Mokyklos stadioną išmainė į paslaugas
Sta­ty­bų tech­ni­kos aikš­te­le se­niai vir­tęs Vil­niaus „Vil­nies“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­dio­nas per­pil­dė moks­lei­vių tė­vų kan­try­bės tau­rę - ug­dy­mo įstai­gos va­do­vė, ne­pa­si­ta­ru­si nei su jais, nei su sos­ti­nės val­džios at­sto­vais, jau tre­jus me­tus jį nuo­mo­ja pri­va­čiai bend­ro­vei. Tuo me­tu moks­lei­viai pri­vers­ti spor­tuo­ti sa­lė­je ar­ba... gat­vė­je.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to Švie­ti­mo sky­riaus spe­cia­lis­tai tei­gia apie šį keis­tą bend­ro­vės ir mo­kyk­los be­veik tre­jus me­tus vyks­tan­tį "bend­ra­dar­bia­vi­mą" iki šiol nie­ko ne­ži­no­ję ir va­di­na pre­ce­den­to ne­tu­rin­čiu at­ve­ju. Mo­kyk­los di­rek­to­rė Vio­le­ta Še­die­nė ti­ki­na, kad iš to nau­dos ga­vo vi­si. UAB “In­ži­ne­ri­niai tink­lai” už nuo­mą Vil­niaus „Vil­nies“ pa­grin­di­nei mo­kyk­lai at­sis­kai­ti­nė­jo ne vien pi­ni­gais: įren­gė ka­na­li­za­ci­ją, au­to­bu­sais ve­žio­jo mo­ki­nius ir mo­ky­to­jus.

Mo­ki­niai bė­gio­ja gatvėje

Apie pri­va­čios bend­ro­vės ir mo­kyk­los bend­ra­dar­bia­vi­mą "Lie­tu­vos ži­nioms" pa­pa­sa­ko­jo vie­no mo­ki­nio ma­ma. Ja­ni­na (var­das ir pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­mi) sa­kė, kad dau­ge­lio mo­ki­nių tė­vai ne­sup­ran­ta, ko­dėl ten, kur ga­lė­tų spor­tuo­ti jų vai­kai, sto­vi su­nkio­ji sta­ty­bų tech­ni­ka, o te­ri­to­ri­ja jau ke­le­rius me­tus apt­ver­ta tvo­ra.

„Da­bar vai­kai tu­ri spor­tuo­ti sa­lė­je, o bėg­ti kro­są pri­vers­ti - gat­vė­je. Di­rek­to­rė mums ne­paaiš­ki­na, ko­kiu pa­grin­du vi­sa tai vyk­do­ma. Prieš ke­le­rius me­tus vy­ku­sia­me su­si­rin­ki­me mo­kyk­los va­do­vė tvir­ti­no, esą tą sta­dio­ną tuoj su­tvar­kys ir vai­kai ga­lės spor­tuo­ti. Ta­čiau sta­ty­bų tech­ni­ka ten sto­vi iki šiol“, – kal­bė­jo Ja­ni­na. Anot jos, mo­kyk­los di­rek­to­rė kas­met tik ža­da, kad nuo­ma ne­tru­kus pa­si­baigs, pa­ža­dais mai­ti­na ir mo­ky­to­jus, ir mo­ki­nius, ta­čiau nie­kas ne­si­kei­čia. „Ne­sup­ran­tu, kaip vals­ty­bi­nė­je mo­kyk­lo­je ga­li vyk­ti to­kie da­ly­kai. Vai­kų svei­ka­ta ug­dy­mo įstai­gos va­do­vy­bei, ma­tyt, vi­sai ne­rū­pi: jie bė­gio­ja gat­vė­je, o sta­ty­bų tech­ni­ka uži­ma spor­to aikš­te­lę“, - pik­ti­no­si mo­ki­nio ma­ma.

Mo­kyk­lai trū­ko pinigų

Mo­kyk­los di­rek­to­rė V. Še­die­nė LŽ pri­pa­ži­no, kad su van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lus bei su tuo su­si­ju­sius įren­gi­nius mon­tuo­jan­čia bend­ro­ve “In­ži­ne­ri­niai tink­lai” mo­kyk­la dėl skly­po nuo­mos yra pa­si­ra­šiu­si su­tar­tį. Esą taip pa­sielg­ti prieš tre­jus me­tus pri­ver­tė su mo­kyk­los fi­nan­sa­vi­mu su­si­ju­sios ap­lin­ky­bės.

