Mokesčiams mažinti žalios šviesos uždegti neskubama
Sei­me į prie­kį pa­sis­tū­mė­jus ini­cia­ty­voms ge­ro­kai su­ma­žin­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) ta­ri­fą bū­ti­niau­siems mais­to pro­duk­tams, val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ly­de­riai su­ka gal­vas, kaip elg­tis to­liau. Tuo me­tu eks­per­tai ma­no, kad dau­giau­sia nau­dos iš to­kios leng­va­tos tu­rė­tų to­li gra­žu ne var­to­to­jai.

Gy­ven­to­jams to­liau ma­siš­kai plūs­tant į Len­ki­ją pi­giau ap­si­pirk­ti, po­li­ti­kai su­ska­to svars­ty­ti, kaip mū­sų ša­ly­je su­ma­žin­ti mais­to pro­duk­tų kai­nas. Sei­mas po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė ke­liems įsta­ty­mų pro­jek­tams, nu­ma­tan­tiems, kad švie­žiai at­šal­dy­tai mė­sai ir švie­žiai tven­ki­niuo­se iš­au­gin­tai žu­viai, taip pat bū­ti­niau­siems mais­to pro­duk­tams (duo­nai, ma­ka­ro­nams, kruo­poms, pie­no pro­duk­tams, alie­jui, mil­tams, dar­žo­vėms ir vai­siams, cu­krui) PVM bū­tų su­ma­žin­tas nuo 21 proc. iki 5 pro­cen­tų.

Skai­čia­vi­mai už­truks tris savaites

PVM ma­ži­ni­mą va­kar svars­čiu­si val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­nė ta­ry­ba nu­spren­dė kreip­tis į Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją, kad ji pa­teik­tų skai­čia­vi­mus, kiek lė­šų leng­va­ti­nio mo­kes­čio ta­ri­fo įve­di­mo pra­ras­tų vals­ty­bės biu­dže­tas. „Nu­ta­rė­me, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja tu­ri par­uoš­ti eko­no­mi­nius skai­čius, kiek tai kai­nuos vie­nu ar ki­tu at­ve­ju. Tuo­met į juos at­siž­vel­giant rei­kia pri­im­ti komp­ro­mi­są. Mi­nis­te­ri­ja ana­li­zę su vi­sais rei­ka­lin­gais skai­čiais tu­rė­tų pa­teik­ti po tri­jų sa­vai­čių ki­to­je po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je“, – aiš­ki­no Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, svars­ty­ti PVM ma­ži­ni­mą mais­to pro­duk­tams ver­čia ir si­tua­ci­ja dėl Len­ki­jos. Anot jo, kai­my­nė­je ša­ly­je mais­to pro­duk­tai pi­ges­ni ne tik dėl tai­ko­mų mo­kes­čio leng­va­tų, bet ir dėl ma­žes­nės jų sa­vi­kai­nos. „Žem­dir­bių ūkiai yra daug stam­bes­ni, jie ne­tu­ri maž­daug 70 proc. smul­kių ūkių kaip mes, kur lai­ko­mos 1–6 kar­vės“, – sa­kė jis.

Taip pat val­dan­tie­ji svars­to ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio (NPD) kė­li­mą. A. But­ke­vi­čius pa­žy­mė­jo, kad dėl to pa­di­dė­tų at­ly­gi­ni­mai. Prem­je­ro nuo­mo­ne, PVM ma­ži­ni­mas ir NPD kė­li­mas ga­li­mas nuo 2017 me­tų.

Siū­lo ne­ap­si­ri­bo­ti tik mais­to produktais

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­kas Ro­lan­das Pa­ksas siū­lė ženg­ti dar to­liau – PVM ma­žin­ti ne tik bū­ti­niau­siems mais­to pro­duk­tams, bet ir ki­toms rei­ka­lin­giau­sioms pre­kėms, o pra­ban­gos pre­kėms, pa­vyz­džiui, bran­giems au­to­mo­bi­liams, mo­kes­čius di­din­ti. „Pa­siū­lė­me pa­si­žiū­rė­ti į tai komp­lek­siš­kai, kad PVM ma­žin­ti ne vien mė­sai ar­ba mais­to pro­duk­tams, bet ir ki­toms rei­ka­lin­goms pre­kėms. Gal­būt kaž­ku­rioms, pa­vyz­džiui, pra­ban­gos pre­kėms, PVM ga­lė­tų pa­di­dė­ti. Bet toms pre­kėms, ku­rios yra pla­taus var­to­ji­mo, rei­kia ras­ti ga­li­my­bę PVM su­ma­žin­ti“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius PVM ma­ži­ni­mui ne­pri­ta­rė, nes ma­no, kad įtei­sin­tas leng­va­ti­nis ta­ri­fas mais­to pro­duk­tų kai­nų ne­su­ma­žin­tų. „Ma­no as­me­ni­nė nuo­mo­nė ne vie­ną kar­tą bu­vo iš­sa­ky­ta dėl pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio mais­to pro­duk­tams – su­ma­ži­nus PVM, at­siž­vel­giant į mais­to pre­kių kai­nas ir esa­mas def­lia­ci­nes ten­den­ci­jas, ne­pa­na­šu, kad jos su­ma­žė­tų. Va­di­na­si, tų pi­ni­gų ne­su­rink­si­me į biu­dže­tą, ir tik ky­la klau­si­mas, kas juos pa­si­da­lys: kiek ati­teks pre­kiau­to­jams, tar­pi­nin­kams, o kiek ga­min­to­jams“, – kal­bė­jo jis.

