Mokesčio našta neslėgtų ne tik Katalikų bažnyčios
Val­džia jau links­ta pri­pa­žin­ti, kad Že­mės mo­kes­čio įsta­ty­me įtvir­tin­ta nor­ma, pa­gal ku­rią nuo že­mės mo­kes­čio už nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čius že­mės skly­pus at­lei­džia­mos tik ka­ta­li­kiš­kos re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės, bend­ri­jos ir cen­trai, yra dis­kri­mi­na­ci­nė. Pa­nai­kin­ti to­kią ne­ly­gy­bę tu­rė­tų iš­im­ties su­tei­ki­mas ir ki­toms tra­di­ci­nėms re­li­gi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja par­en­gė pa­tai­sas, ku­rias pri­ėmus nuo že­mės mo­kes­čio bū­tų at­leis­tos vi­sos Lie­tu­vo­je vei­kian­čios tra­di­ci­nės re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės, bend­ri­jos ir cen­trai. Vals­ty­bė pri­pa­žįs­ta de­vy­nias tra­di­ci­nes re­li­gi­nes bend­ruo­me­nes ir bend­ri­jas: lo­ty­nų apei­gų ka­ta­li­kų, grai­kų apei­gų ka­ta­li­kų, evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų, evan­ge­li­kų re­for­ma­tų, sta­čia­ti­kių, sen­ti­kių, ju­dė­jų, mu­sul­mo­nų su­ni­tų ir ka­rai­mų.

Jei siū­lo­moms pa­tai­soms pri­tars Vy­riau­sy­bė, jos ke­liaus į Sei­mą. Čia jau įre­gis­truo­tos dau­giau kaip de­šim­ties įsta­ty­mų pa­tai­sos, ku­rio­mis sie­kia­ma ly­gias tei­sės su­teik­ti vi­soms Lie­tu­vo­je vei­kian­čioms re­li­gi­nėms bend­ruo­me­nėms.

Sie­kia vie­no­dų sąlygų

Ka­ta­li­kiš­kos re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės, bend­ri­jos ir cen­trai yra at­leis­ti nuo že­mės mo­kes­čio pa­gal Lie­tu­vos ir Šven­to­jo Sos­to su­tar­tį dėl san­ty­kių tarp Ka­ta­li­kų baž­ny­čios ir vals­ty­bės tei­si­nių as­pek­tų. Ki­tos tra­di­ci­nės ir to­kio­mis ne­lai­ko­mos re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės šio mo­kes­čio ne­mo­ka, jei nuo jo yra at­lei­džia­mos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų spren­di­mu. Tie­sa, jis pri­ima­mas vie­tos biu­dže­to sąs­kai­ta.

ŠV. Jono bažnyčios stogas./ Alinos Ožič nuotrauka

„Sie­kia­me su­vie­no­din­ti są­ly­gas ir nu­sta­ty­ti, kad že­mės skly­pai, nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tys tra­di­ci­nėms re­li­gi­nėms bend­ruo­me­nėms, bend­ri­joms ir cen­trams, že­mės mo­kes­čiu bū­tų ne­ap­mo­kes­ti­na­mi“, – kal­bė­jo fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tras Ro­mual­das Gėgž­nas. No­ri­ma, kad to­kia nuo­sta­ta įsi­ga­lio­tų nuo ki­tų me­tų.

Ne­nei­gia­ma, jog Sei­me pri­ėmus Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos siū­lo­mas pa­tai­sas, bū­tų ga­li­ma šio­kia to­kia ne­igia­ma įta­ka sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pa­ja­moms iš že­mės mo­kes­čio. Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, tra­di­ci­nės re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės per­nai su­mo­kė­jo 3577 eu­rus že­mės mo­kes­čio, už­per­nai – 3031 eu­rą.

Pra­šė tar­si malonės

Ša­kių evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų par­api­ja val­do sa­vo mal­dos na­mus ir že­mės skly­pą ap­link juos. Par­api­jos dis­po­zi­ci­jo­je yra ir Ša­kių vai­kų glo­bos na­mai su ne­ma­žu že­mės skly­pu. Pa­gal da­bar­ti­nį Že­mės mo­kes­čio įsta­ty­mą ji kas­met net ir už šį skly­pą, ku­ris nau­do­ja­mas ne re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės reik­mėms, o vi­so ra­jo­no so­cia­li­nėms prob­le­moms spręs­ti, pri­va­lo mo­kė­ti. Tie­sa, kol kas tam ne­rei­kė­jo leis­ti pi­ni­gų, su­rink­tų iš au­ko­to­jų.

