Mokesčių permainos gali nupūsti lengvatą šildymui
Val­dan­čio­ji koa­li­ci­ja grįš prie svars­ty­mų dėl pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tų kai ku­riems mais­to pro­duk­tams įve­di­mo. Kar­tu ke­ti­na­ma ap­tar­ti ir PVM leng­va­tos šil­dy­mui li­ki­mą.

Šią sa­vai­tę po­sė­džiau­sian­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nė ta­ry­ba to­liau tar­sis dėl Sei­me svars­to­mų įvai­rių pa­siū­ly­mų nuo 21 proc. iki 5 pro­cen­tų su­ma­žin­ti PVM ta­ri­fą švie­žiai at­šal­dy­tai mė­sai ir švie­žioms tven­ki­niuo­se iš­au­gin­toms žu­vims bei bū­ti­niau­siems mais­to pro­duk­tams (duo­nai, ma­ka­ro­nams, kruo­poms, pie­no pro­duk­tams, alie­jui, mil­tams, dar­žo­vėms ir vai­siams, cu­krui).

Kai ku­rie val­dan­tie­ji siū­lo pra­dė­ti gal­vo­ti, kaip bus el­gia­ma­si su iki šių me­tų pa­bai­gos ga­lio­jan­čia 9 proc. PVM leng­va­ta šil­dy­mui. Nors kai ku­rie įta­kin­gi val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos at­sto­vai kal­ba apie tai, kad ją rei­kė­tų nai­kin­ti, to­kie pla­nai ga­li bū­ti ati­dė­ti ne­no­rint prieš ar­tė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus pyk­dy­ti rin­kė­jų.

Žvelgs kompleksiškai

Pa­sak prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus at­sto­vės spau­dai Eve­li­nos But­ku­tės-Laz­daus­kie­nės, kol kas klau­si­mas dėl PVM leng­va­tos šil­dy­mui nė­ra svars­to­mas. Tą ke­ti­na­ma da­ry­ti kar­tu su ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tu.

Sei­mo Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­no Kęs­tu­čio Dauk­šio nuo­mo­ne, PVM ta­ri­fus ir leng­va­tas de­rė­tų svars­ty­ti komp­lek­siš­kai. „Šią sa­vai­tę su koa­li­ci­jos par­tne­riais tu­rė­tu­me šne­kė­tis apie PVM leng­va­tas mais­to pro­duk­tams, ta­da kiek įma­no­ma ap­tar­si­me ir vi­sa ki­ta. Ma­tyt, iš to iš­plauks ir to­les­ni veiks­mai“, – sa­kė jis.

K. Dauk­šio tei­gi­mu, PVM leng­va­ta šil­dy­mui yra ne­tei­sin­ga, nes ga­lio­ja tik gy­ven­to­jams, ku­rių būs­tai šil­do­mi cen­tra­li­zuo­tu bū­du tie­kia­ma ši­lu­ma. „Pu­sė Lie­tu­vos gy­ven­to­jų šil­do­si pa­tys mal­ko­mis ar­ba du­jo­mis. Jiems ši leng­va­ta ne­ga­lio­ja. Ke­lis kar­tus Sei­mui tei­kiau įsta­ty­mo pa­tai­są, kad ji ga­lio­tų vi­siems“, – sa­kė jis. Vis dėl­to už PVM leng­va­tos šil­dy­mui pa­nai­ki­ni­mą par­la­men­ta­ras pa­si­sa­ky­tų tik ta­da, jei­gu ši­lu­mos kai­na var­to­to­jams ne­di­dė­tų.

Anot K. Dauk­šio, „dar­bie­čių“ po­zi­ci­ja dėl bū­ti­ny­bės nu­sta­ty­ti ma­žes­nius mo­kes­čius svar­biau­siems mais­to pro­duk­tams ne­si­kei­čia.

Ge­res­niam gy­ve­ni­mui – di­des­nės pajamos

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LDSP) vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas sa­kė, kad pa­sta­ruo­ju me­tu bi­čiu­liai dėl PVM leng­va­tos šil­dy­mui ne­dis­ku­ta­vo. 2014 me­tų pa­bai­go­je so­cial­de­mo­kra­tai bu­vo už leng­va­ti­nio ta­ri­fo pa­nai­ki­ni­mą, bet vė­liau per­si­gal­vo­jo ir jo ga­lio­ji­mas bu­vo pra­tęs­tas.