Be­si­kar­to­jan­čios akcijos

Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma pa­žy­mė­jo, kad val­dan­čių­jų ini­cia­ty­vos dėl mais­to pro­duk­tams tai­ko­mo PVM ma­ži­ni­mo kar­to­ja­si me­tai iš me­tų, bet nė­ra įgy­ven­di­na­mos. „Po pa­tei­ki­mo Sei­me pri­ta­rę val­dan­tie­ji pa­da­ro vie­šuo­sius ry­šius, o pa­skui Vy­riau­sy­bė­je eks­per­tai su­ra­šo iš­va­das, kad nė­ra ga­li­my­bių ma­žin­ti PVM, ir Sei­me vis­kas nu­gęs­ta. Pra­ėjus kiek lai­ko vėl vis­kas kar­to­ja­si. Ma­to­me, kad čia vyks­ta tam ti­kri po­pu­lis­ti­niai žai­di­mai“, – pa­brė­žė jis.

J. Raz­ma su­ti­ko, kad mais­to pro­duk­tų kai­nos Lie­tu­vo­je yra di­de­lės ir PVM bū­ti­niau­sioms mais­to pre­kėms ga­lė­tų bū­ti su­ma­žin­tas. Ta­čiau įtei­si­nant leng­va­ti­nį mo­kes­čio ta­ri­fą rei­kė­tų nu­ma­ty­ti ir pa­pil­do­mų įplau­kų į vals­ty­bės biu­dže­tą šal­ti­nius. Pa­vyz­džiui, di­din­ti ak­ci­zą al­ko­ho­liui, mo­kes­čius pra­ban­gos pre­kėms. „De­ja, to­kių pa­siū­ly­mų nė­ra. Ta­čiau mais­to pro­duk­tams tai­ko­mo PVM ma­ži­ni­mą svars­ty­čiau to­kia kryp­ti­mi“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.

Ar bū­tų tei­gia­mas efek­tas?

Eko­no­mis­to Gi­ta­no Nau­sė­dos tei­gi­mu, ini­cia­ty­vas dėl leng­va­ti­nio PVM ta­ri­fo mais­to pro­duk­tams bū­tų ga­li­ma ver­tin­ti po­zi­ty­viai, jei­gu tai leis­tų at­kur­ti mais­to pro­duk­tų kai­nų Len­ki­jo­je ir Lie­tu­vo­je pu­siaus­vy­rą. To­kiu at­ve­ju da­lis da­bar į Len­ki­ją ap­si­pirk­ti vyks­tan­čių pir­kė­jų mais­to pro­duk­tus vėl pirk­tų mū­sų ša­ly­je, o tai su­ma­žin­tų įplau­kų į biu­dže­tą ne­tek­tį, ku­ri su­si­da­ry­tų dėl PVM su­ma­ži­ni­mo. „Ta­čiau klau­si­mas, ar iš ti­krų­jų taip at­si­tik­tų. De­ja, šian­dien tu­ri­me to­kią maž­me­ni­nės pre­ky­bos struk­tū­rą, ku­rio­je, kad ir kas at­si­tik­tų, pre­kių kai­nos daž­niau­siai tu­ri ten­den­ci­ją di­dė­ti. Tuo me­tu veiks­niai, ku­rie tu­rė­tų kai­nas ma­žin­ti, daž­niau­siai nie­kaip ne­at­sis­pin­di ar­ba at­sis­pin­di pa­vė­luo­tai. Jei­gu trūks­ta kon­ku­ren­ci­jos, ypač ma­žes­niuo­se mies­te­liuo­se, kur su di­džiai­siais pre­ky­bos cen­trais be­veik nie­kas ne­kon­ku­ruo­ja, su­dė­tin­ga ti­kė­tis, kad PVM su­ma­ži­ni­mas ne­nu­sės­tų pre­ky­bi­nin­kų ir ga­my­bi­nin­kų gran­di­nė­je bei vi­siš­kai per­si­duo­tų ga­lu­ti­niam var­to­to­jui“, – aiš­ki­no eks­per­tas.

Pa­sak G. Nau­sė­dos, sie­kiant ma­žin­ti mais­to pro­duk­tų kai­nas rei­kia plė­to­ti ir ska­tin­ti kon­ku­ren­ci­ją maž­me­ni­nės pre­ky­bos sri­ty­je, per­dir­bi­mo sek­to­riu­je, pra­mo­nė­je. „Gal­būt pa­sie­kus tam ti­krą kon­ku­ren­ci­jos ly­gį šiuo­se sek­to­riuo­se, bū­tų ga­li­ma vi­sai rim­tai svars­ty­ti PVM leng­va­tų nu­sta­ty­mo klau­si­mą“, – samp­ro­ta­vo jis.

Šiuo me­tu ga­lio­jan­čios PVM leng­va­tos

9 proc. ta­ri­fas tai­ko­mas:

kny­goms ir ne­pe­rio­di­niams in­for­ma­ci­niams lei­di­niams;

lai­kraš­čiams, žur­na­lams ir ki­tiems pe­rio­di­niams lei­di­niams;

ke­lei­vių ve­ži­mo pa­slau­goms;

ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­goms (vieš­bu­čiams);

ši­lu­mos ener­gi­jai, tie­kia­mai gy­ve­na­mo­sioms pa­tal­poms šil­dy­ti, ir į gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas tie­kia­mam karš­tam van­de­niui (tai­ko­mas iki 2016 m. gruo­džio 31 d.).

5 proc. ta­ri­fas tai­ko­mas:

ne­įga­lių­jų tech­ni­nės pa­gal­bos prie­mo­nėms ir jų re­mon­tui;

vais­tams ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms.