Mobiliuoju - ir apie karą, ir apie spūstis
Tre­jus me­tus vei­kian­ti gy­ven­to­jų pers­pė­ji­mo ir in­for­ma­vi­mo sis­te­ma, lei­džian­ti pra­ne­ši­mus apie eks­tre­ma­lias si­tua­ci­jas į gy­ven­to­jų mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus per­duo­ti vos per 12 se­kun­džių, jau pa­gel­bė­jo dau­giau kaip 50 kar­tų. Ji bū­tų dar efek­ty­ves­nė, jei žmo­nės pri­si­min­tų, kad pri­si­jung­ti prie pra­ne­ši­mų tu­ri pa­tys.

Lie­tu­va, pir­mo­ji iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių prieš tre­jus me­tus įdie­gu­si 15 mln. li­tų (apie 4,3 mln. eu­rų) kai­na­vu­sią gy­ven­to­jų pers­pė­ji­mo ir in­for­ma­vi­mo sis­te­mą, už­ti­kri­nan­čią in­for­ma­ci­jos apie gre­sian­čią ar jau esan­čią eks­tre­ma­lią­ją si­tua­ci­ją per­da­vi­mą trum­pai­siais pra­ne­ši­mais tie­sio­giai į gy­ven­to­jų mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus, ki­taip nei Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos, ne­tu­ri tei­si­nės ba­zės, lei­džian­čios ži­nu­tes siųs­ti au­to­ma­tiš­kai. Bū­tent dėl to mo­bi­lių­jų sa­vi­nin­kai, no­rin­tys bū­ti in­for­muo­ti, tu­ri pa­tys ak­ty­vin­ti pra­ne­ši­mo pri­ėmi­mo funk­ci­ją sa­vo te­le­fo­nuo­se - kaip tai pa­da­ry­ti, esą ne­sun­kiai perp­ran­ta net vai­kai.

„Kai mus kri­ti­kuo­ja, kad gy­ven­to­jų pers­pė­ji­mo ir in­for­ma­vi­mo sis­te­ma vei­kia blo­gai, nes žmo­nės ne­gau­na pra­ne­ši­mų, vi­sa­da pa­klau­siu, ar jie yra prie jos pri­si­jun­gę. Daž­niau­siai pa­aiš­kė­ja, kad di­džiau­si kri­ti­kai ja tie­siog ne­si­nau­do­ja“, - „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to (PAGD) Ci­vi­li­nės sau­gos val­dy­bos vir­ši­nin­kas Jū­ris Tar­gons­kas.

Si­re­nos ne vi­sur girdimos

- Kaip Lie­tu­vo­je vei­kia gy­ven­to­jų in­for­ma­vi­mo apie eks­tre­ma­lias si­tua­ci­jas sis­te­ma?

- Ši sis­te­ma mū­sų ša­ly­je su­si­de­da iš dvie­jų da­lių: įpras­ti­nių si­re­nų ir nau­jo­sios Gy­ven­to­jų pers­pė­ji­mo ir in­for­ma­vi­mo sis­te­mos, lei­džian­čios per­duo­ti pra­ne­ši­mus į gy­ven­to­jų mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra 868 si­re­nos - di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se ir ra­jo­nų cen­truo­se. Jos įjun­gia­mos iš sa­vi­val­dy­bių, tu­rin­čių val­dy­mo punk­tus. Kai no­ri­me sis­te­mą ak­ty­vin­ti vi­sos Lie­tu­vos mas­tu, siun­čia­me pra­ne­ši­mą į sa­vi­val­dy­bes, ir šios nu­sta­ty­tu me­tu įjun­gia si­re­nas.

Gy­ven­to­jų pers­pė­ji­mo ir in­for­ma­vi­mo per mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus sis­te­ma ak­ty­vi­na­ma iš mū­sų de­par­ta­men­to. Tu­ri­me įreng­tą dar­bo vie­tą, kur kom­piu­te­riu že­mė­la­py­je ga­li­me pa­žy­mė­ti bet ku­rią Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją, net kon­kre­tų ob­jek­tą, ir in­for­muo­ti to­je zo­no­je esan­čius pri­si­jun­gu­sius gy­ven­to­jus. Ši sis­te­ma la­bai svar­bi pir­miau­sia žmo­nėms iš ma­žes­nių gy­ven­vie­čių, kai­mų, kur ar­ti nė­ra tra­di­ci­nių si­re­nų. Mies­tų gy­ven­to­jai gau­na in­for­ma­ci­ją iš ži­niask­lai­dos, gir­di si­re­nas, o kai­mo žmo­nės ne­re­tai lau­kuo­se te­tu­ri mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną. Pri­si­jun­gę prie prog­ra­mos, jie ne­lik­tų ne­įs­pė­ti grės­mės at­ve­ju.

