Mokytojai vėl grasina streiku
Pa­si­ges­da­mos val­džios no­ro spręs­ti švie­ti­mo prob­le­mas, pe­da­go­gus vie­ni­jan­čios prof­są­jun­gos sau­sio pa­bai­go­je nu­spren­dė reng­ti dar vie­ną strei­ką.

Šį­kart mo­ky­to­jai pla­nuo­ja pro­tes­tuo­ti tris die­nas. Prof­są­jun­gų nuo­mo­ne, gruo­džio 8-ąją su­reng­tą įspė­ja­mą­ją ak­ci­ją ir pa­teik­tus rei­ka­la­vi­mus val­džia ig­no­ra­vo. To­dėl nors švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė pa­ža­dė­jo, kad nuo sau­sio iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mai augs 7 proc., pra­dė­ju­sių­jų dirb­ti mo­ky­to­jų – 5 proc., vi­sų bend­ro­jo ug­dy­mo pe­da­go­gų – 3 proc., Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos ne­at­si­sa­ko sa­vo iš­kel­tų rei­ka­la­vi­mų. Pri­min­si­me, kad spa­lio pa­bai­go­je vy­kęs mo­ky­to­jų kong­re­sas pri­ėmė ma­ni­fes­tą „Švie­ti­mo po­li­ti­ka – so­cia­li­nio spro­gi­mo link“, ku­ria­me iš­dės­tė pa­grin­di­nes švie­ti­mo prob­le­mas. Pa­grin­di­niai pe­da­go­gų rei­ka­la­vi­mai – at­kur­ti mo­ki­nio krep­še­lio dy­dį iki bu­vu­sio 2009 me­tų sau­sio 1 die­ną, iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mus pa­laips­niui pri­ly­gin­ti bend­ro­jo ug­dy­mo mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mams, pa­laips­niui di­din­ti ki­tų pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų ta­ri­fi­nių (tar­ny­bi­nių) at­ly­gių koe­fi­cien­tus. Taip pat sie­kia­ma, kad 2016 me­tais vals­ty­bės biu­dže­te bū­tų nu­ma­ty­ta 3,56 mln. eu­rų iš­ei­ti­nėms kom­pen­sa­ci­joms pen­si­nio am­žiaus mo­ky­to­jams, ku­rie sa­vo no­ru pa­lie­ka švie­ti­mo sis­te­mą. Pa­gei­dau­ja­ma ma­žin­ti ir mo­ki­nių skai­čių kla­sė­se ir gru­pė­se. Pro­fe­si­nių są­jun­gų duo­me­ni­mis, per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus moks­lei­vio krep­še­lio lė­šos su­men­ko 80 mln. eu­rų.

Gruo­džio 8 ar 10 die­no­mis vi­so­je Lie­tu­vo­je vy­ko įspė­ja­ma­sis dvie­jų va­lan­dų strei­kas, ku­ria­me da­ly­va­vo dau­giau nei 450 ug­dy­mo įstai­gų ir per 11 tūks­tan­čių pe­da­go­gų. At­ei­nan­čių me­tų biu­dže­te švie­ti­mui pa­pil­do­mai skir­ta apie 10 mln. eu­rų.