Mokytojams pabodo skylių kamšymo politika
Pe­da­go­gus vie­ni­jan­čios prof­są­jun­gos ky­la į ko­vą dėl švie­ti­mo sis­te­mos at­ei­ties. Jos įsi­ti­ki­nu­sios, kad val­džia gir­di tik ar­šius pro­tes­to bal­sus. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Aud­ro­nės Pi­trė­nie­nės ne­gąs­di­na mo­ky­to­jų strei­kas. To­kius veiks­mus ji sie­ja su ar­tė­jan­čiais Sei­mo rin­ki­mais.

Kaip re­ta vie­nin­gai pe­da­go­gų pro­fe­si­nės są­jun­gos ke­ti­na at­kreip­ti val­džios dė­me­sį į ap­verk­ti­ną švie­ti­mo sis­te­mos pa­dė­tį. Pre­li­mi­na­ri įspė­ja­mo­jo strei­ko da­ta – gruo­džio 8-oji. Jei­gu iki to lai­ko prof­są­jun­goms ir val­džiai pa­vyk­tų ras­ti bend­rą kal­bą, pro­tes­to ak­ci­jos ga­lė­tų ir ne­bū­ti.

Ta­čiau kar­čios de­ry­bų pa­tir­ties tu­rin­tys prof­są­jun­gų ly­de­riai op­ti­mis­ti­niu įvy­kių sce­na­ri­ju­mi be­veik ne­ti­ki. Jei įspė­ja­ma­sis strei­kas baig­tų­si be re­zul­ta­tų, to­les­nės ak­ci­jos bū­tų ren­gia­mos va­sa­rio ar ko­vo mė­ne­sį.

Vil­čių ne­puo­se­lė­ja

Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­ko Aud­riaus Jur­ge­le­vi­čiaus tei­gi­mu, įvai­raus po­bū­džio de­ry­bos su val­džios at­sto­vais trun­ka dau­giau nei me­tus. Anot jo, prof­są­jun­gos pa­pra­šė, kad Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) pa­anks­tin­tų lap­kri­čio pa­bai­go­je nu­ma­ty­tą pa­sku­ti­nį po­sė­dį.

„Pa­dė­si­me pa­sku­ti­nius taš­kus, ma­ty­si­me, ga­li­ma to­liau tar­tis ar jau ne­be­ga­li­ma. Ma­no­me, kad ne­pa­vyks. Tuo­met stab­dy­si­me de­ry­bas, pa­teik­si­me rei­ka­la­vi­mus. Prieš tai, kaip nu­ma­to tei­sės ak­tai, lauk­si­me tai­ki­ni­mo pro­ce­dū­ros“, – LŽ sa­kė A. Jur­ge­le­vi­čius.

A. Navicko teigimu, protesto akcija apsiribos tuo, kad pedagogai neves dviejų pamokų.

Ta­čiau jis ne­slė­pė ma­nan­tis, kad vie­nin­te­lis bū­das pri­vers­ti val­džią im­tis prie­mo­nių švie­ti­mui gel­bė­ti yra strei­kas. A. Jur­ge­le­vi­čiaus tei­gi­mu, tai pa­tvir­ti­na anks­tes­nė pa­tir­tis. Pa­dė­tis keis­da­vo­si tik tuo­met, kai tūks­tan­čiai pe­da­go­gų ei­da­vo į gat­ves. Taip bu­vo 1992, 2000, 2008 ir 2011 me­tais.

„Nuo­jau­ta kuž­da, kad ir šį­kart strei­ko ne­iš­veng­si­me. Mus tie­siog stu­mia im­tis kraš­tu­ti­nių prie­mo­nių. Val­džia aiš­ki­na, kad vis­kas pa­da­ry­ta, tik prof­są­jun­gos nie­ko ne­sup­ran­ta. Ma­nau, strei­kas duos re­zul­ta­tų. Ko­kių, prog­no­zuo­ti ne­ga­liu“, – kal­bė­jo prof­są­jun­gos ly­de­ris.

Par­odo­mo­ji ak­ci­ja

Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vas And­rius Na­vic­kas va­kar su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je vy­lė­si, kad prie strei­ko pri­si­dės vi­sų 60-ties sa­vi­val­dy­bių ug­dy­mo įstai­gos. Mo­kyk­lų, pa­lai­ky­sian­čių pro­tes­tą, są­ra­šą ti­ki­ma­si tu­rė­ti li­kus sa­vai­tei iki strei­ko.

A. Na­vic­ko tei­gi­mu, pro­tes­to ak­ci­ja ap­si­ri­bos tuo, kad pe­da­go­gai ne­ves dvie­jų pa­mo­kų. Ta­čiau jis ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad net ir pro­tes­tą pa­lai­kan­čio­se įstai­go­se ne vi­si mo­ky­to­jai ry­šis strei­kuo­ti. Prie­žas­tis – bai­mė, kad to­kios pa­mo­kos bus įver­tin­tos kaip ne­ves­tos be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties. „Bet dvi pa­mo­kos yra ti­krai ma­žes­nė ža­la nei sis­te­mos žlug­dy­mo to­le­ra­vi­mas“, – par­eiš­kė A. Na­vic­kas.

Dar­bo par­ti­jos de­le­guo­ta ŠMM va­do­vė A. Pi­trė­nie­nė mo­ky­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų pla­nuo­ja­mą įspė­ja­mą­jį strei­ką tei­gė ver­ti­nan­ti tei­gia­mai. „Tai nor­ma­lu, vi­so­se de­mo­kra­ti­nė­se vals­ty­bė­se kiek­vie­nas tu­ri tei­sę iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę. Ma­nau, kad strei­kas dau­giau par­odo­ma­sis da­ly­kas, vie­šu­mo ak­ci­ja, tai ga­li bū­ti su­si­ję ir su ar­tė­jan­čiais rin­ki­mais“, – va­kar sa­kė mi­nis­trė.

