Mokesčių prievaizdas ir teisiamas, ir ginamas
Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) va­do­vą Dai­no­rą Bra­daus­ką pri­slė­gęs įta­ri­mų še­šė­lis ga­li jam kai­nuo­ti pos­tą. Vie­ni po­li­ti­kai ra­gi­no ne­terš­ti ins­pek­ci­jos re­pu­ta­ci­jos ir trauk­tis pa­čiam, ki­ti pik­ti­no­si dirb­ti­nai pu­čia­mu bur­bu­lu.

Ket­vir­tį am­žiaus mo­kes­čių sis­te­mo­je dir­ban­tis D. Bra­daus­kas ga­li bū­ti pa­da­ręs ko­rup­ci­nio po­bū­džio tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą. Tre­čia­die­nio va­ka­rą ga­vu­si Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) raš­tą, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja su­sku­bo aiš­kin­tis, ar to­kie įta­ri­mai ga­li bū­ti rea­lūs. Kol vyks ty­ri­mas, 51 me­tų VMI vir­ši­nin­kas nuo par­ei­gų bus nu­ša­lin­tas. Kon­kre­čių de­ta­lių apie par­ei­gū­no nu­si­žen­gi­mą ne­atsk­lei­džia­ma. Pats D. Bra­daus­kas die­va­go­ja­si ne­ži­nąs, ko­kio­mis nuo­dė­mė­mis kal­ti­na­mas. Sa­vo tie­są šiuo me­tu ser­gan­tis va­do­vas ža­da iš­dės­ty­ti pir­ma­die­nį. STT iki­teis­mi­nio ty­ri­mo dėl VMI vir­ši­nin­ko veik­los nė­ra pra­dė­ju­si.

Ketvirtį amžiaus mokesčių sistemoje dirbantis Dainoras Bradauskas gali būti padaręs korupcinio pobūdžio tarnybinį nusižengimą.vmi.lt nuotrauka

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis va­kar sa­kė, kad STT pa­teik­ta me­džia­ga skir­ta tik tar­ny­bi­niam nau­do­ji­mui, bet už­si­mi­nė, kad VMI va­do­vas ga­lė­jo pa­da­ry­ti su vals­ty­bės tar­nau­to­jo ei­na­mo­mis par­ei­go­mis ne­su­de­ri­na­mą nu­si­žen­gi­mą.

Ko­mi­te­tas ža­da nesikišti

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) pir­mi­nin­kas Sta­sys Ja­ke­liū­nas dėl įvy­kių VMI ne­ke­ti­na reng­ti ne­ei­li­nio ko­mi­te­to po­sė­džio, nors tai pa­da­ry­ti va­kar jį par­agi­no kon­ser­va­to­rius My­ko­las Ma­jaus­kas. „Ne­sa­me ta ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri ga­li at­lik­ti ko­kius nors ty­ri­mus ar da­ry­ti ver­ti­ni­mus. STT pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai. Ji šiuo me­tu at­lie­ka ty­ri­mą ir, ti­kiuo­si, sėk­min­gai jį baigs bei pri­ims ati­tin­ka­mus spren­di­mus. Ne­ma­tau bū­ti­ny­bės ko­mi­te­te dar ką nors tir­ti ar aiš­kin­tis“, – tei­gė S. Ja­ke­liū­nas. Par­la­men­ta­ras ti­ki­no ne­tu­rin­tis dau­giau in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą VMI va­do­vo nu­si­žen­gi­mą. „Nie­ka­da ne­siel­giau taip, kad bū­tų pa­grin­do abe­jo­ti ma­no veiks­mais, spren­di­mais ir re­pu­ta­ci­ja. To­dėl kal­bė­ti apie to­kią si­tua­ci­ją už ki­tą žmo­gų ne­ga­liu“, – pa­klaus­tas, ar D. Bra­daus­kas tu­rė­tų trauk­tis iš pos­to, „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo BFK pir­mi­nin­kas.

M. Ma­jaus­ko nuo­mo­ne, vi­suo­me­nė tu­rė­tų gau­ti aiš­kius at­sa­ky­mus apie D. Bra­daus­ko veik­los ty­ri­mą, nes VMI yra per­ne­lyg svar­bi ins­ti­tu­ci­ja ir jos veik­los sta­bi­lu­mas bei skaid­ru­mas yra vi­suo­me­nės in­te­re­sas. „Jei yra pa­aiš­kė­ju­si in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mą ko­rup­ci­nį poel­gį, tu­ri bū­ti ini­ci­juo­ja­mi sku­būs veiks­mai nu­ša­li­nant va­do­vą“, – pa­žy­mė­jo kon­ser­va­to­rius.

