­lio, no­rė­da­mi įtik­ti tė­vams ir vai­kams, ir or­ga­ni­zuo­ja to­kias ke­lio­nes. Aiš­ku, jos tu­rė­tų bū­ti ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių dar­bas. „Vil­ne­da“, jei or­ga­ni­zuo­ja to­kia ke­lio­nes, jie tu­rė­tų pri­sim­ti vi­są at­sa­ko­my­bę. Esu be­veik įsi­ti­ki­nęs, kad mo­kyk­los di­rek­to­riaus įsa­ky­mu mo­ky­to­jai yra įpa­rei­go­ti at­sa­ky­ti už mo­ki­nių sau­gu­mą (...). Ne pa­slap­tis, da­lis mo­ky­to­jų to­kiu bū­du pri­si­du­ria prie sa­vo at­ly­gi­ni­mo“, – kal­bė­jo mo­ky­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas.

Vai­ruo­to­jus bus atleisti

Len­ki­jo­je šeš­ta­die­nį su­lai­kius vai­kus ve­žu­sį Lie­tu­vos bend­ro­vės „Vil­ne­da“ au­to­bu­są, ku­rį vai­ra­vo ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai, įmo­nės at­sto­vas tei­gia, kad jie bus at­leis­ti. Anot bend­ro­vės mar­ke­tin­go di­rek­to­riaus Taut­vy­do Ži­lins­ko, „Vil­ne­da“ pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę už tai, kad ne­su­ge­bė­jo už­ti­krin­ti vai­ruo­to­jų draus­mės dar­bo me­tu. Pa­sak jo, toks in­ci­den­tas įvy­ko pir­mą kar­tą pe 20 įmo­nės veik­los me­tų.

„Vi­sų pir­ma no­riu at­sip­ra­šy­ti ke­lia­vu­sių vai­kų tė­ve­lių už tai, kas įvy­ko, kad ne­su­ge­bė­jo­me su­kon­tro­liuo­ti vai­ruo­to­jų el­ge­sio. Vai­ruo­to­jai šiurkš­čiai pa­žei­dė draus­mę, su­kė­lė grės­mę ke­lei­vių sau­gu­mui, tai ži­no­ma, tai yra ne­to­le­ruo­ti­nas da­ly­kas, ir vai­ruo­to­jams bus tai­ko­ma draus­mi­nė nuo­bau­da – at­lei­di­mas iš dar­bo vie­na­reiš­miš­kai. Mū­sų bend­ro­vė­je sta­žas vie­no yra pu­sė me­tų, o ki­to – ko­kių pu­san­trų me­tų. Pir­miau­sia da­bar rū­pi, kad vai­ruo­to­jai grįž­tų ir su jais pa­si­kal­bė­ti – vie­nas yra grį­žęs, ki­tas su­lai­ky­tas. Ži­no­ma, su mo­kyk­la, su tė­vais kon­trak­tuo­si­me, at­sip­ra­šy­si­me, ti­krai ne­ven­gia­me sa­vo at­sa­ko­my­bės ir pri­pa­žįs­ta­me, kad ne­pa­da­rė­me vis­ko, ką ga­lė­jo­me“, – LRT ra­di­jui sa­kė T.Ži­lins­kas.

„Vil­ne­dos“ di­rek­to­rius Kas­ty­tis Bal­ta­duo­nis sek­ma­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me pa­tvir­ti­no, kad vai­ruo­to­jams bus tai­ko­mos griež­čiau­sios draus­mi­nės nuo­bau­dos.

„Neat­sa­kin­gas vai­ruo­to­jų el­ge­sys nė­ra ir ne­bus to­le­ruo­ja­mas. Pats tu­rė­da­mas vai­kų, vie­na­reikš­miš­kai smer­kiu to­kį vai­ruo­to­jų el­ge­sį ir pri­sii­mu at­sa­ko­my­bę už tai, kad ne­su­ge­bė­jo­me už­ti­krin­ti įmo­nės vai­ruo­to­jų, iš­vy­ku­sių į ko­man­di­ruo­tę Len­ki­jo­je, draus­mės dar­bo me­tu“, – tei­gė K.Bal­ta­duo­nis.

Anot jo, toks in­ci­den­tas įvy­ko pir­mą kar­tą per 20 įmo­nės veik­los me­tų.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, 2015 me­tais pa­ga­min­tu au­to­bu­su „Se­tra“ va­žia­vo 40 moks­lei­vių, trys mo­ky­to­jos ir gru­pės va­do­vė. Pa­ti­kri­ni­mo me­tu šeš­ta­die­nio ry­tą au­to­bu­są vai­ra­vu­siam 59 me­tų vai­ruo­to­jui, pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, nu­sta­ty­tas 0,46 mg/l gir­tu­mas, o 44 me­tų jo po­ri­nin­kui – 0,76 mg/l. Į Lie­tu­vą jau grį­žęs vai­ruo­to­jas įmo­nės va­do­vams sa­kė la­bai ap­gai­les­tau­jan­tis dėl to, kas įvy­ko.

Au­to­bu­sas su vai­kais vy­ko į Auš­vi­cą, kur jie ke­ti­no ap­lan­ky­ti kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­los mu­zie­jų.