Mokesčių inspektoriai raginami suktis operatyviau
Rin­ki­mų prie­vaiz­dai Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai (VMI) yra pa­siū­lę iš­sa­miai pa­si­do­mė­ti ke­lio­mis de­šim­ti­mis as­me­nų, ku­rie per sa­vi­val­dos rin­ki­mus dos­niai at­vė­rė sa­vo pi­ni­gi­nes po­li­ti­nei kam­pa­ni­jai par­em­ti. Mo­kes­čių ins­pek­to­riai ti­ki­na, kad ren­gia­si ti­krin­ti vi­sus au­ko­to­jus be iš­im­ties, bet kai ku­rie po­li­ti­kai jiems jau pri­ki­ša lė­ta­pė­diš­ku­mą.

Kai Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) at­sto­vai krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją dėl "dar­bie­čių", kan­di­da­ta­vu­sių į Vil­niaus ta­ry­bą ir par­ėmu­sių sa­vo po­li­ti­nę kam­pa­ni­ją so­li­džio­mis su­mo­mis, dos­nių­jų są­ra­šas bu­vo iš­plės­tas ir pa­teik­tas mo­kes­čių ins­pek­to­riams.

VMI at­sto­vai kol kas ap­ta­kiai kal­ba apie at­lie­ka­mus ty­ri­mus. Aiš­ki­na­ma, kad vi­sų au­ko­to­jų duo­me­nys bus iš­sa­miai pa­ti­krin­ti, kai vi­si po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viai pa­teiks at­as­kai­tas apie gau­tas au­kas. Po­li­ti­kai kri­ti­kuo­ja to­kią ins­pek­ci­jos lai­ky­se­ną ir ra­gi­na ją su­ktis ope­ra­ty­viau.

Il­gos procedūros

Kaip LŽ tei­gė VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas, mo­kes­čių ins­pek­to­riams pa­siū­ly­ta pa­si­do­mė­ti 29 as­me­nų, per sa­vi­val­dos rin­ki­mus itin di­de­lė­mis su­mo­mis rė­mu­sių po­li­ti­nę kam­pa­ni­ją, pa­ja­mo­mis. „Tai įvai­rių par­ti­jų žmo­nės. Mū­sų nuo­mo­ne, jie tiek pat „pri­siau­ko­jo“, kaip ir kon­ser­va­to­rių aps­kųs­ti „dar­bie­čiai“, - sa­kė jis.

Z. Vai­gaus­kas ne­ži­no, kiek truks pa­pra­šy­tas at­lik­ti ty­ri­mas. Jis pri­mi­nė, kad, pa­vyz­džiui, VMI ty­ri­mas dėl kan­di­da­tės į Eu­ro­pos Par­la­men­tą Ie­vos Ka­čins­kai­tės-Ur­bo­nie­nės, ku­ri Sei­mo opo­zi­ci­jai su­kė­lė įta­ri­mų, jog Dar­bo par­ti­jai ga­lė­jo au­ko­ti ne sa­vo pi­ni­gus, vy­ko dau­giau kaip 9 mė­ne­sius. Tą­syk mo­kes­čių ins­pek­to­riai nu­sta­tė, kad I. Ka­čins­kai­tė-Ur­bo­nie­nė tu­rė­jo pa­kan­ka­mai lė­šų par­ti­jai par­em­ti.

Anot Z. Vai­gaus­ko, jei VMI nu­sta­tys pa­žei­di­mų, dos­niai per sa­vi­val­dos rin­ki­mams au­ko­ję as­me­nys vi­sų pir­ma pa­klius į mo­kes­čių ins­pek­to­rių ne­ma­lo­nę. Ga­li pa­aiš­kė­ti ir tai, jog po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos rė­mi­mas „juo­dais pi­ni­gais“ bū­din­gas ko­kiai nors kon­kre­čiai po­li­ti­nei jė­gai. Ta­da at­si­ras pa­grin­das VRK kreip­tis į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, kad bū­tų pra­dė­tas to­kios par­ti­jos veik­los ty­ri­mas. „Tai ga­li baig­tis net par­ti­jos veik­los su­stab­dy­mu“, - pa­brė­žė Z. Vai­gaus­kas.

Iš­ko­vo­to man­da­to at­ėmi­mas, pa­sak jo, bū­tų ga­li­mas tuo at­ve­ju, jei teis­mas pri­pa­žin­tų as­me­nį kal­tu vyk­džius ne­leis­ti­ną vei­ką, ku­ri už­trau­kia bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę. „E­sa­ma tam ti­kro me­cha­niz­mo, bet prob­le­ma ta, kad pro­ce­dū­ros ne­vyks­ta la­bai grei­tai. Kol teis­mas baigs nag­ri­nė­ti by­lą, gal jau ir ka­den­ci­ja bus pa­si­bai­gu­si“, - aiš­ki­no VRK pir­mi­nin­kas.

