Mokesčių mįslę įmins vėliau
Apie mo­kes­čius va­kar kal­bė­ta ir Sei­me, ir Vy­riau­sy­bė­je. Po at­os­to­gų į dar­bus ki­bęs prem­je­ras ap­ta­rė su mi­nis­trais pa­siū­ly­mus, ku­riuos ak­ty­vūs pi­lie­čiai ir jų gru­pės pa­tei­kė pla­nuo­ja­mai mo­kes­čių pert­var­kai. Sei­mo pir­mi­nin­kas iš­klau­sė in­for­ma­ci­ją apie že­mės ūkio bend­ro­ves sle­gian­čias mo­kes­čių bė­das.

Vie­nin­te­lė kon­kre­ti ži­nia po pa­si­ta­ri­mo Vy­riau­sy­bė­je – lai­ki­nai bus grą­žin­ta 9 proc. pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­ta, tai­ko­ma šil­dy­mui. Vi­sas ki­tas nu­ma­to­mas nau­jo­ves ža­da­ma pra­neš­ti at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka pa­si­džiau­gė, kad įvai­rios vi­suo­me­nės gru­pės ak­ty­viai da­ly­va­vi­mo ap­ta­riant pla­nuo­ja­mus mo­kes­čių po­ky­čius, apie ku­riuos bu­vo pa­skelb­ta bir­že­lį, gau­na­ma ne­ma­žai pri­ta­ri­mo laiš­kų. Dau­giau­sia pa­lai­ky­mo, anot jo, su­lau­kė ke­ti­ni­mai ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­dį (NPD) nuo ki­tų me­tų pri­ly­gin­ti mi­ni­ma­liai mė­ne­sio al­gai (MMA), su­vie­no­din­ti in­di­vi­dua­lios veik­los ap­mo­kes­ti­ni­mą, ino­va­ci­jų ir in­ves­ti­ci­jų ska­ti­ni­mo prie­mo­nes. „Es­mi­nis tiks­las lie­ka tas pats – skur­do ma­ži­ni­mas ir par­ama šei­moms, vers­lu­mo ir pro­duk­ty­vu­mo ska­ti­ni­mas, kad bū­tų ku­ria­ma kuo dau­giau ge­rai mo­ka­mų dar­bo vie­tų“, – ti­ki­no V. Ša­po­ka.

Vi­lius Ša­po­ka in­for­ma­vo, kad lai­ki­nai – nuo ru­dens iki me­tų pa­bai­gos – bus grą­žin­ta 9 proc. PVM leng­va­ta šil­dy­mui.

Lai­ki­na lengvata

Mi­nis­tras in­for­ma­vo, jog lai­ki­nai – nuo ru­dens iki me­tų pa­bai­gos – bus grą­žin­ta 9 proc. PVM leng­va­ta šil­dy­mui. Ko­kia ji bus nuo 2018-ųjų, kol kas ne­skel­bia­ma. Lie­pos pra­džio­je val­dan­tie­ji „vals­tie­čiai“ su­ti­ko su opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­jos pa­siū­ly­mu grą­žin­ti šil­dy­mui tai­ko­mą PVM leng­va­tą mai­nais į kon­ser­va­to­rių par­amą urė­di­jų re­for­mai. Nors pa­si­ra­šy­ta­me su­si­ta­ri­me kon­kre­taus ta­ri­fo ne­nu­ro­do­ma, TS-LKD pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis lai­ko­si nuo­mo­nės, kad jis ga­lė­tų lik­ti toks, koks bu­vo iki bir­že­lio, – 9 pro­cen­tai. Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, prieš ke­lias die­nas kal­bė­da­mas apie šią PVM leng­va­tą, tei­gė ne­no­rįs įvar­dy­ti vie­no­kių ar ki­to­kių skai­čių. „Vy­riau­sy­bė pri­ims spren­di­mus at­siž­velg­da­ma į fi­nan­si­nes vals­ty­bės ga­li­my­bes, nes jos yra ap­ri­bo­tos fis­ka­li­nės draus­mės rei­ka­la­vi­mų, ir ne­ga­li­ma pa­im­ti pi­ni­gų iš kur nors, jei­gu jų ten nė­ra“, – aiš­ki­no „vals­tie­čių“ ly­de­ris.