Svar­bu prisijungti

- Žmo­nės ne­re­tai tei­rau­ja­si, ko­dėl vie­ni tuos pra­ne­ši­mus gau­na, o ki­ti - ne?

- Pir­miau­sia rei­kia iš­siaiš­kin­ti, ar tie, ku­rie pra­ne­ši­mų ne­gau­na, yra nu­sis­ta­tę pra­ne­ši­mo pri­ėmi­mo funk­ci­ją sa­vo te­le­fo­ne. Ši pa­slau­ga nė­ra tei­kia­ma pri­vers­ti­nai - žmo­gus tu­ri par­eikš­ti no­rą ją gau­ti, tai yra ati­tin­ka­mai nu­sta­ty­ti te­le­fo­ną. Pri­si­jun­gu­sie­ji pra­ne­ši­mus gau­na, ne­bent vyks­ta mo­bi­lio­jo ry­šio bokš­to, iš ku­rio gy­ven­to­ją pa­sie­kia sig­na­las, pro­fi­lak­ti­ka. Sis­te­mos ban­dy­mo me­tu nu­sta­tė­me, kad pra­ne­ši­mai pa­sie­kia 70-80 proc. ad­re­sa­tų. Pa­na­šius ro­dik­lius skel­bia ir Olan­di­ja, po mū­sų įdie­gu­si in­for­ma­vi­mo sis­te­mą.

Ši pa­slau­ga tei­kia­ma ne­mo­ka­mai, o spe­cia­lus ka­na­las, ku­riuo siun­čia­mi pra­ne­ši­mai, lei­džia iš­veng­ti va­di­na­mo­jo Nau­jų­jų me­tų efek­to, kai įpras­ti­niai SMS pra­ne­ši­mai strin­ga, eks­tre­ma­lių si­tua­ci­jų at­ve­ju pa­de­da ko­mu­ni­kuo­ti spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms ir pa­na­šiai.

- Vis dėl­to da­lis gy­ven­to­jų tei­gia apie ga­li­my­bę gau­ti įspė­ji­mus te­le­fo­nu ne­gir­dė­ję?

- Pa­da­rė­me di­džiu­lį dar­bą vie­šin­da­mi sis­te­mą, su­kū­rė­me net at­ski­rą in­ter­ne­to pus­la­pį, ku­ria­me pa­veiks­lė­liais ilius­truo­ja­me, kaip gy­ven­to­jai tu­rė­tų ak­ty­vin­ti pra­ne­ši­mų ga­vi­mo funk­ci­ją. Iš­da­li­jo­me dau­giau kaip pu­sę mi­li­jo­no in­for­ma­ci­nių lanks­ti­nu­kų - ak­ty­vi­ni­mo ins­truk­ci­jų.

Apk­lau­sos ro­do, kad per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus apie šią sis­te­mą su­ži­no­jo dau­giau kaip 50 proc. Lie­tu­vos žmo­nių, iš ku­rių per 75 proc. sa­kė, kad tai - bū­ti­na pa­slau­ga.

Ži­no­ma, as­me­nims, ku­rie ne to­kie im­lūs tech­ni­kos nau­jo­vėms, pri­si­jung­ti prie sis­te­mos ga­li bū­ti su­dė­tin­giau. Dėl to ne­re­tai ren­gia­me ak­ci­jas, per ku­rias pa­de­da­me gy­ven­to­jams ak­ty­vin­ti šią pa­slau­gą: tai vie­no, tai ki­to mies­to, mies­te­lio cen­tre, ypač vyks­tant įvai­rioms šven­tėms, į ku­rias su­si­ren­ka dau­giau žmo­nių, spe­cia­liai pa­žy­mė­to­se vie­to­se pa­de­da­me ak­ty­vin­ti te­le­fo­nus.

