Mokslininkė: jokia Europos tauta nemažėja taip, kaip lietuviai
Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mas 2000-2013 me­tais bu­vo in­ten­sy­viau­sias Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), sa­ko De­mog­ra­fi­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­to di­rek­to­rė prof. Vla­da Stan­kū­nie­nė.

„Šį šimt­me­tį Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mas vy­ko spar­čiau­siais tem­pais tarp vi­sų ša­lių. Jau dve­ji me­tai, kai mū­sų ma­žiau kaip trys mi­li­jo­nai“, - Sei­me tre­čia­die­nį su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je de­mog­ra­fi­jos klau­si­mais sa­kė V.Stan­kū­nie­nė.

Pa­sak pro­fe­so­rės, Lie­tu­va pa­sta­rai­siais me­tais la­biau­siai ma­žė­jo dėl di­de­lės emig­ra­ci­jos. Kas­met ša­lis ne­tek­da­vo apie 30 tūkst. gy­ven­to­jų, treč­da­lio iš jų - dėl na­tū­ra­lios kai­tos, kai dau­giau žmo­nių mirš­ta nei gims­ta.

„Dėl ko mes ma­žė­ja­me - vi­sų pir­ma ma­žė­ja­me dėl la­bai di­de­lės mig­ra­ci­jos ir ne­igia­mo mig­ra­ci­jos ne­to“, - sa­kė De­mog­ra­fi­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­to va­do­vė.

Moks­li­nin­kė pa­žy­mė­jo, jog net ir op­ti­mis­tiš­kai prog­no­zuo­jant gims­ta­mu­mo dy­dį, gy­ve­ni­mo truk­mės il­gė­ji­mą, emig­ra­ci­jos sta­bi­li­za­vi­mą­si, Lie­tu­vo­je gy­ven­to­jų nuo­lat ma­žės ir nuo 2060 me­tų jų skai­čius bus ar­ti­mas 1,8 mi­li­jo­no.

„Prog­no­zės ypa­tin­gai liūd­nos mums, nors ten ir įdė­ta op­ti­mis­ti­nių prie­lai­dų. 2040 me­tais gy­ven­to­jų skai­čius bus ma­žiau nei du mi­li­jo­nai, o nuo 2060 me­tų nu­kren­ta iki 1,8 mln., ir tai esant op­ti­mis­ti­nėms prog­no­zėms“, - sa­kė V.Stan­kū­nie­nė.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2012 me­tais pra­džio­je Lie­tu­vo­je gy­ve­no dar kiek dau­giau nei 3 mln. žmo­nių, o 2013 me­tų pra­džio­je – 2,972 mln. žmo­nių. Šių me­tų spa­lio 1 die­nos duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je tuo me­tu bu­vo 2,927 mln. gy­ven­to­jų.

De­mo­ga­fi­nės sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, nuo Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čiaus ma­žė­ji­mo pra­džios – 1992 me­tais – ma­žė­ji­mo tem­pai svy­ruo­da­mi di­dė­jo iki 2010 me­tų ir tik pa­sta­rai­siais me­tais su­lė­tė­jo. Kaip tei­gia­ma De­mog­ra­fi­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­to par­eng­tas lei­di­nys, nors nuo 2010 me­tų pa­ge­rė­ji­mas aki­vaiz­dus, gy­ven­to­jų vis dar smar­kiai ma­žė­ja.