Mokslus pabaigusiems žada leisti likti Lietuvoje
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja siū­lo plės­ti ga­li­my­bes gau­ti lei­di­mą lai­ki­nai gy­ven­ti Lie­tu­vo­je – jei bū­tų pri­tar­ta pa­tai­soms, ša­ly­je de­vy­nis mė­ne­sius ga­lė­tų gy­ven­ti stu­di­jas ar moks­li­nius ty­ri­mus čia vyk­dę už­sie­nie­čiai. Pa­gal pa­tai­sas, ku­rias tre­čia­die­nį nu­ma­to svars­ty­ti Vy­riau­sy­bė, stu­di­jas, moks­li­nius ty­ri­mus ar eks­pe­ri­men­ti­nės plė­tros dar­bus Lie­tu­vo­je bai­gę už­sie­nie­čiai ga­lė­tų ša­ly­je lik­ti tam, kad ieš­ko­tų­si dar­bo ar­ba pra­dė­tų veik­lą kaip sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tys as­me­nys.

„Šiuo tikslu siūloma įtvirtinti naują leidimo laikinai gyventi keitimo pagrindą“, – sako ministerija.

Taip pat numatoma nustatyti palankesnes sąlygas leidimui nuolat gyventi, kai užsienietis turėjo leidimą laikinai gyventi studijų pagrindu ir Lietuvoje baigė studijas bei įgijo aukštojo mokslo kvalifikaciją. Skaičiuojant užsieniečio pragyventą Lietuvoje laikotarpį, būtų įskaičiuojamas visas studijų pagrindu pragyventas laikotarpis, o ne pusė laiko, kaip yra šiuo metu.

„Šiems Lietuvos Respublikoje įgijusiems kvalifikaciją užsieniečiams būtų sudarytos palankesnės sąlygos pasilikti Lietuvos Respublikoje, o tai galėtų prisidėti prie aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūkumo darbo rinkoje problemos sprendimo“, – aiškina VRM.

Pataisos parengtos perkeliant Europos Sąjungos direktyvą. Visgi į Lietuvos teisę siūloma neperkelti nuostatų dėl paprastesnio auklių atvykimo į Lietuvą.

„Pažymėtina, kad Au pair auklių veikla (kai asmuo atlieka kasdienę namų ruošą, prižiūri vaikus, ir už tai gauna apgyvendinimą, išlaikymą, kišenpinigius ir galimybę lankyti kalbos kursus) labiau sietina su nekvalifikuota darbo veikla nei studijomis. Užsieniečiai, atvykstantys Au pair programos tikslu, neprisidėtų prie Lietuvos Respublikos tarptautinio konkurencingumo pritraukiant kvalifikuotus darbuotojus didinimo“, – teigia ministerija.