Mokys socialdemokratus žvejoti
So­cial­de­mo­krai pra­de­da kel­ti kan­di­da­tus į par­ti­jos pir­mi­nin­kus. Vie­nas pir­mų­jų ga­li­mą ly­de­rį – 37-erių tei­si­nin­ką, bu­vu­sį Sei­mo na­rį Man­tą Va­raš­ką, pa­siū­lė Kaz­lų Rū­dos sky­rius.

Po pra­lai­mė­ji­mo Sei­mo rin­ki­muo­se So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) ap­sisp­ren­dė sa­vo vai­ri­nin­ką rink­ti tie­sio­giai. Pa­gal nau­ją­ją tvar­ką kan­di­da­tai į LSDP pir­mi­nin­kus ga­li bū­ti ke­lia­mi ne anks­čiau kaip 6 mė­ne­siai ir ne vė­liau kaip 3 mė­ne­siai iki at­as­kai­ti­nio rin­ki­mi­nio par­ti­jos su­va­žia­vi­mo, ku­ris nu­ma­ty­tas at­ei­nan­čių me­tų ge­gu­žės 6 die­ną. Su­va­žia­vi­me iš­rink­ta­sis pir­mi­nin­kas bus pa­tvir­tin­tas.

Tu­ri idėjų

„Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt M. Va­raš­ka sa­kė ma­nan­tis, kad LSDP va­do­vau­ti tu­ri toks žmo­gus, „ku­ris steng­tų­si dėl vi­sos par­ti­jos, ne­įsi­pai­nio­tų į kaž­ko­kias smul­kias pri­klau­so­my­bes, kaž­ko­kius gi­mi­niz­mus, fa­vo­ri­tiz­mus, pro­tek­cio­niz­mus, ku­ris siek­tų re­zul­ta­tų ne dėl sa­vęs ir ši­tų rin­ki­mų ne­da­ry­tų sa­vo as­me­ny­bės kul­tu“. Be to, va­do­vas tu­ri at­ei­ti su nau­jo­mis idė­jo­mis. At­ei­ties ma­ty­mą, lau­kian­čius dar­bus tiek vals­ty­bės mas­tu, tiek par­ti­jos vi­du­je M. Va­raš­ka pa­sa­ko­jo pri­sta­tęs Kaz­lų Rū­dos sky­riaus bi­čiu­liams. „Ma­no siū­ly­mai dau­giau nu­kreip­ti į at­ei­tį, mo­der­nūs, įgy­ven­di­na­mi per ar­ti­miau­sius 10–15 me­tų. Jie su­si­ję ne su žu­vų da­li­ji­mu, o su žmo­nių mo­ky­mų, kaip meš­ke­rio­ti ir bū­ti sa­va­ran­kiš­kais“, – tei­gė M. Va­raš­ka, LSDP na­riu ta­pęs prieš tre­jus me­tus.

LSDP pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas por­ta­lui sa­kė, kad kan­di­da­tų į par­ti­jos pir­mi­nin­kus kė­li­mo pro­ce­dū­ra pa­ju­dės po Nau­jų­jų me­tų. LSDP sky­riai, ku­rių yra 60, kan­di­da­tus tu­ri pa­teik­ti iki va­sa­rio 6 die­nos. „Kol kas nie­ko kon­kre­tes­nio pa­sa­ky­ti ne­ga­liu. Su­for­mu­luo­tas vie­nas griež­tas rei­ka­la­vi­mas – siū­ly­ti ga­li­ma tik vie­ną kan­di­da­tą. Kiek gir­dė­jau, kol kas tik par­ti­jos mo­te­rų or­ga­ni­za­ci­ja į pir­mi­nin­kus iš­kė­lė Vi­li­ją Blin­ke­vi­čiū­tę“, – sa­kė A. Sy­sas.

Nau­ja tvarka

Kel­ti kan­di­da­tus į par­ti­jos va­do­vus tu­ri LSDP sky­rių su­si­rin­ki­mai (kon­fe­ren­ci­jos) ar­ba ta­ry­bos, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­čių mo­te­rų są­jun­ga (LSDMS) ir Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­ti­nio jau­ni­mo są­jun­ga (LSDJS). Kan­di­da­tu į LSDP pir­mi­nin­kus ga­li bū­ti ke­lia­mas LSDP na­rys, tu­rin­tis 3 me­tų ne­per­trau­kia­mo par­ti­nio sta­žo. Kan­di­da­tu ne­ga­li bū­ti na­rys, pu­sę me­tų ne­mo­kan­tis na­rio mo­kes­čio ar­ba tu­rin­tis LSDP Sta­tu­to 14 straips­ny­je nu­ro­dy­tą ga­lio­jan­čią nuo­bau­dą, iš­sky­rus įspė­ji­mą. Sa­vo kan­di­da­tū­rą ga­li iš­kel­ti bet ku­ris LSDP na­rys, ati­tin­kan­tis šiuos rei­ka­la­vi­mus. Iš pa­siū­ly­tų kan­di­da­tū­rų sky­riaus ta­ry­ba, kon­fe­ren­ci­ja, LSDMS, LSDJS tu­ri tei­sę iš­kel­ti vie­ną kan­di­da­tą tik slap­tu bal­sa­vi­mu. Iš­kė­lus kan­di­da­tus, jiems yra ski­ria­mas vie­nas mė­nuo sa­vo prog­ra­mų pri­sta­ty­mui par­ti­jos na­riams.

Rin­ki­mai lai­ko­mi įvy­ku­siais, jei­gu juo­se da­ly­va­vo dau­giau kaip 1/3 par­ti­jos na­rių. Iš­rink­tu lai­ko­mas tas kan­di­da­tas, ku­ris su­rin­ko dau­giau­siai bal­sų, bet ne ma­žiau kaip treč­da­lį nuo bal­sa­vu­sių­jų par­ti­jos na­rių bal­sų. Jei rin­ki­mams bu­vo pa­siū­ly­ti vie­nas ar­ba du kan­di­da­tai, o nei vie­nas jų ne­su­rin­ko rei­kia­mų bal­sų skai­čiaus, ren­gia­mi nau­ji rin­ki­mai. Kan­di­da­tai siū­lo­mi iš nau­jo, bet jų iš­kė­li­mui yra ski­ria­mos ne dau­giau kaip dvi sa­vai­tės.

Jei rin­ki­mams bu­vo pa­siū­ly­ti dau­giau kaip du kan­di­da­tai, o nė vie­nas jų ne­su­rin­ko nu­sta­ty­to bal­sų skai­čiaus, ne vė­liau kaip po dvie­jų sa­vai­čių ren­gia­mas an­tras bal­sa­vi­mo tu­ras. Šiuo at­ve­ju į bal­sa­vi­mo biu­le­te­nius įra­šo­mi du pir­ma­ja­me bal­sa­vi­mo tu­re dau­giau­siai bal­sų su­rin­kę kan­di­da­tai, o iš­rink­tu lai­ko­mas as­muo, su­rin­kęs dau­giau bal­sų.