V. Ša­po­ka va­kar ne­atsk­lei­dė, ko­kie bus ga­lu­ti­niai Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mai dėl PVM leng­va­tos vieš­bu­čiams. Ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius tik pri­dū­rė, kad pa­teik­tas komp­ro­mi­si­nis va­rian­tas. „Ne­bus taip, kaip bu­vo, bet ne­reiš­kia, jog ne­bus tai­ko­ma jo­kia leng­va­ta. Tu­rė­si­me komp­ro­mi­si­nį va­rian­tą“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją dės­tė M. Sin­ke­vi­čius. Jis pri­mi­nė, kad ko­rek­ci­jų ga­li bū­ti ir dėl Sei­mo va­lios. BNS ži­nio­mis, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja nuo 2018 me­tų siū­lo pa­lik­ti 5 proc. ir 15 proc. leng­va­ti­nius PVM ta­ri­fus. Šil­dy­mui ir vieš­bu­čiams bū­tų tai­ko­mas 15 proc. ta­ri­fas, o da­bar ga­lio­jan­tis 9 proc. ta­ri­fas kny­goms ir ke­lei­vių ve­ži­mo pa­slau­goms – ma­ži­na­mas iki 5 pro­cen­tų.

Ra­gi­no su­vie­no­din­ti sąlygas

Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis po su­si­ti­ki­mo su Lie­tu­vos že­mės ūkio bend­ro­vių aso­cia­ci­jos ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi Jo­nu Svi­ders­kiu pra­kal­bo, kad Vy­riau­sy­bė ga­lė­tų su­vie­no­din­ti že­mės ūkio bend­ro­vių ir ūki­nin­kų ap­mo­kes­ti­ni­mą. Ta­da esą vi­siems są­ly­gos bū­tų vie­no­dai ge­ros. „Ieš­ko­ki­me bend­rų taš­kų. Gal tai ga­li bū­ti vie­no­da sis­te­ma – vie­no­dos nuo­lai­dos ir vie­no­dos prie­vo­lės vi­siems“, – svars­tė V. Pra­nckie­tis. Pa­sak jo, kai ku­rių ūki­nin­kų ūkiai pa­gal dy­dį net len­kia že­mės ūkio bend­ro­vių val­das. „Kar­tais bend­ro­vė tu­ri 400–600 hek­ta­rų, o ūki­nin­kas – 1,2 –3 tūkst. hek­ta­rų že­mės. Tad ne­be­rei­kė­tų ieš­ko­ti skir­tu­mo tarp plo­to ar di­du­mo. Tie­siog yra skir­tin­gos val­dy­mo for­mos, o ne tu­ri­nys“, – tei­gė V. Pra­nckie­tis.

J. Svi­ders­kis po su­si­ti­ki­mo su Sei­mo pir­mi­nin­ku sa­kė, kad že­mės ūkio bend­ro­vės ap­mo­kes­ti­na­mos taip pat, kaip ir ki­tos įmo­nės. To­dėl mo­kė­ti dar dau­giau jos ne­be­pa­jėg­tų. J. Svi­ders­kio duo­me­ni­mis, už­per­nai že­mės ūkio bend­ro­vių pel­nin­gu­mas „bu­vo nu­li­nis“, 2016 me­tais – 1,6–1,8 pro­cen­to.

V. Ša­po­ka va­kar už­si­mi­nė, kad po­kal­biai su ūki­nin­kų bend­ruo­me­ne Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­jos ne­pa­kei­tė. „Mo­kes­tis tu­ri pri­klau­sy­ti nuo pel­no dy­džio, o ne nuo pro­fe­si­jos“, – pa­klaus­tas, kaip ga­li keis­tis mo­kes­čiai žem­dir­biams, at­sa­kė mi­nis­tras.

Dis­ku­tuos to­liau

V. Pra­nckie­čio ini­cia­ty­va val­dan­čio­sios LVŽS ly­de­riai šian­dien Sei­me rink­sis tęs­ti dis­ku­si­jų dėl pa­si­ren­gi­mo Sei­mo ru­dens se­si­jai. Be ki­ta ko, ne­ma­žai dė­me­sio bus ski­ria­ma bai­gia­mam for­muo­ti vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tui, taip pat Vy­riau­sy­bės par­eng­tai mo­kes­čių pert­var­kai.

Bir­že­lį Vy­riau­sy­bė pa­siū­lė NPD pri­ly­gin­ti MMA, nu­ma­ty­ti tie­sio­gi­nes iš­mo­kas už vai­kus, leng­va­tas nau­joms įmo­nėms ir in­ves­ti­ci­joms į moks­li­nius ty­ri­mus. Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tuo­met taip pat siū­lė at­si­sa­ky­ti PVM leng­va­tos vieš­bu­čiams, da­lies leng­va­tų žem­dir­biams. Pen­si­joms di­din­ti nu­ma­to­ma skir­ti per 250 mln. eu­rų – kiek­vie­nam pen­si­nin­kui apie 20 eu­rų per mė­ne­sį. Vy­riau­sy­bė par­eiš­kė, kad šios prie­mo­nės pa­dės ma­žin­ti so­cia­li­nę at­skir­tį. Kri­ti­kai at­krei­pė dė­me­sį, jog per­mai­nos bus ne­nau­din­gos vi­du­ri­nei kla­sei.