Mokyklose dirbs karjeros specialistai
Nuo 2017-ųjų drau­ge su mo­ky­to­jais, psi­cho­lo­gais, so­cia­li­niais pe­da­go­gais mo­kyk­lo­se vai­kus gy­ve­ni­mui ruo­šti tu­rė­tų ir kar­je­ros spe­cia­lis­tai.

Sie­kį jau nuo ki­tų me­tų su­da­ry­ti są­ly­gas ša­lies mo­kyk­lo­se įsi­dar­bin­ti kar­je­ros spe­cia­lis­tams iš­kė­lu­si Sei­mo na­rė Vin­cė Vai­de­vu­tė Mar­ge­vi­čie­nė pa­brė­žia, kad šie spe­cia­lis­tai pa­dės mo­ki­niams at­si­rink­ti, ko­kiam dar­bui kiek­vie­nas jų yra tin­ka­miau­sias ir ko­kias stu­di­jas ga­lė­tų rink­tis.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu ša­lies pro­fe­si­nės mo­kyk­los di­džiuo­da­mo­si pra­ne­ša, kad į jas sto­ja žmo­nės, jau tu­rin­tys ko­le­gi­jų ar net uni­ver­si­te­tų dip­lo­mus. Iš tie­sų šie fak­tai liu­di­ja, kad dip­lo­muo­ti žmo­nės ne­gau­na dar­bo, o tai yra ir pa­čios vals­ty­bės tra­ge­di­ja“, – tei­gė par­la­men­ta­rė. Ji pa­brė­žė, kad rei­kė­tų kuo grei­čiau įdar­bin­ti kar­je­ros spe­cia­lis­tus, ir jie tu­rė­tų jau­niems žmo­nėms pa­dė­ti pa­si­rink­ti tai, kas jiems ge­riau­sia ir ko la­biau­siai rei­kia vals­ty­bės ge­ro­vei.

Grei­ti­na­mas procesas

V. V. Mar­ge­vi­čie­nė LŽ sa­kė, kad apie kar­je­ros spe­cia­lis­tų, ku­rių pa­skir­tis pa­dė­ti mo­ki­niui pa­žin­ti sa­ve ir pa­si­rink­ti tin­ka­miau­sią spe­cia­ly­bę, po­rei­kį Lie­tu­vo­je kal­ba­ma dau­gy­bę me­tų. 2010-ai­siais Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tras (LMNŠC), vyk­dy­da­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mą 55 mln. ver­tės pro­jek­tą, par­en­gė 1688 kar­je­ros spe­cia­lis­tus. „Tu­rint to­kį spe­cia­lis­tų po­ten­cia­lą bu­vo nu­tar­ta kur­ti įsta­ty­mų ba­zę kar­je­ros spe­cia­lis­tams įdar­bin­ti ir ieš­ko­ti lė­šų jų dar­bui ap­mo­kė­ti“, – tei­gė par­la­men­ta­rė. Pla­nuo­ta, kad šie spe­cia­lis­tai ša­lies mo­kyk­lo­se pra­dė­tų dirb­ti nuo 2018-ųjų. „Ta­čiau taip il­gai lauk­da­mi, ne­slūgs­tant emig­ra­ci­jai, ga­li­me su­si­dur­ti su fak­tu, kad ne­tru­kus vi­sai ne­be­tu­rė­si­me ką mo­ky­ti“, – sa­kė V. V. Mar­ge­vi­če­nė. To­dėl nu­spręs­ta ini­ci­juo­ti Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­są, pa­gal ku­rią kar­je­ros spe­cia­lis­to par­ei­gy­bė at­si­ras­tų jau nuo 2017 me­tų.

Par­la­men­ta­rė pa­brė­žė, kad to­kiai įsta­ty­mo pa­tai­sai pri­ta­rė Sei­mo ko­mi­te­tai ir Vy­riau­sy­bė, lau­kia­ma par­la­men­to spren­di­mo. Tuo­met Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja bū­tų įpa­rei­go­ta par­eng­ti kar­je­ros spe­cia­lis­tų dar­bo me­to­di­ką bei aps­kai­čiuo­ti, kiek rei­kė­tų lė­šų to­kiems spe­cia­lis­tams mo­kyk­lo­se iš­lai­ky­ti. „Dar vi­sai ne­se­niai Lie­tu­vo­je bu­vo 1500 mo­kyk­lų, da­bar jų be­tu­ri­me tik kiek dau­giau nei 800. Ne­abe­jo­ju, kad joms vi­soms bū­tų nau­din­ga tu­rė­ti po kar­je­ros spe­cia­lis­tą“, – įsi­ti­ki­nu­si V. V. Mar­ge­vi­čie­nė.