V. Še­die­nė, pri­si­min­da­ma bend­ra­dar­bia­vi­mo su įmo­ne pra­džią, tei­gė, kad tuo lai­ku bend­ro­vė mo­kyk­los apy­lin­kė­se pra­dė­jo įren­gi­nė­ti nuo­te­kų tink­lus. Mo­kyk­los va­do­vės tei­gi­mu, tuo­met to­kios pat pa­slau­gos pri­rei­kė ir „Vil­nies“ pa­grin­di­nei mo­kyk­lai. Sos­ti­nės me­ri­jai tam ne­sky­rus lė­šų, bend­ro­vei bu­vo pa­siū­ly­ta bend­ra­dar­biau­ti. "Bend­ro­vė įren­gė ka­na­li­za­ci­ją (tai mo­kyk­lai bū­tų kai­na­vę 3,1 tūkst. eu­rų), at­li­ko mo­kyk­los fa­sa­do re­mon­tą, su­tvar­kė ša­li­gat­vį, mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams skir­da­vo au­to­bu­siu­kus. Taip pat į mo­kyk­los sąs­kai­tą bu­vo per­ves­ta 1,4 tūkst. eu­rų. To­kią pat su­mą bend­ro­vė tu­ri per­ves­ti dar kar­tą“, - su­tar­ties su UAB "In­ži­ne­ri­niai tink­lai" de­ta­les var­di­jo ug­dy­mo įstai­gos va­do­vė.

V. Še­die­nės tei­gi­mu, su bend­ro­vės va­do­vy­be su­si­tar­ta, kad įmo­nė, per­duo­da­ma aikš­ty­ną mo­kyk­lai, jį su­tvar­kys. Mo­kyk­los va­do­vė taip pat pa­tiks­li­no, kad nuo­mo­ti spor­to aikš­te­lę pra­dė­ta 2012 me­tais, o ati­tin­ka­ma su­tar­tis su bend­ro­ve bai­gė ga­lio­ti šių me­tų lie­pą, ta­čiau "In­ži­ne­ri­nių tink­lų" pra­šy­mu bu­vo pra­tęs­ta iki spa­lio.

„Ten, kur yra aikš­te­lė, anks­čiau bu­vo pie­va, ap­leis­tas sta­dio­nas. Sa­vi­val­dy­bė vis ža­dė­jo, kad duos pi­ni­gų vis­kam su­tvar­ky­ti. Jau bu­vo­me net kon­kur­są su­ren­gę, aps­kai­čia­vę, kiek lė­šų rei­kė­tų, ta­čiau fi­nan­sa­vi­mas bu­vo nu­trauk­tas“, - mo­ty­vus iš­nuo­mo­ti skly­pą pri­va­čiai bend­ro­vei aiš­ki­no V. Še­die­nė. Ji taip pat pri­dū­rė, esą jei sta­dio­nas bū­tų bu­vęs su­tvar­ky­tas anks­čiau, spren­di­mo jo nuo­mo­ti ji ne­bū­tų pri­ėmu­si.

El­gė­si tar­si bū­tų savininkė

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to Švie­ti­mo sky­riaus Iki­mo­kyk­li­nio ir pra­di­nio ug­dy­mo pos­ky­rio ve­dė­ja Kris­ti­na Ci­buls­ky­tė "Lie­tu­vos ži­nioms" sa­kė, kad spor­to aikš­te­lės nuo­ma sta­ty­bų bend­ro­vei – pre­ce­den­to ne­tu­rin­tis at­ve­jis. „Kal­bė­jo­me su di­rek­to­re, dėl šio at­ve­jo ini­ci­juo­si­me pa­ti­kri­ni­mą, nes tai - ne­to­le­ruo­ja­ma. Mo­kyk­los di­rek­to­rės spren­di­mas mums bu­vo nau­jie­na“, - tvir­ti­no ji. Sos­ti­nės me­ri­jos val­di­nin­kė pa­brė­žė, kad nors mo­kyk­los va­do­vė gal­būt tu­rė­jo ir ge­rų no­rų, ne ji pa­ti, o sa­vi­val­dy­bė yra įstai­gos stei­gė­ja. „Sup­ran­tu, kad vi­sa tai ga­lė­jo bū­ti da­ro­ma dėl kil­nių tiks­lų, sie­kiant spręs­ti ūki­nes prob­le­mas. Ta­čiau tai tu­ri bū­ti su­de­rin­ta su sa­vi­val­dy­be“, - ak­cen­ta­vo K. Ci­buls­ky­tė.

