Mokytojai į protesto mitingą susirinko su lagaminais ir vaikais
Šian­dien še­šios Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nės są­jun­gos Vil­niu­je su­ren­gė pro­tes­to ak­ci­ją, ku­ria sie­kė at­kreip­ti dė­me­sį į pe­da­go­gų prob­le­mas ir pers­pė­ti, kad jų po sa­vai­tės ke­ti­na­mas or­ga­ni­zuo­ti ne­ter­mi­nuo­tas strei­kas nė­ra vien tik žo­džiai.

Iš įvai­rių ša­lies ra­jo­nų su­va­žia­vę pro­tes­tuo­jan­tys pe­da­go­gai su­si­rin­ko prie Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM). Pa­skui Šv. My­ko­lo ir Pi­lies gat­vė­mis pa­trau­kė į Ka­ted­ros aikš­tę, o iš ten vi­du­die­nį be­veik tūks­tan­čio pro­tes­tuo­to­jų ko­lo­na pa­ju­dė­jo Vin­co Ku­dir­kos aikš­tės link.

„Mums sa­ko: vai­kų – per ma­žai, jū­sų – per daug, pi­ni­gų nė­ra. Bet kai iš Lie­tu­vos emig­ra­vo Vil­niaus ir Kau­no mies­tai kar­tu su­dė­jus, nei Sei­mo na­rių, nei val­di­nin­kų ne­su­ma­žė­jo. To­dėl mes sa­ko­me – ne­no­ri­me emig­ruo­ti, no­ri­me oriai gy­ven­ti sa­vo tė­vy­nė­je“, – skel­bė mi­tin­guo­to­jų ne­ša­mas pla­ka­tas.

Į pro­tes­to ak­ci­ją at­vyks­tan­tys pe­da­go­gai bu­vo kvie­čia­mi at­si­neš­ti la­ga­mi­nus, ku­rie sim­bo­li­zuo­tų že­mą dar­bo už­mo­kes­tį ir emig­ra­ci­jos prob­le­mas. Kai ku­rie pro­tes­tuo­to­jai į ak­ci­ją, par­agin­ti jos or­ga­ni­za­to­rių, įtrau­kė ir sa­vo vai­kus.

„Vai­kai ne­tu­ri bū­ti eli­mi­nuo­ja­mi iš pi­lie­ti­nio gy­ve­ni­mo. Mes daž­nai nu­spren­džia­me, kad jie per ma­ži, gal­būt – dar per kvai­li su­pras­ti su­au­gu­sių­jų prob­le­mas, ta­čiau gy­ve­ni­mui juos kaip tik ruo­šia­me ne tiek ug­dy­mo pro­ce­su, kiek pa­čiu gy­ve­ni­mu“, – su­ma­ny­mą į mi­tin­gą at­si­ves­ti ir vai­kus aiš­ki­no Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠDPS) pir­mi­nin­kas And­rius Na­vic­kas.

Be LŠDPS, šian­die­ni­nį pe­da­go­gų mi­tin­gą ir va­sa­rio 22 d. pra­si­de­dan­tį ne­ter­mi­nuo­tą švie­ti­mo dar­buo­to­jų strei­ką or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos švie­ti­mo pro­fe­si­nė są­jun­ga, Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų pro­fe­si­nė są­jun­ga, Lie­tu­vos mo­ky­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga, Krikš­čio­niš­ko­ji švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga ir Švie­ti­mo ir moks­lo pro­fe­si­nė są­jun­ga „So­li­da­ru­mas“.

Mi­nė­tos or­ga­ni­za­ci­jos rei­ka­lau­ja ne tik di­des­nių al­gų, bet ir at­kur­ti prieš fi­nan­sų kri­zę bu­vu­sį mo­ki­nio krep­še­lio dy­dį, su­ma­žin­ti moks­lei­vių skai­čių kla­sė­se, skir­ti dau­giau lė­šų kom­pen­sa­ci­joms į pen­si­ją iš­ei­nan­tiems pe­da­go­gams.

Tuo tar­pu ŠMM tei­gia, kad jau nuo sau­sio 1 die­nos pir­mą kar­tą po še­še­rių me­tų per­trau­kos yra pa­di­din­ti vi­sų ma­žiau­siai už­dir­ban­čių pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mai. Jiems kel­ti 2016 m. biu­dže­te pa­pil­do­mai skir­ta 10 mln. eu­rų.

ŠMM par­en­gė ir Vy­riau­sy­bei pa­tei­kė pe­da­go­gų al­gų di­di­ni­mo pen­ke­rių me­tų pla­ną. Pla­nuo­ja­ma, kad iki 2021 me­tų pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mas vi­du­ti­niš­kai di­dė­tų 25 pro­cen­tais, pa­ly­gin­ti su dar­bo už­mo­kes­čiu, gau­tu iki 2016 m. rug­sė­jo 1 d., o iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų dar­bo už­mo­kes­tis di­dė­tų dar pa­pil­do­mai 45 pro­cen­tais.

Ne­ga­na to, pra­ėju­siais me­tais ša­lies sa­vi­val­dy­bės grą­ži­no į vals­ty­bės biu­dže­tą 112 tūkst. eu­rų, skir­tų iš­mo­koms pen­si­nio am­žiaus pe­da­go­gams, no­rin­tiems iš­ei­ti į už­tar­nau­tą poil­sį. Iš vi­so šia­me fon­de per­nai bu­vo 1,7 mln. eu­rų, o šie­met jis pa­di­din­tas 1,5 mln. eu­rų, iki 3,2 mln. eu­rų.