Lau­kia deklaracijų

VMI vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jo Ar­tū­ro Kle­raus­ko ma­ny­mu, efek­ty­vi po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lė ga­li­ma tik su­tar­ti­nai dir­bant vi­soms ins­ti­tu­ci­joms, jų dar­bą koor­di­nuo­jant VRK. „Mū­sų už­da­vi­niai - kon­tro­liuo­ti, ar au­ko­to­jai ne­pa­žei­dė įsta­ty­me au­koms nu­sta­ty­tų ap­ri­bo­ji­mų, įvyk­dė prie­vo­lę prieš tei­kiant au­ką dek­la­ruo­ti tur­tą ir pa­ja­mas, bei ver­tin­ti, ar as­me­nys tu­rė­jo pa­kan­ka­mai ap­mo­kes­tin­tų lė­šų au­koms su­teik­ti“, - LŽ dės­tė jis.

Anot A. Kle­raus­ko, iš­sa­mus vi­sų au­ko­to­jų duo­me­nų pa­ti­kri­ni­mas at­lie­ka­mas pa­si­bai­gus po­li­ti­nei kam­pa­ni­jai ir VRK pa­tvir­ti­nus, kad vi­si jos da­ly­viai pa­tei­kė at­as­kai­tas apie gau­tas au­kas. „Kon­kre­čiais at­ve­jais VRK pra­šy­mu ty­ri­mai at­lie­ka­mi ne­del­siant“, - pri­dū­rė jis.

VMI at­sto­vas pa­žy­mė­jo, kad iš­sa­maus ti­kri­ni­mo me­tu bus įver­tin­ti vi­si be iš­im­ties au­ko­to­jai ir jų šei­mų na­riai. Mo­kes­čių ins­pek­to­riai da­bar lau­kia gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­ci­jų, ku­rios tu­ri bū­ti pa­teik­tos iki ge­gu­žės 1-osios.

Ki­lus pa­grįs­tų abe­jo­nių, at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ar au­ko­to­jui pa­ka­ko tei­sė­tų pa­ja­mų au­kai su­teik­ti, ga­li­ma tik at­li­kus iš­sa­mų šei­mos mo­kes­ti­nį pa­ti­kri­ni­mą. „To­kių pa­ti­kri­ni­mų truk­mę le­mia tai, kad fi­zi­niai as­me­nys ne­tvar­ko bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos, ne­tu­ri įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­tos prie­vo­lės sau­go­ti iš­lai­dų do­ku­men­tus“, - tei­gė A. Kle­raus­kas.

Trūks­ta aktyvumo

Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­rė kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė pa­si­gen­da ak­ty­ves­nių VMI veiks­mų ti­kri­nant, ar au­ko­to­jai skaid­riai re­mia po­li­ti­nę kam­pa­ni­ją. Ji ma­no, kad da­bar­ti­niai fi­nan­sa­vi­mo ri­bo­ji­mai ne­la­bai vei­kia. „Pa­ma­tė­me daug ne­aiš­kių at­ve­jų, kai stu­den­tai rin­ki­mams au­ko­ja mil­ži­niš­kas su­mas, o VMI, ku­ri tu­rė­tų ope­ra­ty­viai teik­ti in­for­ma­ci­ją VRK dėl au­ko­to­jų pa­ja­mų pa­grįs­tu­mo, del­sia“, - LŽ sa­kė ji.

Mo­kes­čių ins­pek­to­riai, anot A. Bi­lo­tai­tės, ne­ro­do di­de­lio no­ro im­tis po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės. „Juk jie ži­no, su ko­kio­mis tech­ni­nė­mis prob­le­mo­mis su­si­du­ria­ma, ko trūks­ta. Ma­nau, VMI tu­rė­tų ak­ty­viau reikš­tis ir ro­dy­ti ini­cia­ty­vą“, - pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­rė. Ji pri­dū­rė, kad šiuo me­tu trūks­ta glau­des­nio VMI ir VRK bend­ra­dar­bia­vi­mo.

Pa­sak A. Bi­lo­tai­tės, iš šią sa­vai­tę vy­ku­sio Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos su­si­ti­ki­mo su nau­juo­ju VMI va­do­vu Dai­no­ru Bra­daus­ku di­de­lių po­ky­čių ne­si­ti­ki­ma, nors ir bu­vo pa­ža­dė­ta, kad mo­kes­čių ins­pek­to­riai steng­sis ope­ra­ty­viau at­lik­ti pa­ti­kri­ni­mus. „Pra­šy­si­me, rei­ka­lau­si­me pa­teik­ti kon­kre­čius ir aiš­kius siū­ly­mus, ku­rie leis­tų spręs­ti šiuos klau­si­mus, nes tai jų dar­bas“, - pa­brė­žė Sei­mo na­rė.