Mokytojų dienos proga šalies vadovai kalba apie pašaukimą, o ne atlyginimus
Svei­kin­da­mi pe­da­go­gus Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jų die­nos pro­ga ša­lies va­do­vai pa­brė­žia pa­šau­ki­mo reikš­mę ug­dant vai­kus, ra­gi­na mo­ky­to­jus di­džiuo­tis sa­vo pro­fe­si­ja ir dar­bais. Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis mo­ky­to­jams skir­ta­me svei­ki­ni­me kal­ba ir apie pla­nuo­ja­mas per­mai­nas, nors kons­ta­tuo­ja, kad ne­ga­li tam pa­siū­ly­ti di­de­lių lė­šų.

„Žinau, kad atlyginimų klausimas šiandien yra skaudžiausias. Negaliu pažadėti sprendimo per dieną, bet konkurencingas mokytojo atlyginimas yra vienas iš mūsų Vyriausybės tikslų. Kol kas suradome lėšų tiek, kiek valstybė yra pajėgi, nesupriešindami nei vienos socialinės grupės, kuriai šiandien sunku gyventi“, – ketvirtadienį socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje parašė premjeras.

„Pelnytai didžiuotis savo nuveiktais darbais“ mokytojus ragina ir Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Jis aiškina, kad dabar švietimo sistemai skiriami finansai nėra panaudojami efektyviai ir nepasiekia tų, kuriuos turėtų.

„Kartu su Vyriausybe padarysime viską, kad per artimiausius metus situacija pasikeistų. Finansai visų pirma turi būti skirti tiesiogiai su mūsų vaikais dirbantiems žmonėms, o ne pastatams, administracijai ar dar kam nors (...). Mes priimsime etatinį darbo apmokėjimą. Ne vienu kartu, nes valstybei ši našta per didelė, o etapais. Suformuosime teisingesnę apmokėjimo tvarką, kuri įvertintų ir papildomus mokytojų atliekamus darbus. Padidinsime galimybes mokytojams mokyti du dalykus ir tokiu būdu – ypač regionuose – turėti pilną darbo krūvį“, – vardija premjeras.

Dėkodamas mokytojas už darbą S.Skvernelis ragina juos nepamiršti didžiuotis savo profesija ir savo pavyzdžiu vaikams parodyti mokytojo darbo prestižą. „Pelnytai didžiuotis savo nuveiktais darbais“ mokytojus ragina ir Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo sveikinime pabrėžia, kad mokytojai – pašaukimo žmonės, savo kūrybiškumu ir išmintimi ugdantys naująją kartą, kuri lems valstybės ateitį.

„Išugdytos laisvos, išsilavinusios, Lietuvą branginančios asmenybės šiandien puikiai įprasmina visas mokytojų pastangas. Lietuvos valstybingumo istorijoje įrašyti visų šalies mokytojų nuopelnai“, – sako šalies vadovė, linkinti, kad mokytojų darbas kasdien būtų paremtas pagarba ir įsiklausymu, o padrąsinantis žodis visuomet pasiektų kiekvieno mokinio širdį.

Mokytojams savo sveikinime dėkojanti švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė linki jiems ištikimybės pašaukimui.

„Kartu turime sutelkti visas pastangas, kad kurtume geresnę mokyklą, kurioje gera kiekvienam“, – ragina ministrė.

Tarptautinė mokytojų diena minima kasdien spalio 5 dieną.