Mokslininkų algų didinimas – tarsi miražas
Ry­toj Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je ke­ti­na­ma pri­tar­ti Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) per­nai par­eng­toms Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­tai­soms, pa­gal ku­rias nu­ma­to­ma di­din­ti al­gas moks­li­nin­kams. Tuo pat me­tu Sei­me bran­di­na­ma min­tis jų dar­bo už­mo­kes­tį reg­la­men­tuo­ti ki­tu įsta­ty­mu.

Po­li­ti­kai jau nuo pra­ėju­sių me­tų ren­gia­si di­din­ti moks­li­nin­kams at­ly­gi­ni­mus. Šie pri­me­na, kad pa­na­ši ini­cia­ty­va bu­vo ke­lia­ma prieš be­veik de­šimt­me­tį, bet moks­li­nin­kų al­gos taip ir li­ko vie­nos ma­žiau­sių ša­ly­je.

At­kurs pro­fe­si­jos prestižą

Per­nai va­sa­rą ŠMM, o rug­sė­jį ir 38 anks­tes­nės ka­den­ci­jos Sei­mo na­riai ini­ci­ja­vo Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­tai­sas. Jo­se nu­ma­to­ma, kad vals­ty­bi­niuo­se moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tuo­se dir­ban­čių moks­li­nin­kų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo są­ly­gos bū­tų reg­la­men­tuo­ja­mos ne Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu tvir­ti­na­ma­me ap­ra­še, o pa­čia­me Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me, nu­sta­tant tar­ny­bi­nių at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tus. Taip pat pa­siū­ly­ta nu­brėž­ti apa­ti­nę al­gų ri­bą. Pa­gal Vy­riau­sy­bės svars­to­mą pro­jek­tą, ji vi­siems moks­li­nin­kams tu­rė­tų bū­ti vie­no­da – 703,4 eu­ro. To­dėl moks­lo dar­buo­to­jų ir ty­rė­jų apa­ti­nė at­ly­gi­ni­mų ri­ba di­dė­tų 50 proc., vy­res­nių­jų moks­lo dar­buo­to­jų – 27 proc., o moks­li­nių se­kre­to­rių – 8 pro­cen­tais.

Kaip nu­ma­to moks­lo ins­ti­tu­tų ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka, vir­šu­ti­nė moks­lo dar­buo­to­jų par­ei­gi­nio at­ly­gi­ni­mo ri­ba – 859,1 eu­ro, o vy­res­nių­jų moks­lo dar­buo­to­jų – iki 1128,9 eu­ro už eta­tą. At­siž­vel­giant į tai, ko­kios yra ins­ti­tu­ci­jos fi­nan­si­nės ga­li­my­bės, moks­li­nin­kams ga­li bū­ti mo­ka­ma iki 300 proc. par­ei­gi­nės al­gos.

Vik­to­ri­ja Šei­na-Va­si­liaus­kie­nė: „Bū­ta ne vie­no pa­siū­ly­mo di­din­ti moks­li­nin­kų at­ly­gi­ni­mus. Ta­čiau tam rei­kia rea­lių lė­šų, o jų skir­ti ven­gia­ma.“

ŠMM pa­brė­žia, kad di­di­nant dar­bo už­mo­kes­tį bus ga­li­ma at­kur­ti moks­li­nin­ko ir aukš­to­sios mo­kyk­los dės­ty­to­jo pro­fe­si­jos pres­ti­žą, su­do­min­ti jau­ni­mą moks­li­nin­ko ar ty­rė­jo pro­fe­si­ja. „Įs­ta­ty­mo pro­jek­tui įgy­ven­din­ti šie­met skir­ta 3,1 mln. eu­rų pa­pil­do­mų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų. Šios lė­šos įskai­čiuo­tos į moks­lo bei stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jų asig­na­vi­mus“, – pa­brė­žė švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė.

Gai­džio ašaros

Pra­ėju­siais me­tais Moks­lo ir stu­di­jų ste­bė­se­nos ir ana­li­zės cen­tro ana­li­ti­kai at­li­ko jau­nų dės­ty­to­jų bei ty­rė­jų at­ly­gi­ni­mų ir eta­tų ana­li­zę. Pa­aiš­kė­jo, kad moks­lo ty­rė­jų vi­du­ti­nė al­ga (ne­ats­kai­čius mo­kes­čių) 2015 me­tų spa­lį sie­kė nuo 568 iki 1809 eu­rų. Jau­nes­nie­ji moks­lo dar­buo­to­jai, tu­rin­tys vi­du­ti­niš­kai 0,61 eta­to, ga­vo 568 eu­rų (ne­ats­kai­čius mo­kes­čių), moks­lo dar­buo­to­jai (už 0,81 eta­to) – 849 eu­rų, vy­res­nie­ji moks­lo dar­buo­to­jai (už 0,9 eta­to) – 1207 eu­rų, o vy­riau­sie­ji moks­lo dar­buo­to­jai (už 0,93 eta­to) – 1809 eu­rų at­ly­gį.