Kar­tu ji pri­mi­nė, kad šių moks­lo me­tų pri­ori­te­tas – nė vie­nos be prie­žas­ties pra­leis­tos pa­mo­kos. To­dėl, pa­sak A. Pi­trė­nie­nės, pro­fe­si­nės są­jun­gos tu­rė­tų šio sie­kio lai­ky­tis. „Pa­žiū­rė­si­me, kaip tai bus at­lie­ka­ma“, – pri­dū­rė ji.

Pa­grįs­ti nuo­gąs­ta­vi­mai

Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to (ŠMKK) na­rio kon­ser­va­to­riaus Va­len­ti­no Stun­džio tei­gi­mu, pe­da­go­gai nuo­gąs­tau­ja vi­siš­kai pa­grįs­tai. Per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus ša­liai pa­vy­ko įveik­ti eko­no­mi­kos kri­zę, ta­čiau švie­ti­mo sis­te­mos pa­dė­tis taip ir li­ko su­nkme­čio ly­gio.

„Švie­ti­mo sis­te­mos fi­nan­sa­vi­mas net ma­žė­jo. Šie­met švie­ti­mui bu­vo skir­ta 4,6 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to, ki­tiems me­tams nu­ma­ty­ta tik 4,2 pro­cen­to“, – LŽ sa­kė par­la­men­ta­ras. Jo nuo­mo­ne, da­bar­ti­nės val­džios žings­niai tai­sant pa­dė­tį la­bai mi­ni­ma­lūs. „Kal­ba­ma, kad 5 proc. bus ke­lia­mi at­ly­gi­ni­mai ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems, iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų pe­da­go­gams. Bet tai – tik da­li­niai, ne­sis­te­mi­niai spren­di­mai. Čia rei­kė­tų kal­bė­ti apie krep­še­lio di­di­ni­mą. To­dėl pe­da­go­gų strei­kas ir yra pri­mi­ni­mas val­džiai, kad ji ne­pa­mirš­tų švie­ti­mo ir vals­ty­bi­nės švie­ti­mo stra­te­gi­jos įsi­pa­rei­go­ji­mų“, – tei­gė V. Stun­dys.

Sei­mo na­rys ma­to ga­li­my­bių ki­tų me­tų biu­dže­te švie­ti­mui nu­ma­ty­ti dau­giau lė­šų, juo­lab kad prog­no­zuo­ja­mas eko­no­mi­kos au­gi­mas. Jis sa­kė, kad gru­pė ŠMKK na­rių įre­gis­tra­vo siū­ly­mą ki­tą­met mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams pa­pil­do­mai skir­ti 18 mln. eu­rų. „Ta­čiau tai – tik vien­kar­ti­nė in­jek­ci­ja“, – pri­pa­ži­no V. Stun­dys.

Pe­da­go­gų ke­ti­ni­mas strei­kuo­ti ne­ste­bi­na ir ki­to ŠMKK at­sto­vo – li­be­ra­lo Gin­ta­ro Ste­po­na­vi­čiaus. Jo nuo­mo­ne, to­kį nu­si­tei­ki­mą le­mia ne tik fi­nan­si­nės prie­žas­tys. Vi­suo­me­nė no­rė­tų ma­ty­ti ir vi­di­nius sis­te­mos po­ky­čius, ku­rie leis­tų efek­ty­viau nau­do­ti tu­ri­mas lė­šas. „Ta­čiau ši Vy­riau­sy­bė to link ne­ju­da. Iš es­mės vyk­do­ma sky­lių kam­šy­mo po­li­ti­ka“, – LŽ sa­kė G. Ste­po­na­vi­čius. Jo tei­gi­mu, na­tū­ra­lu, kad plau­ki­mas pa­sro­viui pa­bo­do ir prof­są­jun­goms, ku­rios su kai ku­rio­mis val­dan­čio­sio­mis par­ti­jo­mis iki šiol su­gy­ve­no vi­sai ne­blo­gai.

Kon­kre­tūs rei­ka­la­vi­mai

Spa­lio pa­bai­go­je vy­kęs mo­ky­to­jų kong­re­sas pri­ėmė ma­ni­fes­tą, ku­ria­me rei­ka­lau­ja­ma kel­ti at­ly­gi­ni­mus. Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos tei­gi­mu, pa­grin­di­niai strei­kui be­si­ruo­šian­čių pe­da­go­gų rei­ka­la­vi­mai – at­kur­ti mo­ki­nio krep­še­lio dy­dį iki 2009 me­tų sau­sio 1 die­ną bu­vu­sio ly­gio, iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mus pa­ma­žu pri­ly­gin­ti bend­ro­jo ug­dy­mo mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams, di­din­ti ki­tų pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų ta­ri­fi­nių (tar­ny­bi­nių) at­ly­gių koe­fi­cien­tus.

Taip pat sie­kia­ma, kad 2016 me­tais vals­ty­bės biu­dže­te bū­tų nu­ma­ty­ta 3,56 mln. eu­rų iš­ei­ti­nėms kom­pen­sa­ci­joms pen­si­nio am­žiaus mo­ky­to­jams, ku­rie sa­vo no­ru pa­lie­ka švie­ti­mo sis­te­mą. Pa­gei­dau­ja­ma, kad bū­tų ma­ži­na­mas mo­ki­nių skai­čius kla­sė­se ir gru­pė­se. Prof­są­jun­gų duo­me­ni­mis, per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus moks­lei­vio krep­še­lio lė­šos su­men­ko 80 mln. eu­rų.