Moksleiviai iš Luhansko pažintį su Europa pradės Lietuvoje
Bir­že­lio 8 die­ną į Lie­tu­vą at­vyks­ta de­vy­nio­li­ka 14–17 me­tų am­žiaus moks­lei­vių iš Lu­hans­ko sri­ties – vie­no ne­ra­miau­sių Ry­tų Ukrai­nos re­gio­nų. 

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja pra­ne­ša, jog čia jie da­ly­vaus pra­kti­niuo­se sa­vai­tės truk­mės mo­ky­muo­se, kur pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, kri­ti­nio mąs­ty­mo, ly­de­rio sa­vy­bių, ki­tų emo­ci­nių-so­cia­li­nių įgū­džių bei bend­rų­jų kom­pe­ten­ci­jų už­siė­mi­mus jiems ren­gia ge­riau­si ša­lies ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo spe­cia­lis­tai. Šie moks­lei­viai – Lie­tu­vos ir Ukrai­nos vys­to­mo­jo bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­jek­to „Pa­ra­ma nuo konf­lik­to nu­ken­tė­ju­siems Ry­tų Ukrai­nos re­gio­nams švie­ti­mo sri­ty­je: Ke­ly­je į po­ky­čius“ da­ly­viai.

„Ži­nių apie tai, kas vyks­ta pa­sau­ly­je, ka­ro veiks­mų at­skir­tiems Lu­hans­ko sri­ties vai­kams la­bai trūks­ta. Mo­kyk­los, iš ku­rių at­vyks­ta vai­kai, iš­si­dės­tę va­di­na­mo­je „bu­fe­ri­nė­je zo­no­je“, ku­ri yra ne tik ypač stip­riai vei­kia­ma Ru­si­jos pro­pa­gan­dos, bet ne­re­tai ir ap­šau­do­ma“, – pa­sa­ko­ja ukrai­nie­čių vieš­na­gę Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­jan­čio Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cen­tro at­sto­vė Jo­lan­ta Mar­ke­vi­čie­nė. Pa­sak jos, di­de­lė da­lis šių vai­kų nie­ka­da ne­bu­vo iš­vy­kę nei už sa­vo sri­ties ri­bų, nei iš Ukrai­nos.

Prog­ra­mos me­tu jau­nie­ji ukrai­nie­čiai su­si­pa­žins su bend­raam­žiais Lie­tu­vo­je – Že­my­nos ir My­ko­lo Bir­žiš­kos gim­na­zi­jų moks­lei­viais, Lie­tu­vos moks­lei­vių są­jun­gos at­sto­vais, Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cen­tro lan­ky­to­jais. Pla­nuo­ja­mas su­si­ti­ki­mas su už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Li­nu Lin­ke­vi­čiu­mi, vyks eks­kur­si­ja Sei­mo rū­muo­se, bus ren­gia­mos edu­ka­ci­nės prog­ra­mos Vals­ty­bės pa­ži­ni­mo cen­tre prie Pre­zi­den­tū­ros bei Eu­ro­pos Par­la­men­to in­for­ma­ci­jos biu­re. Dau­ge­lio sve­čių pa­gei­da­vi­mu, pla­nuo­ja­mas su­si­ti­ki­mas su Pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te.

„Ra­šy­da­mi, apie tai, ką la­biau­siai no­rė­tų nu­veik­ti Lie­tu­vo­je, da­lis moks­lei­vių mi­nė­jo ne tik no­rą su­si­pa­žin­ti su bend­raam­žiais Lie­tu­vo­je, pa­ma­ty­ti Eu­ro­pą, ku­rio­je dar ne­te­ko bū­ti, bet taip pat iš­reiš­kė sa­vo su­si­ža­vė­ji­mą mū­sų ša­lies Pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te ir sva­jo­nę su ja su­si­tik­ti“, – pa­sa­ko­ja J. Mar­ke­vi­čie­nė.

Ši į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čių jau­nuo­lių iš ne­ra­mių Ry­tų Ukrai­nos re­gio­nų gru­pė – pir­mo­ji iš pen­kių pla­nuo­ja­mų. Dar dvi moks­lei­vių, taip pat dvi pe­da­go­gų gru­pės iš Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­čių Lie­tu­vo­je lan­ky­sis 2016 m. rug­sė­jo ir spa­lio mė­ne­siais.