Dir­ba iš idėjos

LMNŠC Ug­dy­mo kar­je­ros sky­riaus me­to­di­nin­kė Jo­lan­ta Za­bo­rie­nė LŽ pri­pa­ži­no, kad pro­fe­si­nis orien­ta­vi­mas mū­sų ša­ly­je nė­ra tin­ka­mai iš­plė­to­tas. LMNŠC par­eng­ti kar­je­ros spe­cia­lis­tai pa­pras­tai ir to­liau dir­ba mo­ky­to­jais, mo­kyk­lų psi­cho­lo­gais, so­cia­li­niais pe­da­go­gais, o gre­ta sa­vo tie­sio­gi­nio dar­bo pa­ta­ria mo­ki­niams, ko­kią pro­fe­si­ją jie ga­lė­tų pa­si­rink­ti. „Ta­čiau kar­je­ros spe­cia­lis­to dar­bas ti­krai ne­tu­rė­tų bū­ti at­si­tik­ti­nė veik­la, tad įtvir­ti­nus šią par­ei­gy­bę spe­cia­lis­tai ga­lė­tų de­ra­mai pa­nau­do­ti gau­tas ži­nias ir su­teik­ti ne­abe­jo­ti­nos nau­dos mo­ki­niams, jų šei­moms ir mū­sų vals­ty­bei“, – įsi­ti­ki­nu­si pe­da­go­gė.

Vil­niaus Žir­mū­nų gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Ed­mun­das Gri­ga­liū­nas pa­sa­ko­jo, kad kar­je­ros spe­cia­lis­to kva­li­fi­ka­ci­ją yra įgi­ju­sios dvi šios gim­na­zi­jos spe­cia­lis­tės. „Jos mo­kyk­lo­je su­kū­rė pro­fe­si­nio orien­ta­vi­mo sis­te­mą, tad anks­čiau bu­vu­si sti­chiš­ka veik­la da­bar vyk­do­ma pla­nuo­tai“, – pa­brė­žė mo­kyk­los va­do­vas. Jis tei­gė, kad kar­je­ros spe­cia­lis­čių dar­bą at­lie­kan­čios pe­da­go­gės už jį kol kas gau­na tik sim­bo­li­nį at­ly­gį. „Kar­je­ros spe­cia­lis­tai mo­kyk­lo­se la­bai rei­ka­lin­gi“, – pa­ti­ki­no E. Gri­ga­liū­nas.

Kar­je­ros spe­cia­lis­to dar­bą gre­ta tie­sio­gi­nių par­ei­gų Vil­niaus Žvė­ry­no gim­na­zi­jo­je at­lie­kan­ti Lai­ma Jan­kaus­kie­nė LŽ tei­gė or­ga­ni­zuo­jan­ti su­si­ti­ki­mus su įvai­rių spe­cia­ly­bių at­sto­vais, ren­gian­ti gim­na­zis­tų iš­vy­kas į įvai­rias įstai­gas bei įmo­nes. Taip pat gim­na­zis­tai ga­li bū­ti in­di­vi­dua­liai kon­sul­tuo­ja­mi ar­ba rink­tis sa­vęs pa­ži­ni­mo, kar­je­ros pla­na­vi­mo už­siė­mi­mus. „Su gim­na­zis­tais jau lan­kė­mės įvai­riau­sio­se įmo­nė­se ir ins­ti­tu­ci­jo­se, kul­tū­ros ir moks­lo įstai­go­se, o šiuo me­tu ieš­kau ve­te­ri­na­ri­jos kli­ni­kos, ku­ri pri­im­tų šia sri­ti­mi be­si­do­min­čius moks­lei­vius“, – pa­sa­ko­jo pe­da­go­gė. Ji pa­brė­žė, kad or­ga­ni­za­ci­nį kar­je­ros spe­cia­lis­to dar­bą at­lie­ka po dar­bo va­lan­dų. „Ta­čiau tai da­rau, nes ma­tau šio dar­bo pra­smę“, – sa­kė L. Jan­kaus­kie­nė.