Įta­ria kerštą

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) va­kar pra­ne­šė, kad dėl D. Bra­daus­ko lai­ky­sis ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­jos ir ne­ver­tins jo dar­bi­nės veik­los. So­cial­de­mo­kra­tai pa­ti­ki­no, kad VMI va­do­vas nė­ra su­si­jęs su LSDP, o ži­niask­lai­dos ban­dy­mai sie­ti D. Bra­daus­ką „su po­li­ti­ne jė­ga dėl tė­vo po­li­ti­nių pa­žiū­rų – ne­ko­rek­tiš­ki“. „Pats D. Bra­daus­kas nie­kuo­met ne­bu­vo LSDP na­rys“, – in­for­ma­vo so­cial­de­mo­kra­tai.

LSDP pir­mi­nin­kas Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad su D. Bra­daus­ku ga­li siek­ti su­si­do­ro­ti in­te­re­sų gru­pės. „Kaž­kaip ra­miai bu­vo iš­ieš­ko­ta iš kai ku­rių ak­ci­nin­kų su­si­mo­kė­ti kai ku­riuos mi­li­jo­ni­nio dy­džio ne­su­mo­kė­tus mo­kes­čius. Kas šian­dien ga­li pa­neig­ti, kad tai nė­ra tam ti­kra ko­va, vyk­do­ma prieš jį, pa­si­nau­do­jant val­džių kai­ta?“ – sa­kė A. But­ke­vi­čius. Kol ty­ri­mas ne­baig­tas, jis par­agi­no su­si­lai­ky­ti nuo in­terp­re­ta­ci­jų. Pa­sak LSDP ly­de­rio, D. Bra­daus­ko va­do­vau­ja­ma VMI per­nai iš įvai­rių as­me­nų iš­ieš­ko­jo apie 220 mln. eu­rų ir pri­skai­čia­vo 480 mln. eu­rų pa­pil­do­mų mo­kes­čių.

LSDP vi­ce­pir­mi­nin­kas Sei­mo na­rys Al­gir­das Sy­sas taip pat spė­jo, kad VMI va­do­vui ga­li bū­ti kerš­tau­ja­ma už ak­ty­vias pa­stan­gas iš­ieš­ko­ti sle­pia­mus mo­kes­čius. „Ap­juo­din­ti žmo­gų ga­li­ma la­bai grei­tai. Ti­krai ne­sup­ran­tu to­kių veiks­mų, ku­riuos ska­ti­na no­ras va­do­vau­tis vien gan­dais ir pa­žy­mo­mis“, – pik­ti­no­si A. Sy­sas.

Tė­vo versija

Bu­vęs Sei­mo na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Bra­daus­kas spė­jo, kad sū­nų užg­riu­vu­sios bė­dos ga­li bū­ti su­si­ju­sios su konf­lik­tu va­di­na­ma­ja­me „Vil­niaus pre­ky­bos“ de­šim­tu­ke. B. Bra­daus­kas va­kar ži­niask­lai­dai už­si­mi­nė, kad vyk­dy­ti po­li­ti­nius už­sa­ky­mus jo sū­naus pra­šy­ta ne kar­tą, ta­čiau tai da­ry­ti šis esą griež­tai at­si­sa­kęs. Bu­vęs par­la­men­ta­ras pri­si­pa­ži­no įspė­jęs sū­nų dėl ga­li­mo „at­pil­do“ už per di­de­lį uo­lu­mą sten­gian­tis su­rink­ti mo­kes­čius iš še­šė­li­nio vers­lo. „Ma­no žo­džiai iš­si­pil­dė“, – ap­gai­les­ta­vo B. Bra­daus­kas. 2015 me­tų pa­va­sa­rį D. Bra­daus­kui ta­pus VMI va­do­vu, kad ne­kil­tų in­te­re­sų konf­lik­to, Sei­mo BFK pir­mi­nin­ko pos­tą B. Bra­daus­kas iš­kei­tė į vi­ce­pir­mi­nin­ko.

Algirdas Sysas: “Apjuodinti žmogų galima labai greitai. Tikrai nesuprantu tokių veiksmų, kuriuos skatina noras vadovautis vien gandais ir pažymomis.”/Romo Jurgaičio nuotrauka