Įspė­ji­mai – net apie spūstis

- Ar daž­ni at­ve­jai, kai gy­ven­to­jus bū­ti­na in­for­muo­ti apie ko­kias nors grės­mes?

- Nuo 2012 me­tų rugp­jū­čio 1-osios, kai sis­te­ma bu­vo įdieg­ta, jau 52 kar­tus in­for­ma­vo­me gy­ven­to­jus apie rea­lias si­tua­ci­jas. Jei ly­gin­tu­me su si­re­nų tink­lu, ku­ris per vi­sus at­kur­tos ne­prik­lau­so­my­bės me­tus bu­vo ak­ty­vin­tas vie­ną kar­tą, nau­jo­ji prog­ra­ma yra ti­krai efek­ty­vi.

Gy­ven­to­jų pers­pė­ji­mo ir in­for­ma­vi­mo sis­te­ma pa­sit­vir­ti­no pa­jū­rio zo­no­je, kur ga­li­me grei­tai įspė­ti žmo­nes apie stip­raus vė­jo grės­mę. Ne­se­niai Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė sa­vo ini­cia­ty­va, nau­do­da­ma­si šia sis­te­ma, iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą apie din­gu­sį žmo­gų. Skel­bia­me ži­nias dėl che­mi­nio pa­vo­jaus, in­for­muo­ja­me apie gam­tos reiš­ki­nius, net apie di­de­les trans­por­to spūs­tis. Pa­vyz­džiui, ki­lus di­de­lei ava­ri­jai „Via Bal­ti­cos“ ma­gis­tra­lė­je, tu­ri­me ga­li­my­bę pa­si­žy­mė­ti ke­lio ruo­žą ir pe­rio­diš­kai per­duo­ti ži­nu­tes apie si­tua­ci­ją to­je zo­no­je esan­tiems vai­ruo­to­jams.

Ši sis­te­ma bū­tų pla­čiai pri­tai­ko­ma ir ga­li­mo ka­ri­nio konf­lik­to at­ve­ju: ga­li­me nu­kreip­ti gy­ven­to­jus į eva­kua­ci­jos vie­tas, nu­ro­dy­ti kryp­tis, ku­rio­mis žmo­nėms ge­riau­siai trauk­tis, su­teik­ti ki­tą in­for­ma­ci­ją. Taip pat veik­ti ga­li­me ki­lus ra­dia­ci­niam pa­vo­jui, pot­vy­niams, aud­roms, ki­toms grės­mėms. Šab­lo­nai yra įdieg­ti sis­te­mo­je, bu­dė­to­jams te­lie­ka įra­šy­ti kon­kre­čias ap­lin­ky­bes, lai­ką bei te­ri­to­ri­ją, ir žmo­nės gau­na in­for­ma­ci­ją.

- Ar, jū­sų aki­mis, šios sis­te­mos įdie­gi­mas pa­sit­vir­ti­no?

- Bu­vo­me pir­mie­ji ES, įdie­gę to­kią Gy­ven­to­jų pers­pė­ji­mo ir in­for­ma­vi­mo sis­te­mą, to­dėl vi­sų žvilgs­niai da­bar nu­kreip­ti į mus. ES in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ins­ti­tu­tas, at­li­kęs įvai­rių įspė­ji­mo sis­te­mų - ži­niask­lai­dos ka­na­lais, si­re­no­mis, trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis - ana­li­zę, mū­sų pri­tai­ky­tą tech­no­lo­gi­ją pri­pa­ži­no pa­žan­giau­sia.

Ma­no, kaip ci­vi­li­nės sau­gos spe­cia­lis­to, ma­ny­mu, sis­te­ma pa­tei­si­no lū­kes­čius jau vien to­dėl, kad ne­tu­ri­me taip daž­nai jung­ti si­re­nų, ypač kon­kre­čiuo­se ra­jo­nuo­se, ga­vę, pa­vyz­džiui, in­for­ma­ci­jos apie ava­ri­ją ke­ly­je. Nau­ją­ją sis­te­mą, dar pla­čiau jun­gian­tis gy­ven­to­jams, ga­li­ma bū­tų nau­do­ti in­for­muo­jant ne tik apie grės­mes, bet ir ki­tais at­ve­jais: tar­ki­me, pri­rei­kus re­to krau­jo do­no­ro, skel­biant nu­si­kal­tė­lio pa­ieš­ką ir pa­na­šiai.