Vis dėl­to A. Sy­sas lai­ko­si nuo­mo­nės, kad PVM leng­va­ta šil­dy­mui yra ne­rei­ka­lin­ga, iš­krai­po rin­ką, nes ja nau­do­ja­si ir so­li­džias pa­ja­mas gau­nan­tys gy­ven­to­jai. Esą taip vals­ty­bės biu­dže­tas pra­ran­da dau­giau pi­ni­gų, nei jų rei­kė­tų iš­mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­joms už šil­dy­mą iš­sip­lė­tus par­amos ga­vė­jų bū­riui. „Tą ro­do vi­si skai­čia­vi­mai. To­dėl, ma­nau, kad leng­va­tą ti­krai rei­kė­tų nai­kin­ti. Ta­čiau koks bus bend­ras spren­di­mas, pa­sa­ky­ti ne­ga­lė­čiau, nes to dar ne­svars­tė­me“, – aiš­ki­no jis.

A. Sy­sas skep­tiš­kai nu­si­tei­kęs ir dėl siū­lo­mų PVM leng­va­tų mais­to pro­duk­tams, nes jos esą taip pat iš­krai­po rin­ką, juo­lab, kad ma­žes­nių mo­kes­čių nau­dą pa­jus­tų vi­si gy­ven­to­jai, mat, pa­vyz­džiui, ne vi­si val­go mė­są ir pan. „Tu­rė­tu­me di­din­ti žmo­nių pa­ja­mas ir ta­da jie ga­lė­tų nu­si­pirk­ti ko­kius no­ri pro­duk­tus. Tai rei­kia da­ry­ti per dar­bo už­mo­kes­čio ar ne­ap­mo­kes­ti­na­mų pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mą“, – ma­no so­cial­de­mo­kra­tas.

Rei­kia so­cia­liai tei­sin­ges­nis modelio

Sei­mo frak­ci­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis taip pat su­tin­ka, kad PVM leng­va­ta šil­dy­mui yra ne­tei­sin­ga, nes tai­ko­ma ir gy­ven­to­jams, gau­nan­tiems di­de­lius at­ly­gi­ni­mus, ku­rių pra­gy­ve­ni­mo ly­gis yra aukš­tas. Esą at­šau­kus leng­va­ti­nį mo­kes­čio ta­ri­fą, dau­giau lė­šų bū­tų ga­li­ma skir­ti so­cia­li­nei par­amai ar di­des­nėms kom­pen­sa­ci­joms už šil­dy­mą tiems žmo­nėms, ku­riems jos rei­ka­lin­gos. „Pa­lai­ky­čiau so­cia­liai tei­sin­ges­nį mo­de­lį“, – pa­žy­mė­jo jis.

P. Gra­žu­lis ak­cen­tuo­ja, kad PVM ta­ri­fo mais­to pro­duk­tams su­ma­ži­ni­mo nau­dą ga­li pa­jus­ti vi­sai ne gy­ven­to­jai, o ga­min­to­jai ir pre­ky­bi­nin­kai. „Taip bu­vo su vieš­bu­čiais – jų pa­slau­gos ne­at­pi­go, nors PVM bu­vo su­ma­žin­tas“, – tei­gė jis. To­dėl par­la­men­ta­ras ra­gi­na orien­tuo­tis į gy­ven­to­jų pa­ja­mų di­di­ni­mą.

Siū­lo rink­tis ne leng­va­tų kryptį

Svars­tant PVM leng­va­tų klau­si­mą, opo­zi­ci­nės Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma pir­miau­sia no­rė­tų iš­girs­ti aiš­kų Vy­riau­sy­bės at­sa­ky­mą, kiek biu­dže­te yra su­tau­py­tų pi­ni­gų, ku­riuos ga­li­ma iš­leis­ti įvai­rioms gy­ven­to­jams svar­bioms reik­mėms. „No­rė­čiau bend­res­nio svars­ty­mo. Pa­lai­ky­čiau ne PVM leng­va­tų kryp­tį, jei­gu jau biu­dže­ti­nės ga­li­my­bės tai lei­džia, bet tai, kad pa­kel­tu­me ne­ap­mo­kes­ti­na­mų pa­ja­mų dy­dį, kas yra svar­bu dir­ban­tie­siems, bei pa­di­din­tu­me pen­si­jas. Ta­da žmo­gus pats ap­sisp­ręs, ar už pa­pil­do­mas lė­šas pirks mė­są, dar­žo­ves, ar dau­giau šil­dy­sis“, – aiš­ki­no jis.

J. Raz­ma su­nkiai įsi­vaiz­duo­ja ga­li­my­bę, kad val­džia prieš rin­ki­mus ryž­tų­si nai­kin­ti to­kias leng­va­tas, kaip ma­žes­nis PVM ta­ri­fas šil­dy­mui.