Abe­jo­nių bū­ta jau anksčiau

Sei­mo na­rės, bu­vu­sios fi­nan­sų mi­nis­trės Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės nuo­mo­ne, pa­sta­rų­jų die­nų įvy­kiai tu­ri prieš­is­to­rę. „Kai po­nas Dai­no­ras at­ėjo į VMI vir­ši­nin­kus, klau­si­mų taip pat bu­vo dau­giau nei at­sa­ky­mų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­li­ti­kė. Pa­sak jos, to­kį „pa­var­dės krū­vį“ tu­rin­tys as­me­nys, pa­sie­kę kar­je­ros aukš­tu­mų, vi­suo­met ke­lia tam ti­krą su­si­do­mė­ji­mą. Ypač tu­rint gal­vo­je, kad va­do­vau­ti VMI D. Bra­daus­kas pra­dė­jo, kai val­džio­je bu­vo LSDP. „Ir anks­tes­niais me­tais bū­ta kal­bų dėl la­bai jau sėk­min­gos jo kar­je­ros. Tam, kad įro­dy­tų, jog vis­ką pa­sie­kė dėl sa­vo ga­bu­mo, darbš­tu­mo, o ne pa­var­dės, toks žmo­gus, at­ro­dy­tų, tu­rė­tų dirb­ti 30 kar­tų ge­riau nei koks ei­li­nis. Ta­čiau ši­to ti­krai ne­ma­čiau“, – tei­gė I. Ši­mo­ny­tė.

Dėl ko­kio nu­si­žen­gi­mo D. Bra­daus­kui ga­lė­tų grės­ti nuo­bau­da, anot po­li­ti­kės, ga­li­ma tik spė­lio­ti. Ji pri­mi­nė, kad pa­sta­ruo­ju me­tu su VMI daž­niau­siai sie­ja­ma abe­jo­nių ke­lian­ti iš­ma­nių­jų sis­te­mų pir­ki­mo is­to­ri­ja. „Ar ta­me kon­teks­te ga­lė­jo bū­ti ko­kių nors ne­de­ra­mų kon­tak­tų, dvip­ras­miš­kų si­tua­ci­jų, ne­ži­nau“, – sa­kė I. Ši­mo­ny­tė. Jos ma­ny­mu, D. Bra­daus­kas tu­rė­tų at­sis­ta­ty­din­ti. „Bent jau aš trauk­čiau­si“, – pri­si­pa­ži­no ji.

Tvar­ka reg­la­men­tuo­ta

Pa­sak Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rės dar­bo tei­sės ži­no­vės Dai­vos Pe­try­lai­tės, pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos tai­ko­mos už tar­ny­bos par­ei­gų ne­vyk­dy­mą ar­ba ne­tin­ka­mą vyk­dy­mą. Už tai ga­li bū­ti ski­ria­ma pa­sta­ba, pa­pei­ki­mas, griež­tas pa­pei­ki­mas bei at­lei­di­mas iš par­ei­gų. „Tar­ny­bi­nių nuo­bau­dų sky­ri­mo tvar­ka reg­la­men­tuo­ta la­bai griež­tai, nu­ma­ty­tos tei­si­nės pro­ce­dū­ros. Kol ty­ri­mas ne­at­lik­tas, vei­kia ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­ja“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no D. Pe­try­lai­tė. Tei­si­nin­kė at­krei­pė dė­me­sį, kad Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­me iš­skir­tos dvi rū­šys tar­ny­bi­nių nu­si­žen­gi­mų – „šiurkš­tūs“ ir „vi­si ki­ti“. Tarp šiurkš­čių tar­ny­bi­nių nu­si­žen­gi­mų pa­mi­nė­ti tie, ku­rie, anot jos, „tu­ri ko­rup­ci­nio po­bū­džio as­pek­tų“. „Už šiurkš­tų nu­si­žen­gi­mą pa­pras­tai ski­ria­mas griež­tas pa­pei­ki­mas ar­ba at­lei­di­mas iš dar­bo“, – pa­žy­mė­jo D. Pe­try­lai­tė. Ne­pa­ten­kin­tas dar­buo­to­jas gau­tą nuo­bau­dą ga­li skųs­ti teis­mui.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja va­kar pra­ne­šė, kad VMI vir­ši­nin­ko par­ei­gas lai­ki­nai eis ins­pek­ci­jos va­do­vo pa­va­duo­to­jas Vy­gan­tas Iva­naus­kas. „Pag­rin­di­nė VMI už­duo­tis – sklan­dus mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mas ir vals­ty­bės biu­dže­to su­rin­ki­mas yra ir bus ins­ti­tu­ci­jos pri­ori­te­tas, tad jos pro­ce­sai su­sty­guo­ti taip, kad dar­bas ne­nu­trūk­tų, nors VMI va­do­vo lai­ki­nai nė­ra dar­bo vie­to­je“, – aiš­ki­no lai­ki­na­sis va­do­vas. Fi­nan­sų mi­nis­tro Vi­liaus Ša­po­kos tei­gi­mu, VMI – vie­na svar­biau­sių ša­lies ins­ti­tu­ci­jų, to­dėl jos va­do­vo veik­la ne­tu­ri kel­ti jo­kių abe­jo­nių.