Be­je, mo­kyk­los va­do­vė, kal­bė­da­ma su LŽ, iš pra­džių ti­ki­no, kad sa­vo veiks­mus de­ri­no su mies­to sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tais. „Kai sa­vi­val­dy­bės klau­sė­me, ar duos 11 tūkst. li­tų nuo­te­kų sis­te­mai įreng­ti, bu­vo pa­sa­ky­ta "ne". Tad su me­ri­jos ži­nia su­tei­kė­me plo­te­lį bend­ro­vei“, – iš pra­džių aiš­ki­no V. Še­die­nė. Ta­čiau vė­liau su­si­sie­kus su mo­kyk­los va­do­ve ji pri­si­pa­ži­no, kad vis­kas bu­vo kiek ki­taip, - esą sa­vi­val­dy­bės lei­di­mas nuo­mo­ti mo­kyk­los skly­pą vis dėl­to ne­bu­vo gau­tas. „Ga­li­te ra­šy­ti, kad sa­va­va­liš­kai (iš­nuo­mo­jau). Sa­vi­val­dy­bė bu­vo in­for­muo­ta, bet ji lei­di­mo ne­da­vė. Ta­čiau ir ne­užd­rau­dė... Vi­si no­rė­jo, kad bū­tų ge­rai. Bet lei­di­mą tu­rė­jo­me gau­ti ar bent jau su­de­rin­ti“, – pri­pa­ži­no di­rek­to­rė.

Jos tei­gi­mu, fi­zi­nio la­vi­ni­mo pa­mo­kos šiuo me­tu vyks­ta spor­to sa­lė­je, tad bė­dos dėl sta­dio­no nė­ra. „E­su pri­trenk­ta, kad žmo­nėms vis ne­ge­rai... At­ro­do, kad mo­kyk­la vi­sa­pu­siš­kai ap­rū­pin­ta“, - ste­bė­jo­si mo­kyk­los va­do­vė.

Ža­da vis­ką sutvarkyti

UAB “In­ži­ne­ri­niai tink­lai” sta­ty­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Švil­pa LŽ pa­tvir­ti­no, kad dėl spor­to aikš­te­lės nuo­mos bu­vo su­si­tar­ta su mo­kyk­los va­do­vy­be. „Ne­ži­nau, ar tą vie­tą ga­li­ma va­din­ti sta­dio­nu. Mums rei­kė­jo vie­tos įkur­ti aikš­te­lę, ne­to­lie­se vyk­dė­me dar­bus. Ap­sit­vė­rė­me ga­vę lei­di­mą, man re­gis, tiek mo­kyk­los, tiek sa­vi­val­dy­bės. Ta­čiau mo­kyk­los va­do­vės žo­dis bu­vo le­mia­mas, tad pa­si­ra­šė­me su­tar­tį“, - pri­si­mi­nė M. Švil­pa.

Jis taip pat pa­tvir­ti­no, kad mo­kyk­lai mai­nais už nuo­mą jie įren­gė nuo­te­kų sis­te­mą, o kai pri­reik­da­vo, skir­da­vo trans­por­tą. „Taip pat mo­kyk­lą par­emia­me pi­ni­gais, su­da­rė­me par­amos su­tar­tį. Spa­lį su­tar­ties ga­lio­ji­mas baig­sis, tad iš­si­kraus­ty­si­me, tą aikš­te­lę pa­lik­si­me ge­res­nės būk­lės nei prieš dar­bų pra­džią“, - ža­dė­jo UAB “In­ži­ne­ri­niai tink­lai” di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.