Mokyklose ir darželiuose tęsiasi neterminuotas streikas
An­tra­die­nį pe­da­go­gai pla­nuo­ja tęs­ti ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką, ku­rį pra­dė­jo pir­ma­die­nį ir ku­riuo sie­kia di­des­nių al­gų bei ki­tų pert­var­kų.

Pir­ma­die­nį į strei­ką bu­vo įsi­trau­ku­sios dau­giau kaip 230 bend­ro­jo ug­dy­mo, iki­mo­kyk­li­nio ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gų. Iš vi­so ša­ly­je yra dau­giau kaip 2300 to­kių įstai­gų, tad strei­kas apė­mė maž­daug de­šim­ta­da­lį jų.

Mo­ky­to­jai rei­ka­lau­ja, kad nuo rug­sė­jo bū­tų pra­dė­ta įgy­ven­din­ti al­gų kė­li­mo prog­ra­ma, be to, sie­kia, kad bū­tų at­si­sa­ky­ta per kri­zę įves­tų va­di­na­mų­jų at­ly­gi­ni­mų žirk­lių, ku­rios esą lei­džia švie­ti­mo dar­buo­to­jams už tą pa­tį dar­bą nu­sta­ty­ti ne­vie­no­dą at­ly­gį.

Bū­tent dėl pa­sta­ro­jo rei­ka­la­vi­mo strin­ga pe­da­go­gų ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vų de­ry­bos. Jam įgy­ven­din­ti rei­kia apie 18 mln. eu­rų, ku­rių Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja sis­te­mos vi­du­je sa­ko ne­ra­sian­ti, sa­vo ruo­žtu Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ir prem­je­ras ne­pri­ta­ria vals­ty­bės biu­dže­to per­žiū­rė­ji­mui.

Prof­są­jun­goms pir­ma­die­nį ne­su­si­ta­rus su Vy­riau­sy­bės at­sto­vais dėl strei­ko nu­trau­ki­mo, da­lis pe­da­go­gų ža­da tęs­ti strei­ką bent iki tre­čia­die­nio, kol vyks nau­jas de­ry­bų raun­das. Da­lis pe­da­go­gų pa­si­ry­žę strei­kuo­ti ir ke­lias sa­vai­tes, iki Sei­mo se­si­jos.

At­ly­gi­ni­mai mo­ky­to­jams šiek tiek di­din­ti nuo 2016 me­tų sau­sio.

Mi­nis­te­ri­jos skel­bia­mais Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, vi­du­ti­nis Lie­tu­vos mo­ky­to­jo at­ly­gi­ni­mas, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, sie­kia 823,4 eu­ro per mė­ne­sį. Ta­čiau treč­da­lis mo­ky­to­jų dir­ba ne­pil­nu krū­viu, apie de­šim­ta­da­lis vi­sų pe­da­go­gų tu­ri ma­žiau kaip de­vy­nias pa­mo­kas per sa­vai­tę.

Ga­li­my­bių di­din­ti at­ly­gi­ni­mus yra

Ga­li­my­bių di­din­ti at­ly­gi­ni­mus švie­ti­mo dar­buo­to­jams ga­li­ma ras­ti ir da­bar nu­ma­ty­ta­me švie­ti­mo biu­dže­te, sa­ko pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas Min­dau­gas Lin­gė.

„Pa­gal ga­li­my­bes rei­kia di­din­ti at­ly­gi­ni­mus, ir tų re­sur­sų ti­krai ga­li­ma įžvelg­ti ir da­bar­ti­nia­me švie­ti­mo sis­te­mos lė­šų bend­ram ka­ti­le, kaip efek­ty­viau tas iš­lai­das pa­nau­do­ti at­ly­gi­ni­mų kė­li­mui, čia ti­krai yra ir va­dy­bi­nių, ir or­ga­ni­za­ci­nių da­ly­kų klau­si­mas“, – in­ter­viu „Ži­nių ra­di­jui“ sa­kė M.Lin­gė.

Pa­sak jo, cik­lais be­si­kar­to­jan­tys mo­ky­to­jų strei­kai, yra tam ti­kras Vy­riau­sy­bės veik­los įver­ti­ni­mas.

Ta­čiau, anot M.Lin­gės, pre­zi­den­tė pa­brė­žia, kad vi­si ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai tu­ri bū­ti spren­džia­mi dia­lo­go su Vy­riau­sy­be ke­liu, o ke­lia­mi lū­kes­čiai dėl at­ly­gi­ni­mų, tu­ri ati­tik­ti vals­ty­bės ga­li­my­bes.

„Vals­ty­bės ga­li­my­bės yra ri­bo­tos, ir ne­rei­kė­tų su­si­fo­ku­suo­ti vien į tą gru­pę, ir po­li­ti­kams, ku­rie gar­siai rė­kia, ku­rie gar­siai šau­kia, ku­rie pa­grįs­tai gal­būt rei­ka­lau­ja ap­gin­ti sa­vo in­te­re­sus, bet vals­ty­bė­je tu­ri bū­ti su­ba­lan­suo­tas komp­lek­si­nis po­žiū­ris, yra ki­tų biu­dže­ti­nių įstai­gų, ku­rios tai­po­gi tu­ri gal net ryš­kes­nes si­tua­ci­jas, to­je pa­čio­je so­cia­li­nė­je sri­ty­je, pa­vyz­džiui, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai“, – kal­bė­jo pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas.