Mokyklos atestatą suklastojęs D. Mažintas šio žingsnio nesigaili
Bu­vęs kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tras Da­rius Ma­žin­tas sa­ko ne­si­gai­lin­tis to, kad sto­jo į aukš­tą­ją mo­kyk­lą ne­tu­rė­da­mas bran­dos at­es­ta­to. In­ter­viu del­fi.lt pia­nis­tas tei­gė moks­lus ap­lei­dęs tam, kad ga­lė­tų to­bu­lė­ti for­te­pi­jo­no sri­ty­je.

„Vi­du­ri­nis iš­si­la­vi­ni­mas ne­bū­ti­nai su­tei­kia ži­nių. Vis­kas pri­klau­so nuo žmo­gaus. Aš mo­kiau­si taip, kaip man to rei­kė­jo, pa­si­rin­kau sa­vo ke­lią. Su­tin­ku, kad yra tam ti­kros tai­syk­lės, tvar­ka yra to­kia, ko­kia yra, ne­agi­tuo­ju ki­tų elg­tis taip, kaip aš, ta­čiau man ti­krai nė­ra gė­da dėl sa­vo spren­di­mo. Kiek­vie­nas mes gy­ve­ni­me da­ro­me klai­das, ir tam ti­krų da­ly­kų aš da­bar gal­būt ne­da­ry­čiau, ta­čiau pa­tir­tis at­ei­na su lai­ku, ku­rio at­gal ne­sug­rą­žin­si. Aš ne­si­gai­liu dėl nie­ko. Dėl ko man tu­rė­tų bū­ti gė­da? Kad bai­giau Mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­ją, kad tu­riu ke­tu­ris dip­lo­mus, kad sa­vo pro­fe­si­nė­je sfe­ro­je pa­sie­kiau ga­nė­ti­nai aukš­tų įver­ti­ni­mų? Po­pie­rius ne­pa­ro­do žmo­gaus ži­nių“, – įsi­ti­ki­nęs D.Ma­žin­tas.

Jis tei­gė bu­vęs maiš­tin­gas mo­ki­nys, o be­si­mo­ky­da­mas M.K.Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­lo­je jau­tė­si ver­gu, nes, tu­rė­da­mi mo­ky­tis kaip ir vi­si vai­kai, mo­kyk­los moks­lei­viai vė­liau tu­rė­da­vo an­tra tiek lai­ko pra­leis­ti be­si­mo­ky­da­mi sa­vo spe­cia­ly­bės da­ly­kų.

„Aš tie­siog ne­spė­jau vis­ko ap­rėp­ti. Aiš­ku, ga­li­ma bū­tų prieš­ta­rau­ti – ki­ti tai spė­ja. Ta­čiau ga­liu pa­ste­bė­ti, kad tie ki­ti tur­būt ir ne­pa­si­rin­ko mu­zi­ko spe­cia­ly­bės. Dau­gy­bė ma­no bend­ra­kur­sių, stu­den­tų, su ku­riais mo­kiau­si, pa­kei­tė sa­vo pro­fi­lį“, – kal­bė­jo D.Ma­žin­tas.

Bu­vęs vi­ce­mi­nis­tras tei­gė ne­su­si­mąs­tęs apie tai, kad jo pra­ei­ties spren­di­mai su­kels to­kį skan­da­lą ir prieš tap­da­mas vi­ce­mi­nis­tru apie tai nė ne­gal­vo­jo.

D.Ma­žin­tui ei­nant vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas jo ku­ruo­ta Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba sky­rė 40 tūkst. li­tų po­li­ti­ko įkur­tos vie­šo­sios įstai­gos „Cul­tu­re li­ve“ pro­jek­tams. D.Ma­žin­tas šią įstai­gą pa­li­ko prieš tap­da­mas vi­ce­mi­nis­tru, o 2013-ųjų lap­kri­čio 25 die­ną iš jos pa­si­trau­kė ir vi­ce­mi­nis­tro žmo­na, ra­šė dien­raš­tis „Lie­tu­vos ži­nios“.

Su­lau­kęs prie­kaiš­tų dėl gal­būt su­pai­nio­tų in­te­re­sų, D.Ma­žin­tas at­sis­ta­ty­di­no. Iš kar­to po to Sei­mo na­rys kon­ser­va­to­rius Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis pa­vie­ši­no ki­tą D.Ma­žin­tui ne­pa­lan­kią in­for­ma­ci­ją dėl su­klas­to­to vi­du­ri­nės mo­kyk­los bai­gi­mo at­es­ta­to.

Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je pra­dė­jus ty­ri­mą pa­aiš­kė­jo, kad D.Ma­žin­tas nie­ka­da ne­si­mo­kė Vil­niaus „San­ta­ros“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, nors šios mo­ky­mo įstai­gos at­es­ta­tą pa­tei­kė sto­da­mas į Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­ją. Aka­de­mi­jo­je D.Ma­žin­tas bai­gė ba­ka­lau­ro, ma­gis­tro ir as­pi­ran­tū­ros stu­di­jas, įgi­jo li­cen­cia­to laips­nį.