Cen­tro ana­li­ti­kų skai­čia­vi­mais, moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tų, uni­ver­si­te­tų ir ko­le­gi­jų 25–29 me­tų ty­rė­jai bei dės­ty­to­jai už­dir­bo vi­du­ti­niš­kai 513 eu­rų, o 30–34 me­tų ty­rė­jai ir dės­ty­to­jai – vi­du­ti­niš­kai 678 eu­rus.

Moks­li­nius ty­ri­mus at­lie­kan­čių moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų al­gos ne­bu­vo ke­lia­mos nuo 2008-ųjų. „Šie­met vals­ty­bei sky­rus 3 mln. eu­rų pa­pil­do­mų asig­na­vi­mų, moks­li­nin­kų at­ly­gi­ni­mai pa­di­din­ti maž­daug 10 pro­cen­tų. Ta­čiau jie vis dar la­bai men­ki, o skir­ti dau­giau lė­šų ne­nu­ma­to­ma“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos ins­ti­tu­to Nau­jo­sios li­te­ra­tū­ros sky­riaus jau­nes­nio­ji moks­lo dar­buo­to­ja dr. Vik­to­ri­ja Šei­na-Va­si­liaus­kie­nė.

Vis dar vien pažadai

Pa­sak V. Šei­nos-Va­si­liaus­kie­nės, bū­ta ne vie­no pa­siū­ly­mo di­din­ti moks­li­nin­kams al­gas. Ta­čiau tam rei­kia rea­lių lė­šų, o jų ieš­ko­ti ven­gia­ma. „Ins­ti­tu­tai ne­tu­ri iš ko mo­kė­ti di­des­nių at­ly­gi­ni­mų“, – pa­brė­žė moks­li­nin­kė. Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad ne­se­niai pa­skelb­ta­me Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­ne nu­ma­ty­ta, jog moks­li­nin­kų ir dės­ty­to­jų at­ly­gi­ni­mai bus di­di­na­mi tik 2018 me­tų an­trą­jį ket­vir­tį.

Lie­tu­vos moks­li­nin­kų są­jun­gos ta­ry­bos na­rys pro­fe­so­rius Bro­nis­lo­vas Kiau­la­kys „Lie­tu­vos ži­nioms“ pri­mi­nė, kad pa­gal 2008-ai­siais pa­tvir­tin­tą Moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo 2009–2011 me­tų prog­ra­mą moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai iki 2011-ųjų tu­rė­jo bū­ti ke­lia­mi po 20 proc. kas­met. Tad 2011 me­tais moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis, pa­ly­gi­nant su 2008 me­tais, tu­rė­jo bū­ti be­veik 70 proc. di­des­nis. Ta­čiau pra­si­dė­ju­si eko­no­mi­kos kri­zė su­grio­vė šiuos pla­nus. „Moks­lo fi­nan­sa­vi­mas bu­vo dras­tiš­kai su­ma­žin­tas. Net žy­miau­si moks­li­nin­kai daž­nai dir­ba ne vi­su eta­tu, nes nė­ra pi­ni­gų jų dar­bui įver­tin­ti vi­su eta­tu“, – pa­žy­mė­jo pro­fe­so­rius.

Ap­ta­ri­mo objektas

Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to (ŠMK) pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša pri­pa­ži­no, kad da­bar­ti­nė pa­dė­tis ne­ten­ki­na ne tik moks­li­nin­kų. Par­la­men­ti­nio ŠMK va­do­vo nuo­mo­ne, ma­ži at­ly­gi­ni­mai ne­mo­ty­vuo­ja jau­nų ir ga­bių moks­li­nin­kų lik­ti Lie­tu­vo­je. To­dėl da­bar ta­ria­ma­si, kaip pa­ge­rin­ti pa­dė­tį. Ta­čiau kol kas esą ne­aiš­ku, ar tai bus da­ro­ma kei­čiant Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mą. „Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad dar­bo ap­mo­kė­ji­mo są­ly­gos ne­ga­li bū­ti tvir­ti­na­mos įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­mai­siais tei­sės ak­tais, tik – įsta­ty­mais. Da­bar jau abe­jo­ja­ma, ar to­kios nuo­sta­tos tu­rė­tų at­si­ras­ti Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­me. Svars­to­ma ga­li­my­bė moks­li­nin­kų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką įtei­sin­ti Biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mu. Bū­tent jo pa­tai­sos yra ren­gia­mos“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no E. Jo­vai­ša.

Anot ŠMK pir­mi­nin­ko, moks­li­nin­kų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo są­ly­gas įtrau­kus į Biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mą, vals­ty­bi­nių moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­tų moks­li­nin­kų al­gos tu­rė­tų di­dė­ti.