Šakių evangelikų liuteronų parapijos kunigas Virginijus Kelertas./LŽ archyvo nuotrauka

„Kas­met par­ašau raš­tą ir nu­si­že­mi­nęs ne­šu į me­ri­ją – pra­šau, kad mū­sų par­api­ja bū­tų at­leis­ta nuo že­mės mo­kes­čio. Vie­nais me­tais tas raš­tas kaž­kur bu­vo pa­mes­tas, to­dėl že­mės mo­kes­tį te­ko su­mo­kė­ti. Vė­liau jį mums grą­ži­no. Ta­čiau bū­tų ge­rai, jei to­kios ne­ly­gy­bės tarp re­li­gi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ne­bū­tų, juk Ka­ta­li­kų baž­ny­čia že­mės mo­kes­čio aps­kri­tai ne­mo­ka“, – LŽ tei­gė Ša­kių evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų par­api­jos ku­ni­gas Vir­gi­ni­jus Ke­ler­tas.

Lie­tu­vos evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čios vys­ku­pas Min­dau­gas Sa­bu­tis LŽ taip pat ti­ki­no, kad dėl da­bar­ti­nio re­gu­lia­vi­mo tam ti­krą nuo­skau­dą jau­čia ne tik evan­ge­li­kai liu­te­ro­nai, bet ir sta­čia­ti­kiai, sen­ti­kiai, ki­tų kon­fe­si­jų ti­kin­tie­ji, ver­čia­mi kas­met pra­šy­ti sa­vi­val­dy­bių tam ti­kros ma­lo­nės. „Jau ne kar­tą bu­vo pra­šo­ma su­vie­no­din­ti įsta­ty­mo nuo­sta­tas vi­soms tra­di­ci­nėms re­li­gi­nėms bend­ruo­me­nėms, bet anks­čiau to nie­kas ne­iš­gir­do“, – sa­kė M. Sa­bu­tis.

Vys­ku­pas pa­žy­mė­jo, jog tai ne tiek fi­nan­si­nis, kiek mo­ra­li­nis klau­si­mas. Mat Ša­kiuo­se ir ki­to­se ša­lies vie­to­vė­se, kur gy­ven­to­jai yra su­si­bū­rę į evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų par­api­jas, ant ap­mo­kes­ti­na­mų že­mės skly­pų pa­sta­ty­tos ne tik baž­ny­čios, bet ir įvai­rūs so­cia­li­nės pa­skir­ties pa­sta­tai – vai­kų na­mai, rea­bi­li­ta­ci­jos įstai­gos, lab­da­ros val­gyk­los.

Be išimčių

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Petras Narkevičius. / Romo Jurgaičio nuotrauka

LŽ kal­bin­tas Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Pe­tras Nar­ke­vi­čius pri­ta­rė, kad vi­soms Lie­tu­vo­je vei­kian­čioms tra­di­ci­nėms re­li­gi­nėms bend­ruo­me­nėms, bend­ri­joms ir cen­trams bū­tų su­da­ry­tos vie­no­dos veik­los są­ly­gos. Ki­ta ver­tus, jis ne­slė­pė abe­jo­nių, ar dėl to rei­kė­tų vi­sas at­leis­ti nuo že­mės mo­kes­čio.

„Ma­nau, Lie­tu­vo­je ne­tu­rė­tų bū­ti per­ne­lyg dos­niai da­li­ja­mos įvai­rios iš­im­tys ir nuo­lai­dos. Vals­ty­bei de­rė­tų su­tvar­ky­ti mo­kes­čių sis­te­mą taip, kad ne­lik­tų jo­kių iš­im­ti­nių tei­sių, tarp jų ir re­li­gi­nėms bend­ruo­me­nėms. Kai yra ga­li­my­bė teik­ti pro­jek­tus dėl tam ti­krų nuo­lai­dų, at­si­ran­da ir spe­ku­lia­ci­jų, ypač prieš rin­ki­mus“, – aiš­ki­no par­la­men­ta­ras.

Tuo me­tu Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to na­rė Da­lia Kuo­dy­tė LŽ pa­brė­žė, kad re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių ne­ly­gy­bė įtvir­tin­ta ne vien Že­mės mo­kes­čio įsta­ty­me. Par­la­men­ta­rė dar bir­že­lio pa­bai­go­je įre­gis­tra­vo iš vi­so net 13 įsta­ty­mų pa­tai­sas – Re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių ir bend­ri­jų, Že­mės, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų, Švie­ti­mo, Svei­ka­tos sis­te­mos, Svei­ka­tos drau­di­mo, Ka­ro prie­vo­lės, Dip­lo­ma­ti­nės tar­ny­bos, Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio, Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio, So­cia­li­nių pa­slau­gų bei Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mų, taip pat Bau­džia­mo­jo ko­dek­so. Jos esą tu­rė­tų pa­nai­kin­ti ne­ly­gy­bę tarp Lie­tu­vo­je gy­vuo­jan­čių tiek tra­di­ci­nių re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių, tiek ne­se­niai įsi­kū­ru­sių.

„Man re­gis, esa­ma ne­ma­žai dis­kri­mi­na­ci­jos. Nors Lie­tu­va su Va­ti­ka­nu yra su­da­riu­si su­tar­tį, tai ne prie­žas­tis ka­ta­li­kams įsta­ty­mais nu­sta­ty­ti leng­ves­nes veik­los są­ly­gas nei ki­toms bend­ruo­me­nėms“, – tvir­ti­no D. Kuo­dy­tė.